Ny kunskaps­sammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktions­nedsättning

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer problematisk skolfrånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställningen ”Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning” utgör en del av den kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, genomfört i ett regeringsuppdrag. Uppdraget är en samverkan där 25 myndigheter tillsammans ska ta fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 1 september 2023.

Större risk att bli utsatta för mobbning

Det finns flera resultat som blir tydliga i kunskapssammanställningen, som innehåller resultat från nationella och regionala undersökningar. Förutom att elever med funktionsnedsättning inte trivs lika bra och har mer problematisk skolfrånvaro, så visar resultaten också att de löper större risk för att bli utsatta för mobbning. De flesta har kamrater att umgås med på sin fritid, men är i större utsträckning rädda för andra elever.

Vi vet för lite om elever med funktionsnedsättningar

Men även om kunskapssammanställningen ger flera tydliga resultat, så finns det flera faktorer som pekar på att vi vet för lite om elever med vissa funktionsnedsättningar.

– Genom den kunskapssammanställning vi gjort så blir det tydligt att den kunskap vi har oftast är generell, det vill säga resultaten gäller för hela gruppen barn och elever med funktionsnedsättning, säger Cecilia Löfberg, projektledare på SPSM.

Cecilia menar att vi även saknar en dagsaktuell bild som fokuserar mer ingående på den psykiska hälsan hos elever med funktionsnedsättning i svensk skola. Vi behöver mer kunskap om förhållandet mellan funktionsnedsättning och andra faktorer som påverkar psykisk hälsa, inklusive relationer och miljöfaktorer i skolan.

– Vi hoppas att kunskapssammanställningen ska bidra till att väcka frågor om hur vi på ett bättre sätt kan utveckla kunskap om den heterogena grupp som detta faktiskt är. Olika funktionsnedsättningar leder till olika utmaningar i skolan och det kan påverka barns och elevers psykiska hälsa på olika sätt, men det finns begränsad kunskap kring det, avslutar Cecilia. 

Ladda ner ny bok om psykisk hälsa hos barn och elever med funktions-nedsättning

Elever som har en funktionsnedsättning

trivs ofta sämre i skolan

än andra elever.

De är oftare borta från skolan.

Det vet vi från undersökningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

har samlat ihop kunskap

i en bok på 44 sidor.

Du kan ladda ner den om du vill.

Boken är gratis.

Vi måste bli bättre på psykisk hälsa

25 myndigheter ska tillsammans

jobba fram en ny strategi för Sverige.

Vi måste bli bättre på att se till att

människor mår bra psykiskt. 

 

Vi måste också bli bättre på att hindra

att människor tar livet av sig.

 

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten

är med i samarbetet

med de andra myndigheterna.

Vi har nu gett ut boken

Psykisk hälsa hos barn och elever

med funktionsnedsättning.

Uppdraget ska vara klart hösten 2023.

Elever med funktionsnedsättning

blir oftare mobbade

I vår nya bok finns

resultat från undersökningar.

Det är både undersökningar i hela Sverige

och sådana som är gjorda i olika regioner.

 

Undersökningarna visar att

elever med funktionsnedsättning

inte trivs lika bra i skolan.

De är borta mer än andra.

 

Dessutom är risken större

att elever med funktionsnedsättning

blir mobbade.

 

De flesta har kompisar

att vara med på fritiden.

Men de är oftare rädda

för andra elever.

Vi vet för lite om elever

med funktionsnedsättningar

Cecilia Löfberg är projekt-ledare

på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hon säger att vi behöver lära oss mer.

Olika elever har svårt med

olika saker.

 

– Resultaten vi har från undersökningar

gäller alla barn och elever

med funktionsnedsättning.

 

Men hur mår eleverna psykiskt?

Och vad påverkar deras hälsa?

 

Olika funktionsnedsättningar

leder till olika utmaningar i skolan.

Det kan påverka

barns och elevers psykiska hälsa

på olika sätt.

Men det finns inte

jätte-mycket kunskap om det,

säger Cecilia.

 

Ladda ner

Läs mer

Publicerat tisdag 7 september 2021