Ekeskolan undervisar elev med dövblindhet på distans

I rådande läge med coronapandemin har Ekeskolan, en specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning i Örebro, fått anpassa verksamheten på olika sätt. Bland annat får en elev med dövblindhet som är i en riskgrupp distansundervisning.

Anette Larsson är lärare på Ekeskolan och undervisar en klass där eleverna har en syn- och hörselnedsättning. I klassen kommunicerar man via teckenspråk, även taktilt teckenspråk. Sedan vecka 13 undervisas en elev på distans. Denna elev har en kombination av grav syn- och hörselnedsättning och är på tidig utvecklingsnivå. Han följer grundsärskolans läroplan med inriktning träningsskola, ämnesområden. Det betyder att eleven får utbildning i enlighet med kursplaner för följande ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

– När vi skulle börja med undervisning på distans funderade vi på hur det skulle kunna gå till, berättar Anette. Hur och vad kan vi göra? Hur gör vi undervisningen meningsfull och hur kan eleven fortfarande få vara en del av sitt sammanhang i skolan?

Använder digitala verktyg som eleven redan behärskar

Anette och hennes kollegor satte sig ner tillsammans och började fundera på olika lösningar. Att möta elevens behov och göra individuella lösningar som görs i undervisningen i skolan blev självklart.

– Skillnaden är att vi anpassar det efter att eleven är hemma och får utbildning på distans. Vi vet att eleven redan behärskar iPad och Facetime tillsammans med en vuxen så vi använder även dessa verktyg i distansundervisningen.

Eleven är fortsatt en del av klassen – fast på distans

Anette och hennes kollegor pratade även mycket om hur de kan få eleven att känna sammanhang och ha interaktion med sina klasskompisar och att både de elever som finns på skolan och eleven som sitter hemma ska få ta del av vad klassen har gjort och vad eleven har gjort hemma.

– Vi såg direkt att interaktionen med klasskompisar och delaktighet i det vi gör i skolan medan eleven är hemma skulle vara viktigt, förklarar Anette.

Under skoldagen ser personalen till att klassen pratar om varandra och tar in varandra i samtal så att eleven som finns hemma fortsatt är en del av klassen.

Dokumenterar mycket klassen gör till eleven på distans

Personalen dokumenterar mycket av det klassen gör i skolan, både filmer och foton, som de skickar till elevens vårdnadshavare och som eleven får titta på hemma. Elevens vårdnadshavare dokumenterar också det eleven gör och skickar bilder till skolan. Eleverna har också kontakt med varandra via FaceTime.

– Ett exempel är från temadagen påsk då en av eleverna i klassen letade efter ett ägg utomhus med godis till klasskompisen och som vi dokumenterade och skickade till eleven, berättar Anette. Vi får också bilder på vad eleven gör hemma som vi visar för klassen. Det är oerhört värdefullt både för eleven som finns hemma och för klassen.

Eleven gör samma uppgifter hemma

Några andra exempel på hur Anette och hennes kollegor har inkluderat eleven i de uppgifter som görs i skolan:

  • I ämnet slöjd på Ekeskolan arbetar eleverna med att bygga fågelholkar. Eleven på distans har tillgång till ett garage där han även kunde bygga en fågelholk.
  • I ämnet hemkunskap där man har temat choklad under några veckor fick eleven, som älskar choklad, också baka hemma.
  • På idrotten håller eleverna på att lära sig en dans som uppvärmning. Detta filmas och skickas till filmen, så att eleven kan titta på det och träna hemma.

– Eleven har fått olika uppgifter som han kan arbeta med när det passar under dagen. Att ta vara på lärandet i vardagliga situationer och i olika miljöer hemma har fungerat jättebra.

Anette ger feedback på elevens uppgifter antingen genom att skicka en film till eleven eller via Facetime. Nu planerar Anette göra en bok med bilder och text av all dokumentation som eleven ska få när eleven är tillbaka.

– Med boken kan vi sedan tillsammans kommunicera och reflektera över vad som har hänt, vad han har gjort hemma, vad vi har gjort i skolan och vad han har lärt sig.

Samarbete med vårdnadshavare är av stor vikt

Anette menar att en tät dialog och samarbete med elevens vårdnadshavare har underlättat distansundervisningen. Anette har kontakt med elevens vårdnadshavare flera gånger i veckan för att diskutera hur det går för eleven och vilka uppgifter eleven kan göra. Det har varit viktigt att koppla uppgifter till elevens intressen och de miljöer som eleven har tillgång till hemma.

– Vi har diskuterat mycket vad eleven skulle kunna göra hemma som en del av läroplanen, inom alla ämnesområden, avslutar Anette. Vi har fått ett oerhört stort utbyte med vårdnadshavarna. Det ger oss också en sådan glädje när vi ser att det faktiskt fungerar för eleven.

Döv-blind elev går i Eke-skolan på distans under corona-krisen

Ekeskolan är en special-skola i Örebro.
Där går elever som har nedsatt syn
och någon funktions-nedsättning till.
Skolan har fått anpassa sig på olika sätt
under corona-pandemin.
Till exempel får en dövblind elev
undervisning på distans.
Eleven tillhör en risk-grupp.

En elev är hemma under coronakrisen

Anette Larsson är lärare på Ekeskolan.
Hon undervisar en klass där
eleverna har nedsatt syn och nedsatt hörsel.
I klassen talar de tecken-språk.
De använder även taktilt teckenspråk.

En elev har inte varit i skolan på ett tag.
Sen slutet av mars får eleven undervisning på distans.
Eleven har svår syn- och hörsel-nedsättning.
Han är också på en tidig utvecklings-nivå.

Eleven följer läro-planen för grund-sär-skolan,
med inriktning tränings-skola, ämnes-områden.
Han har de här ämnena:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardags-aktiviteter
  •  verklighets-uppfattning.

Men hur undervisar man de här ämnena på distans?
Läraren Anette berättar att de
funderade mycket på det i början.

– Hur gör vi det? Vad kan vi göra?
Hur gör vi undervisningen menings-full?
Och hur kan eleven fortfarande få vara
en del av sin klass?
Det funderade vi på,
säger Anette.

De använder digitala verktyg som
eleven redan kan

Anette och hennes kollegor är vana vid att
hitta lösningar som passar.
Att möta varje elevs egna behov är själv-klart.
Så det gjorde de nu också.

– Skillnaden är att eleven nu är hemma.
Nu ska undervisningen funka på distans.
Vi visste att eleven redan kunde använda
en iPad-platta och appen FaceTime
tillsammans med en vuxen.
Så vi använder iPad och FaceTime
när vi undervisar eleven på distans,
säger Anette.

Eleven är med i klassen
fastän han är hemma

Anette och hennes kollegor pratade mycket om
hur de skulle göra så att det blir bra för eleven.
Hur kunde de få eleven att känna att
han är en del av klassen?
Hur kan han kommunicera med sina klass-kompisar
när han sitter hemma framför en iPad?
Hur kan han ta del av vad klassen har gjort?
Och hur får kompisarna ta del av
vad han har gjort hemma?

– Vi vet att det här är viktigt,
säger Anette.

Personalen ser därför till att eleverna
talar med varandra under skol-dagen.
De dokumenterar också mycket om vad de gör
och skickar till varandra.
Eleverna har kontakt med varandra via FaceTime.

De filmar och fotar till varandra

Personalen dokumenterar alltså mycket av det klassen gör.
Eleven får titta på små filmer och foton hemma.
Elevens vårdnads-havare dokumenterar
vad eleven gör.

– Vi får bilder på vad eleven gör hemma
som vi visar för klassen.
Det är väldigt värde-fullt
både för klassen och för eleven,
säger Anette.

Anette ger ett exempel från skolan.
De hade haft påsk-tema och letat ägg.

– En av eleverna i klassen letade efter ett ägg utomhus
med godis till klasskompisen.
Det dokumenterade vi
och skickade till eleven.

Eleven gör samma uppgifter hemma

Anette ger fler exempel på
hur de har gjort för att få med eleven.

Så gjorde de i slöjden

I ämnet slöjd på Ekeskolan
arbetar eleverna med att bygga fågel-holkar.
Eleven som var hemma byggde också en fågelholk.
Det fanns ett garage där han kunde bygga.

Så gjorde de i hem-kunskapen

I ämnet hemkunskap hade de choklad-tema.
Eleven älskar choklad och
fick också baka, hemma.

Så gjorde de på idrotten

På idrotten håller eleverna på att lära sig en dans.
De filmade det i skolan.
Sen kunde eleven titta på det hemma
och träna in samma dans.

Det har funkat bra

– Eleven har fått olika uppgifter som han kan
arbeta med när det passar under dagen.
Att lära sig av saker i vardagen där hemma
har funkat jätte-bra,
säger Anette.

Anette ger feedback på de uppgifter eleven gör.
Antingen talar hon med honom via FaceTime
eller så skickar hon en film där hon talar till eleven.
Nu planerar Anette att göra en bok
med bilder och text av all dokumentation de har gjort.
Den ska eleven få när han är tillbaka i skolan igen.

– Med boken kan vi sen tillsammans
tala om och minnas vad som har hänt.
Vad han har gjort hemma,
vad vi har gjort i skolan
och vad han har lärt sig.

Att samarbeta med vårdnadshavare
är väldigt viktigt

Anette säger att samarbetet med elevens vårdnadshavare
har under-lättat distans-undervisningen.
De talar ofta med varandra,
flera gånger i veckan.
De diskuterar hur det går för eleven
och vilka uppgifter eleven kan göra.
Det har varit viktigt att koppla uppgifter till
elevens intressen.
Det behöver också funka med de miljöer som
eleven har tillgång till hemma.

– Vi har diskuterat mycket
vad eleven skulle kunna göra hemma
som en del av läroplanen
inom alla ämnes-områden.
Vårdnadshavarna är verkligen till stor hjälp.
Och vi blir så glada när vi ser
att det fungerar så bra för eleven,
säger Anette.

Publicerat måndag 11 juli 2022