Bild på pojke i glasögon och med röd Spindelmannentröja

Stöd för utveckling är tema för Lika värde-tidningen

Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva hjälp utifrån. I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått olika former av stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt utvecklingsarbete.

Genom projektet Språkskatten har förskolorna i Sörliden i Örnsköldsvik hittat språkutvecklande arbetssätt som passar deras mångkulturella verksamhet. Studieteamet i Stockholms stad fick stöd i att förstå hur elevhälsans begrepp, roller och ansvar skulle kunna tolkas i relation till vuxenutbildningens styrdokument och förutsättningar.

Personalen på Släbroskolan i Nyköping behövde mer kunskap om funktionsnedsättningar och olika pedagogiska arbetssätt och startade därför en kompetensutveckling som omfattade all personal. Eleverna på Brunnaskolan i Botkyrka blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle bli mer tillgänglig, i samband med skolans utvecklingsarbete inom satsningen Samverkan för bästa skola.

Ljudmetoden är överlägsen

– Att lära barn att ljuda är det mest effektiva sättet att knäcka läskoden, säger Anna Eva Hallin, logoped och postdoktor vid Karolinska Institutet. Men trots det starka vetenskapliga stödet används ibland andra metoder. I en intervju med Anna Eva beskriver hon vad det kan leda till.

Som vanligt innehåller tidningen även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Stöd för utveckling är tema för tidningen Lika värde

Lär-miljön ska funka för
alla barn, elever och vuxen-studerande.
Det ska inte spela någon roll
vilken funktions-förmåga de har.
Men för att lyckas med det kan
skolorna behöva få hjälp.
Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd.
I vårens nummer av Lika värde
kan du läsa om verksamheter som har fått
stöd på olika sätt.

Det här kan du läsa mer om i tidningen

De jobbar med barnens språk

På för-skolorna i Sörliden i Örnsköldsvik
talar barnen många olika språk.
Personalen behövde hitta ett sätt att arbeta på
som utvecklar barnens språk.
De startade därför ett projekt som heter Språk-skatten.
Det nya arbets-sättet passar förskolornas
mång-kulturella verksamhet.

De fick hjälp med elev-hälsa för vuxna

Hur ska elevhälsan jobba i vuxen-utbildningen?
Vad har de för ansvar och roller?
Det är frågor som Studie-teamet i Stockholms stad hade.
De fick hjälp av myndigheten att ta reda på det.

De fick lära sig mer om funktions-nedsättningar

Släbro-skolan i Nyköping har
kompetens-utvecklat hela sin personal.
De behövde hitta nya sätt att arbeta
med elever som har funktionsnedsättningar.
De fick därför lära sig mer om det och
om olika pedagogiska arbetssätt.

Eleverna fick vara med och utveckla lär-miljön

Brunna-skolan finns i Botkyrka utanför Stockholm.
Skolan behövde en mer tillgänglig lärmiljö.
De höll på med ett projekt som heter
Samverkan för bästa skola.
Lärarna lät eleverna vara med i projektet.
Eleverna fick säga hur deras lärmiljö
kan bli mer tillgänglig för dem.

Att ljuda är bästa metoden när barn ska lära sig läsa

Anna Eva Hallin är logoped.
Hon är också post-doktor
vid Karolinska Institutet.

– Att lära barn att ljuda
är det mest effektiva sättet att
knäcka läs-koden,
säger Anna Eva.

Det finns ett starkt stöd för det här bland forskare.
Ändå använder lärare ibland andra metoder.
I en intervju berättar Anna Eva
vad det kan leda till.

Mer innehåll i tidningen

Som vanligt kan du också läsa
krönikor, nyheter från myndigheten
och korta artiklar från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Vi skickar ut Lika värde
till alla för-skolor med fler än fem anställda.
Alla grund-skolor, gymnasie-skolor,
grund-sär-skolor och gymnasie-särskolor
får också tidningen.
Vi skickar även tidningen till
Komvux och SFI.
Dessutom skickas den till
utbildnings-förvaltningar,
utbildnings-nämnder och liknande.

Vill du läsa tidningen i din
dator, platta eller mobil?

Ladda ner Lika värde gratis.

Publicerat torsdag 24 februari 2022