Lena Häägg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I Norrtälje kommun satsar de stort på neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Norrtälje kommun har inlett en stor satsning för att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kompetenshöjningen ska genomföras av all skolpersonal och genomförandet ska ske fram till 2020.

Vi satte oss ner för en pratstund med Lena Häägg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som kommer stödja Norrtälje kommun i deras satsning på att öka kompetensen inom NPF.

– Norrtälje kommun tar verkligen ett krafttag politiskt när man säger att all skolpersonal ska höja kompetensen inom NPF-området. Även de privata aktörer som finns i kommunen erbjuds att tas med i kompetenslyftet. Det gäller alltså alla verksamheter inom kommunen.

Hur kommer det sig att man tar det här beslutet från Norrtälje kommuns sida?

– Man har helt enkelt sett att på tok för många elever stannar hemma från skolan eller inte går ut med fullständiga betyg. I båda fallen är det ofta starkt kopplat till utmaningar inom NPF-området.

Hur ser målen för denna kompetenshöjning ut?

– Syftet är att få en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barn och elevers perceptuella och kognitiva förutsättningar. Hur det kan vara att leva med NPF samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till NPF för att lyfta fram några mål med satsningen. Men min personliga favorit är att varje skola och förskola ska ha en plan för bemötande, pedagogiska strategier och hjälpmedel för barn och elever med NPF. Det kommer att göra stor skillnad i vardagen för det enskilda barnet eller eleven.

Vad kommer Specialpedagogiska skolmyndighetens roll i denna satsning att vara?

–Framförallt genom vårt studiepaket om NPF som finns på spsm.se. Vi kommer dels ge en introduktion till studiepaketet och berätta om hur vi har tänkt när vi skapade det. Ett mål för Norrtälje kommun är att all skolpersonal ska ha genomfört vårt studiepaket vilket givetvis är extra roligt. Vi kommer också att vara ett bollplank till samtalsledare under våren.

Hur vanligt är det att kommuner gör sådana här satsningar?

–Det är verkligen inte vanligt. Oftast är det en skola eller ett elevhälsoteam som gör det. Men att en hel kommun gör det är ovanligt men mycket glädjande och roligt, det är faktiskt unikt.

I Norrtälje kommun satsar de stort på neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Norrtälje kommun vill bli bättre på NPF,
alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
För att bli det använder de
Specialpedagogiska skolmyndighetens
studie-paket om NPF.
All skol-personal är med i kompetens-höjningen
som håller på till år 2020.

 

Lena Häägg från Specialpedagogiska skolmyndigheten
kommer att hjälpa Norrtälje
i deras satsning på NPF.
Hon arbetar som råd-givare på myndigheten.
Vi satte oss ner
och fick en prat-stund med Lena.

– Norrtälje kommun satsar verkligen stort.
Det är ett politiskt beslut.
Och det gäller verkligen all skol-personal,
fri-skolor får också gå utbildningen.
Det gäller alltså alla verksamheter i kommunen,
säger Lena.

Varför har Norrtälje kommun
fattat det beslutet?

– Man har sett att alldeles för många elever
stannar hemma från skolan.
Många elever får inte betyg i alla ämnen.
Det beror ofta på NPF.

Vad är målet med kompetens-höjningen?

– Man vill veta mer om
hur barn och elever
kan lära sig saker på bästa sätt.
Hur är det att ha NPF?
Hur är det att vara mamma eller pappa
till ett barn som har NPF?
Det är några av de saker
som de vill lära sig mer om i Norrtälje.
Men de vill också att
varje skola och för-skola
ska ha en plan.
I planen ska det stå
hur man bemöter elever med NPF.
Det ska också stå
vilka hjälp-medel eleverna kan få
och hur man undervisar dem
på bästa sätt.
Det kommer att göra stor skillnad
för varje barn eller elev.

Vad är Specialpedagogiska skolmyndighetens
roll i det här?

– Norrtälje kommun kommer att använda
vårt studiepaket om NPF.
Det finns på vår hemsida.
Men vi kommer att berätta om studie-paketet,
och vi kommer att vara boll-plank.
Vi kommer alltså att svara på frågor
och diskutera med dem i Norrtälje.
Det som är extra roligt är att
de alla ska göra vårt studie-paket.
Det är Norrtälje kommuns mål.

Hur vanligt är det att kommuner
gör sådana här stora satsningar?

– Det är verkligen inte vanligt.
Oftast är det en skola som satsar på NPF.
Eller ett elev-hälso-team.
Men inte en hel kommun,
det är ovanligt.
Det är mycket glädjande och roligt,
det är kanske första gången.

Titta på studiepaketet om NPF

Publicerat fredag 2 oktober 2020