Två barn sitter vid ett bord och pysslar med garn

Lärandet pågår i både skola och fritidshem

På Bandhagens skola finns ett elevhälsoperspektiv på lärande under hela dagen. Numera planerar arbetslagen skoldagen med fokus på elevernas lärande och behov av stöd under lektioner, raster och på fritidshem.

De årskursvisa arbetslagen, med klasslärare, assistenter och personal från förskoleklass och fritidshem, har gemensam koll på vad som är obligatoriskt i klassrummet och vad av det som kan utvecklas på fritidshemmet. På fritidshemmen sker planeringen utifrån ett årshjul som har utvecklats med del 1, 2 och 4 i den senaste läroplanen som grund. Det skapar både likvärdighet och struktur över hela dagen. 

– Trots att vi bara har haft den nya organisationen i ett år, ser vi redan vinster med den, säger Susanne Aspling, som har en strategisk roll som utvecklingslärare för fritidshem genom elevhälsan. 

I hennes roll ingår att se fritidshemmen ur ett elevhälsoperspektiv. Det sker till exempel när hon och kollegorna tittar på olika situationer under dagen för att få syn på elevernas lärande och förmågor i olika sammanhang. 

Olika professioner samarbetar

Fritidshemmens personal arbetar tillsammans med olika professioner i arbetslag, utifrån elevernas behov. 

– Det bidrar till samsyn i frågor om våra elever och ger en förståelse för hur det vi gör hänger ihop med vårt uppdrag i skolan och på fritidshem, säger Susanne. 

Skolans rektor, Pia Nyström, ser fördelar med arbetssättet som skapar förutsättningar för bättre samverkan, helt i linje med den nya läroplanen.  

– Att vi gör arbetet tillsammans hela tiden innebär att vi kan bearbeta och utveckla vårt gemensamma lärande, så att det blir ett kollektivt lärande. Det är viktigt att vi får med allas olika kunskap, erfarenhet och perspektiv i denna process, säger Pia.

Flera perspektiv på elevens hela dag

Det socioekonomiska läget påverkar utvecklingsbehoven. Här finns 540 elever och 115 anställda i grund- och grundsärskolans årskurser F–6, fem fritidshem och en öppen fritidsverksamhet. Modersmålsundervisningen sker på cirka 40 olika språk. I elevhälsoteamet ingår specialpedagogiska teamet med speciallärare, specialpedagog och utvecklingslärare för fritidshem, sociala teamet med kurator och socialpedagog samt skolpsykolog och skolläkare. 

– Allas perspektiv är viktiga i dialogen när vi tittar på hur elevens hela dag ser ut, säger Petra Wennerberg, speciallärare i matematik. 

Utveckling under flera år

Arbetssätten har utvecklats under flera år. Det specialpedagogiska teamet arbetar med inventering av elevers behov, pedagogisk elevhälsa samt anpassningar på grupp- och individnivå. Tidigare har alla på skolan fått kunskap om tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De har även gjort en kartläggning av behov på de fem fritidshemmen. 

Den pedagogiska elevhälsan innebär att pedagogerna diskuterar vad de kan göra i lärmiljö och undervisning för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande. 

– Vi behöver fråga oss hur vi kan titta på elevens hela dag och hur vi kan använda det som fungerar. När vi vet vad eleverna har behov av att utveckla kan vi träna vidare på fritidshemmet, säger Susanne. 

För att främja lärandet har de bestämt att begrepp ska användas lika hela dagen, oavsett om det är i klassrummet eller på fritids. Det har bidragit till att elever har kunnat utveckla sin resonemangs- och kommunikationsförmåga och sitt matematiska tänkande.

– Både elever och personal har fått testa övningar. Eleverna tyckte det var jätteroligt och fritidspersonalen var intresserade av den pedagogiska situationen och hur de kan träna förmågor med eleverna, berättar Petra. 

Indelad skolgård med olika aktiviteter

På rasten är gården indelad i årskursvisa zoner med olika aktiviteter för lärande och utveckling. Personal från grund- och grundsärskolan är involverade i planeringen och lärare i fritidshem kvalitetssäkrar rasterna. Rastmenyn, som har tagits fram tillsammans med elever, visas både med text, teckenstöd och bildstöd. 

– Alla delar har varit viktiga för att utveckla en tryggare miljö. Vi behöver jobba med eleverna, samtidigt som vi arbetar organisatoriskt med utveckling på alla plan, avslutar Susanne.

Lärandet pågår i både skola och fritidshem

Eleverna lär sig både i skolan

och på fritids 

 

På Bandhagens skola 

tänker de mycket på elev-hälsa.

Det finns med under hela dagen.

Att eleverna lär sig och får stöd

är förstås viktigt på lektionerna.

Men det är också viktigt

på raster och fritids. 

 

De har ett nytt sätt att arbeta

På Bandhagens skola går elever

från förskole-klass till sexan.

 

Varje årskurs har arbetslag.

I förskoleklassens arbetslag

ingår de här:

 

klass-lärare.

assistenter.

personal från förskoleklass.

personal från fritids-hem.

Alla har koll på

vad eleverna måste lära sig

i klassen.

 

De vet också

vad eleverna kan träna på

på fritids. 

 

Personalen på fritids

planerar efter ett års-hjul.

De följer delar av läro-planen.

 

På det här sättet blir det lika

under hela dagen.

 

Susanne Aspling jobbar med elevhälsa.

Hon är utvecklings-lärare 

för fritidshem.

 

Susanne säger att 

det här sättet att arbeta

är bra.

 

– Vi har bara arbetat så i ett år.

Men vi ser redan vinster med det.

 

Olika yrken samarbetar

Personalen på fritids

arbetar tillsammans med olika yrken

i arbetslag.

 

De blir ett bra team runt eleverna,

menar Susanne.

 

– Vi har ett uppdrag

i skolan och på fritids.

Det vi alla gör

hänger ihop med uppdraget.

Det ser vi bättre nu.

 

Skolans rektor heter Pia Nyström.

Hon tycker också att

arbets-sättet är bra.

 

Det blir bättre samverkan. 

I nya läroplanen står det

att de ska samverka mer.

 

Det står också att 

fritids ska fånga

elevernas egna intressen.

 

Så står det även i 

de allmänna råden för fritidshem.

 

– Vi arbetar ihop hela tiden.

Så kan vi lära oss nytt tillsammans.

Det är viktigt att vi får med 

allas kunskap. 

Vi har olika erfarenheter

och olika perspektiv,

säger Pia.

 

Det här är Bandhagens skola

540 elever går på

Bandhagens skola.

115 personer jobbar där.

 

Det här är en grund-skola

och grund-särskola.

Årskurser: F-6.

 

Här finns fem fritidshem.

Det finns också en öppen

fritids-verksamhet.

 

Eleverna får undervisning 

i 40 olika modersmål.

 

I elevhälso-teamet ingår de här:

Special-pedagogiska teamet 

med special-lärare,

special-pedagog och

utvecklings-lärare för fritids.

Sociala teamet

med kurator och social-pedagog.

Skol-psykolog.

Skol-läkare. 

– Allas perspektiv är viktiga

när vi tittar på 

hur elevens hela dag ser ut, 

säger Petra Wennerberg.

 

Petra är special-lärare i matematik.

 

Utveckling under flera år

Arbets-sätten är nya

men skolan har utvecklat dem

under flera år.

 

Alla på skolan har fått lära sig

om tillgänglig lär-miljö

för elever med NPF.

 

NPF = neuro-psykiatriska funktions-nedsättningar.

 

De har också undersökt

behov på fritids. 

 

Det är det specialpedagogiska teamet

som undersöker elevers behov.

De anpassar för grupper

och elever.

 

Teamet arbetar med pedagogisk elevhälsa.

Det betyder att de diskuterar 

vad de kan göra 

för att eleverna ska utvecklas.

 

Vad kan de göra i lärmiljön?

Hur kan de undervisa

för att eleverna ska lära sig mer? 

 

– Vi behöver veta vad eleverna 

har behov av att utveckla. 

Sen kan vi träna vidare 

på fritidshemmet,

säger Susanne. 

 

De ska använda ord på samma sätt

både i klassen och på fritids.

Det har de bestämt.

Då lär sig eleverna bättre.

 

– Både elever och personal 

har fått testa övningar. 

Eleverna tyckte det var jätte-roligt,

säger Petra.

 

Personalen på fritids tyckte också

att det var intressant.

 

–  De vill veta hur de kan 

träna förmågor med eleverna. 

 

Skol-gården är indelad

med olika aktiviteter

På rasten är gården indelad.

De har zoner för varje årskurs.

 

I varje zon finns aktiviteter.

Så kan eleverna lära sig mer

och utvecklas.

 

Personal från grund- och grundsärskolan

planerar rasterna.

Eleverna är med och väljer

vad man kan göra.

 

Lärare på fritids

ser till att rasterna

blir bra.

 

En tavla visar 

vad man kan göra.

Det står med både text,

tecken-stöd och bild-stöd.

 

– Alla delar har varit viktiga 

för att få en tryggare miljö. 

Vi behöver jobba med eleverna.

Men vi behöver också arbeta 

med utveckling i organisationen, 

säger Susanne.

____

Lärandet pågår i både skola och fritidshem 

På Bandhagens skola finns ett elevhälsoperspektiv på lärande under hela dagen. Numera planerar arbetslagen skoldagen med fokus på elevernas lärande och behov av stöd under lektioner, raster och på fritidshem.

De årskursvisa arbetslagen, med klasslärare, assistenter och personal från förskoleklass och fritidshem, har gemensam koll på vad som är obligatoriskt i klassrummet och vad av det som kan utvecklas på fritidshemmet. På fritidshemmen sker planeringen utifrån ett årshjul som har utvecklats med del 1, 2 och 4 i den senaste läroplanen som grund. Det skapar både likvärdighet och struktur över hela dagen. 

– Trots att vi bara har haft den nya organisationen i ett år, ser vi redan vinster med den, säger Susanne Aspling, som har en strategisk roll som utvecklingslärare för fritidshem genom elevhälsan. 

I hennes roll ingår att se fritidshemmen ur ett elevhälsoperspektiv. Det sker till exempel när hon och kollegorna tittar på olika situationer under dagen för att få syn på elevernas lärande och förmågor i olika sammanhang. 

Olika professioner samarbetar

Fritidshemmens personal arbetar tillsammans med olika professioner i arbetslag, utifrån elevernas behov. 

– Det bidrar till samsyn i frågor om våra elever och ger en förståelse för hur det vi gör hänger ihop med vårt uppdrag i skolan och på fritidshem, säger Susanne. 

Skolans rektor, Pia Nyström, ser fördelar med arbetssättet som skapar förutsättningar för bättre samverkan, helt i linje med den nya läroplanen. Både den och de allmänna råden för fritidshem handlar om att fånga elevernas egna intressen. 

– Att vi gör arbetet tillsammans hela tiden innebär att vi kan bearbeta och utveckla vårt gemensamma lärande, så att det blir ett kollektivt lärande. Det är viktigt att vi får med allas olika kunskap, erfarenhet och perspektiv i denna process, säger Pia.

Flera perspektiv på elevens hela dag

Det socioekonomiska läget påverkar utvecklingsbehoven. Här finns 540 elever och 115 anställda i grund- och grundsärskolans årskurser F–6, fem fritidshem och en öppen fritidsverksamhet. Modersmålsundervisningen sker på cirka 40 olika språk. I elevhälsoteamet ingår specialpedagogiska teamet med speciallärare, specialpedagog och utvecklingslärare för fritidshem, sociala teamet med kurator och socialpedagog samt skolpsykolog och skolläkare. 

– Allas perspektiv är viktiga i dialogen när vi tittar på hur elevens hela dag ser ut, säger Petra Wennerberg, speciallärare i matematik. 

Utveckling under flera år

Arbetssätten har utvecklats under flera år. Det specialpedagogiska teamet arbetar med inventering av elevers behov, pedagogisk elevhälsa samt anpassningar på grupp- och individnivå. Tidigare har alla på skolan fått kunskap om tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De har även gjort en kartläggning av behov på de fem fritidshemmen. 

Den pedagogiska elevhälsan innebär att pedagogerna diskuterar vad de kan göra i lärmiljö och undervisning för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande. 

– Vi behöver fråga oss hur vi kan titta på elevens hela dag och hur vi kan använda det som fungerar. När vi vet vad eleverna har behov av att utveckla kan vi träna vidare på fritidshemmet, säger Susanne. 

För att främja lärandet har de bestämt att begrepp ska användas lika hela dagen, oavsett om det är i klassrummet eller på fritids. Det har bidragit till att elever har kunnat utveckla sin resonemangs- och kommunikationsförmåga och sitt matematiska tänkande.

– Både elever och personal har fått testa övningar. Eleverna tyckte det var jätteroligt och fritidspersonalen var intresserade av den pedagogiska situationen och hur de kan träna förmågor med eleverna, berättar Petra. 

Indelad skolgård med olika aktiviteter

På rasten är gården indelad i årskursvisa zoner med olika aktiviteter för lärande och utveckling. Personal från grund- och grundsärskolan är involverade i planeringen och lärare i fritidshem kvalitetssäkrar rasterna. Rastmenyn, som har tagits fram tillsammans med elever, visas både med text, teckenstöd och bildstöd. 

– Alla delar har varit viktiga för att utveckla en tryggare miljö. Vi behöver jobba med eleverna, samtidigt som vi arbetar organisatoriskt med utveckling på alla plan, avslutar Susanne.

Artikeln är tidigare publicerad i Lika värde nummer 1, 2023.

Ladda ned tidningen Lika värde i vår webbutik.

Publicerat onsdag 1 mars 2023