Råd för att säkerställa att eleverna får rätt stöd

Hur säkerställer du som lärare, rektor eller skolhuvudman att eleverna får rätt stöd? Linda Sandell, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

Lindas första råd riktar sig till rektor och skolhuvudman och handlar om organiseringen av arbetet. 

– Utveckla ett arbetssätt tillsammans för att arbeta systematiskt med att uppmärksamma behov, genomföra undervisning och stödinsatser och att följa upp och utvärdera det. Involvera eleven, föräldrar och olika professioner i skolan i det arbetet. Men det arbetet kräver också en organisation som ger förutsättningar för att mötas. Det måste vara inbyggt i skolans rutiner och strukturer. 

Hitta vägar framåt tillsammans

Det finns många olika behov i en grupp eller en klass och därför är arbetet med att ge eleverna det stöd de är i behov av komplext. 

– Det finns inga enkla lösningar. Skolan behöver ha en samarbetskultur där det är okej att säga att något är svårt. Personalen måste våga prata om det som är komplext för att tillsammans hitta vägar framåt. Ingen kan lösa allt själv. 

Skolan kan behöva prioritera

Linda säger också att utvecklingen av undervisningen är ett långsiktigt arbete och att skolan ibland behöver prioritera. 

– Det går inte att genomföra alla förändringar på en gång, men man kan ha både långsiktiga och kortsiktiga mål. Det behöver vara hanterbart för lärarna. Det viktiga är att hela tiden sträva efter att utveckla undervisningen. Att pröva och pröva om. I det arbetet är elevernas delaktighet central. Om man lyckas fånga upp hur de uppfattar undervisningen kan man få idéer på hur man kan utveckla både undervisningen och stödinsatserna. 

Tips och råd för att se till att eleverna får rätt stöd

Hur ska du göra för att 
vara säker på
att eleverna får rätt stöd?
Linda Sandell är råd-givare
på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Hon ger goda råd till dig som är
lärare, rektor eller skol-huvudman.

Råd till rektor och 
skolhuvudman

Lindas första råd handlar om 
hur ni kan organisera arbetet. 

– Utveckla ett bra arbets-sätt tillsammans.
Lägg märke till behov.
Genomför undervisning och stöd-insatser.
Följ sedan upp det ni har gjort.
Utvärdera det.

Linda säger att ni ska ha med
eleven, föräldrar och olika yrken i skolan
i det arbetet. 

– Men det kräver att ni kan mötas.
Ni måste ha rutiner för det.

Råd till er alla:
Hitta vägar framåt tillsammans

Det finns många olika behov
i en grupp eller en klass.
Därför är det mycket att tänka på
när ni ska ge det stöd som
eleverna behöver.

– Det finns inga enkla lösningar.
Personalen måste våga prata om 
det som är svårt.
Det måste vara okej att säga
att något är svårt. 
Ni behöver hitta vägar framåt tillsammans.
Ingen kan lösa allt själv. 

Skolan kan behöva prioritera

Att utveckla undervisningen 
är ett lång-siktigt arbete.
Ibland behöver ni välja
vad ni ska göra först.

– Det går inte att göra allt på en gång.
Ha mål som är lång-siktiga
och andra som är kort-siktiga.
Det får inte bli för mycket
för lärarna. 

Vad är viktigt att tänka på, Linda?

– Försök hela tiden 
att utveckla undervisningen.
Pröva och pröva om. 
Och ha med eleverna i det arbetet.

Hur menar du?

– Försök förstå hur eleverna
ser på undervisningen.
Då kan du få idéer 
hur du kan utveckla 
både undervisningen 
och stöd-insatserna. 

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 4, 2021.

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik 

Publicerat fredag 21 januari 2022