Caroline Wegmann, specialpedagog, och Maria Rudling, chef för den centrala elevhälsan.

Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna.

Det hela började för två år sedan när specialpedagogen Caroline Wegmann lyssnade på en presentation om Stödmaterial elevhälsa från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon kontaktade myndigheten för att få en dialog om stödmaterialet, som tagits fram för elevhälsoarbete i grund- och gymnasieskola. Det Caroline och kollegorna behövde var att förstå hur begrepp, roller och ansvar skulle kunna tolkas i relation till vuxenutbildningens styrdokument och förutsättningar.

Genom det processtöd de erbjöds har de utvecklat sin verksamhet och samtidigt bidragit till att fler vuxenutbildningar kan ta del av myndighetens stödmaterial och kurs för rektorer och elevhälsoteam.

– När vi sökte stöd ville vi bygga en gemensam förståelse för vilka vi ska vara och hur vi vill jobba. Det interna arbetet var primärt, men det handlade också om hur vi jobbar med stöd till elever och ger stöd till skolorna, berättar Maria Rudling chef för den centrala elevhälsan.

Studieteamet består av studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, legitimerad psykolog, kurator samt legitimerade arbetsterapeuter. De ingår i den centrala elevhälsa som ger stöd till ett fyrtiotal vuxenutbildningar i Stockholms stad.
Nu har de tagit nästa steg och deltar i den nätbaserade elevhälsokursen som pågår under ett läsår.

– Om vi tittar tillbaka kan vi se att det har hänt mycket. I höstas hade vi en del oklarheter som vi behövde stöta och blöta i teamet. Det ingår som en del i kursen att prata om det som är svårt för att vi tänker olika. Nu när vi har fått träna på det märker vi att ju säkrare vi blir, desto säkrare kan vi uttrycka oss utifrån olika roller och lyssna in varandra, berättar Caroline.

Sedan 2018 erbjuder Studieteamet i Stockholms stad ett konsultativt stöd till vuxenutbildningarna, som ansvarar för det egna elevhälsoarbetet. Än så länge är det svårt att se någon effekt av det förändrade stödet. Men i dialogen med skolorna lyfts friskfaktorer och det salutogena förhållningssättet som är centralt i kursen och som genomsyrar studieteamets arbete med elevhälsofrågorna. Rektorerna får också stöd att formulera frågeställningar på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt. Behovet av stöd utrycks inte lika kategoriskt som tidigare, med elever som bärare av problem.

– Det är lite tidigt att prata om effekter, men vi har blivit tryggare i vårt konsultativa uppdrag. Den generella kompetensen i teamet har höjts och mer gemensam förståelse ger mer samarbete. Det har bland annat lett till att alla de pedagogiska kaféer vi bjuder in till nu har tillgängliga lärmiljöer som huvudtema, berättar Maria.

Som chef får hon mycket energi av att se teamet jobba mot samma mål. När kursen är slut hoppas hon på fortsatt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Vi har ju bara börjat revolutionera vuxenutbildningen, avslutar hon med glimten i ögat.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 2, 2020

Studie-teamet utvecklar elev-hälso-arbetet i vuxen-utbildningen

Just nu utvecklar det centrala
studieteamet i Stockholms stad
sitt eget arbete.
De utvecklar också stödet
till vuxen-utbildningarna.
Samverkan, samsyn och
respekt för varandras yrken
är viktigt.

Det här är studieteamet

Studieteamet ingår i centrala elevhälsan
i Stockholms stad.
Centrala elevhälsan ger stöd till
ungefär 40 vuxenutbildningar i Stockholm.

I studieteamet finns studie- och yrkes-väg-ledare
och special-pedagoger.
Där finns också psykolog, kurator
och arbets-terapeuter.

Därför utvecklar de elevhälso-arbetet

Det hela började för två år sedan.
Caroline Wegmann lyssnade på en presentation
om Stöd-material elevhälsa.
Det är Specialpedagogiska skolmyndighetens material.
Materialet var för grund-skolan och gymnasiet.

Caroline är special-pedagog.
Hon behövde material för vuxenutbildning.
Därför kontaktade hon myndigheten.
Hon ville diskutera stödmaterialet.
Vilka roller har elevhälsan
i vuxenutbildningen?
Vilket ansvar har de?

Caroline och hennes kollegor
fick hjälp av myndigheten.
De har nu kunnat utveckla sitt arbete.
Samtidigt har de bidragit till att
fler vuxenutbildningar kan
använda stödmaterialet.
De kan också gå en kurs för
rektorer och elevhälso-team.

De ville stärka studieteamet

Maria Rudling är chef för den centrala elevhälsan.
Hon säger att de i första hand ville
stärka studieteamet.

– Vi ville att alla i teamet skulle förstå
vilka vi ska vara och
hur vi vill jobba.

Det viktigaste var att de alla förstod.
Men det handlade också om
hur de jobbar med stöd.

– Stöd till elever och stöd till skolorna,
förklarar Maria.

Arbetet fortsätter

Nu har studieteamet tagit nästa steg i projektet.
De går en kurs om elevhälsa på nätet.
Den pågår under ett läs-år.

Specialpedagogen Caroline säger att
det har hänt mycket sen de började
med utvecklingsarbetet.
I höstas fanns det en hel del som kändes oklart.
De behövde prata om det i teamet.
Det får de göra på kursen de går.
Vissa saker är svåra
för att de tänker olika.

– Vi har fått träna på att prata
om det som är svårt.
Och vi märker att vi har blivit säkrare.
Vi har olika yrken.
Vi har blivit bättre på att uttrycka oss
som specialpedagoger, psykologer
och så vidare.
Vi har också blivit bättre på att
lyssna på varandra,
säger Caroline.

Studieteamet hjälper
vuxenutbildningarna

Vuxenutbildningarna ansvarar för
sitt eget elevhälso-arbete.
Sedan år 2018 ger studieteamet
stöd till vuxenutbildningarna.

Än så länge är det svårt att se
om det nya stödet har någon effekt.
Men de märker att vuxenutbildningarna
inte lika ofta längre säger att
det är eleverna som har problem.
Personalen arbetar nu mer
förebyggande och hälso-främjande.

– Det är lite tidigt att prata om effekter
men vi har blivit tryggare i vårt uppdrag,
säger Maria på centrala elevhälsan.

Maria säger att de nu har
högre kompetens i studieteamet.
De samarbetar mer.
Hon ger ett exempel på
vad arbetet har lett till:

– Vi brukar bjuda in till pedagogiska kaféer.
Numera talar vi alltid om tillgängliga lär-miljöer.
Det är vårt huvud-tema.

Maria får mycket energi av att
se teamet jobba mot samma mål.
När kursen är slut hoppas hon att
de kan fortsätta samarbeta med
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Vi har ju bara börjat
revolutionera vuxenutbildningen,
säger Maria lite på skoj.

Publicerat torsdag 24 februari 2022