Heléne Slivka

Fånga upp missförstånd tidigt

En stor andel elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik. Det påverkar både deras privatliv och framtida arbetsliv. Hur kan du som lärare upptäcka om en elev riskerar att hamna i matematiksvårigheter, och vad ska du göra då?

– För att avgöra om en elev är i matematiksvårigheter behöver läraren veta vilken kunskap och erfarenhet av matematik eleven har. Det kan finnas stora skillnader på hur mycket matematik elever har med sig från exempelvis förskoleklass, säger Heléne Slivka som är rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Hennes första råd är att vara uppmärksam på vilka matematiska fel eleven gör. Vissa missförstånd kan enkelt redas ut, medan andra kräver mer undervisning.

– Fånga upp missförstånd tidigt, om de etablerar sig kan det kräva mycket energi för att få bort dem. Samtala med eleverna och låt dem förklara hur de tänker.

För att kunna sätta in rätt stöd är Helénes råd att kartlägga svårigheterna. Kan eleven tillgodogöra sig din undervisning? Behöver du ge fler instruktioner eller visualisera mer? Är lektionens struktur begriplig? Räcker tiden? Får eleven rätt sorts laborativt och konkret material? Är eleven i behov av extra genomgångar eller individuell undervisning?

– Varva arbete i matematikboken med spel, praktiska moment och samtal under lektionerna, så att elever som kämpar med matematiken orkar. Det är extra viktigt för yngre elever, så att de inte tappar motivation och självkänsla när det gäller matematik.

Heléne avslutar med ett råd till rektorer.

– Organisera så att det finns stödfunktioner kring matematik, hela vägen från elevhälsan till klassrummet.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

Lägg märke till elevers missförstånd tidigt i matematik

Många elever har inte godkänt betyg i matematik

när de lämnar grund-skolan.

Det påverkar dem i framtiden.

Det blir svårare både på jobbet och privat.

Som lärare kan du hjälpa dina elever.

Men hur kan du se om en elev

riskerar att få svårt med matten?

Och vad ska du göra då?

Vi har talat med vår råd-givare

Heléne Slivka.

Var uppmärksam på dina elever

Heléne Slivka är rådgivare på

Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hon säger läraren behöver veta

vad elever kan i matematik.

Det är viktigt om du ska kunna upptäcka

att en elev har svårt med matten.

 

– Vad är svårt?

Vad har eleven för erfarenheter

av matematik från tidigare?

Det kan finnas stora skillnader på

hur mycket matematik elever har med sig

från förskole-klass, till exempel,

säger Heléne. 

 

Helénes första råd är att titta noga.

Vilka fel gör eleven?

En del missförstånd är enkla att reda ut.

Andra fel kräver mer undervisning.

 

– Fånga upp missförstånd tidigt.

Det kan kräva mycket energi för att få bort dem

om eleven har gjort samma fel länge. 

Tala med eleverna.

Låt dem förklara hur de tänker.

 

Kartlägg det som är svårt

Om du märker att en elev har det svårt

behöver du sätta in rätt stöd.

Helénes råd är att kartlägga svårigheterna.

Fundera på det här:

 • Får eleven ut någonting av din undervisning?
  Förstår eleven vad du menar?
 • Behöver du ge fler instruktioner?
 • Behöver du visa mer hur du menar
  med bilder eller andra hjälp-medel? 
 • Förstår eleven lektionens struktur? 
 • Räcker tiden?
 • Får eleven rätt sorts material?
  Är det tillräckligt konkret?
  Får eleven testa själv?
 • Behöver eleven extra genom-gångar?
 • Behöver eleven egen undervisning?

– Låt inte eleverna bara räkna i matte-boken.

Varva med spel, praktiska övningar och samtal.

Då orkar eleverna bättre.

Det är extra viktigt för yngre elever, 

och för dem som har svårt i matte.

Det är viktigt så att de inte

tappar lusten att lära sig.

De får inte tappa sin själv-känsla i matematik,

säger Heléne.

 

Heléne ger till sist ett råd till dig som är rektor.

– Se till så att det finns stöd-funktioner kring matematik.

De behövs, hela vägen från elev-hälsan till klass-rummet.

Publicerat torsdag 24 februari 2022