Illustrationen visar ett gäng lärare som står tillsammans på en trappa.

Råd om måluppfyllelse: Alla perspektiv behövs

Hur kan en skola arbeta med måluppfyllelse för elever med 
funktionsnedsättning? Johanna Benfatto, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

— Det handlar i grunden om att alltid sträva efter att tillgängliggöra undervisningen.

Forma uppgifter och bedömningsformer så att alla elever ni möter får möjligheter att lära och visa sina kunskaper. Ta hjälp av varandra i kollegiet. Tillsammans kan ni se vad som fungerar för olika elever i olika ämnen, och också ge varandra stöd i bedömningsarbetet. 

Ett råd till skolledningen är att organisera mötesplatser för den typen av samtal.

— Möjligheten till sådana möten måste lärarna få ofta, annars blir det lätt ett ensamarbete. Se också till att lärarna får rätt kompetensutveckling och förutsättningar att omsätta nya kunskaper i verksamheten.

Johanna betonar vikten av en väl organiserad elevhälsa, som snabbt kan ge stöd när det behövs.

— I Sverige har vi kompetenta lärare, med en gedigen utbildning och ett driv i att göra undervisningen så bra som möjligt. Men de kan – och ska – inte göra arbetet ensamma. Fundera på er organisering för att upptäcka elever i behov av stöd och era rutiner kring hur stödet sedan ges. Se över om resurser används på bästa möjliga sätt. 

Johannas råd till skolhuvudmannanivån är att utrusta skolorna organisatoriskt, materiellt och personellt. Och att våga genomlysa sin verksamhet.

— Ta vara på lärares, elevers och vårdnadshavares röster i det systematiska kvalitetsarbetet, för att få med alla perspektiv i utvecklingen av verksamheten.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 2, 2021.

 

Goda råd från SPSM

Alla perspektiv behövs

för att skolan ska bli bra. 

Hur kan vi hjälpa elever

med funktions-nedsättning

att nå målen i skolan?

Johanna Benfatto är råd-givare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Här får du några råd av henne.

Gör undervisningen

tillgänglig för alla

Den som till exempel inte ser

behöver kanske få

texten uppläst.

Du som är lärare behöver alltid

försöka göra undervisningen tillgänglig.

 

— Ge uppgifter som gör att

alla elever kan lära sig.

Alla måste få visa vad de kan.

Det säger rådgivaren Johanna.

 

— Ta hjälp av varandra,

du och dina kollegor.

Tillsammans kan ni se vad som

fungerar för olika elever

i olika ämnen.

Du behöver också fundera på

hur du bedömer eleverna.

 

— Ge varandra stöd

i bedömnings-arbetet,

säger Johanna.

Lärarna behöver få mötas

Johanna har ett råd till

skol-ledningen.

Ordna mötes-platser!

Lärarna behöver få

prata med varandra

om jobbet.

 

— Att vara lärare blir ofta

ett ensam-arbete.

Det är inte bra.

Lärarna behöver få möjlighet

att utvecklas.

 

— Se till att lärarna får

rätt kompetens-utveckling.

Och låt dem använda

sina nya kunskaper   .

Elev-hälsan är jätte-viktig

Elevhälsan ska snabbt kunna

ge stöd när det behövs.

Det är jätteviktigt.

Därför behöver elevhälsan vara

organiserad på ett bra sätt.

 

— I Sverige har vi kompetenta lärare

med bra utbildning.

De vill göra undervisningen

så bra som möjligt.

Men de kan och ska inte

göra arbetet ensamma,

säger Johanna.

Fundera på hur ni är organiserade.

Hur märker ni att

elever behöver stöd?

Vad har ni för rutiner?

Hur ger ni stöd?

 

— Se till att ni använder er resurser

på bästa möjliga sätt.

Utrusta skolorna

Johanna har ett råd till

skol-huvud-männen också.

Utrusta skolorna!

Och våga titta närmare på

hela verksamheten:

  • Är skolan bra organiserad?
  • Finns det tillräckligt med bra personal?
  • Har skolan bra lär-material?
  • Är skolan i bra skick?

 

— Det systematiska kvalitets-arbetet

är viktigt.

Ta vara på vad lärarna säger.

Ta också vara på vad eleverna

och deras föräldrar tycker.

Då får du med alla perspektiv

när du ska utveckla skolan,

säger Johanna.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 2, 2021.

Publicerat fredag 8 oktober 2021