Delaktighet är tema för Lika värde-tidningen

Att både känna och uppleva delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. I nummer 1 av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om skolor där eleverna kan påverka sin lärmiljö och som arbetar för att alla ska vara accepterade och erkända av varandra. Läs också om kommunen som arbetar för att stärka delaktigheten i leken på alla sina förskolor.

Förra året stod Viggestorpsskolan i Finspång inför en utmaning. Hur skulle de få det specialpedagogiska stödet att räcka till? De beslöt sig för att pröva något nytt. Det blev en flexibel stödgrupp. Att involvera eleverna i arbetet ser de som ett måste för att lyckas.

Utvecklingsprojektet ”Speciella lekgrupper” i Karlskoga kommun har bidragit till att barn som har svårt med socialt samspel blir mer delaktiga i gruppen. Flera samspelar nu även utanför lekgruppen och tar mer kontakt.

På Hällsboskolan i Umeå går elever med språkstörning. Där får eleverna identifiera sina styrkor och områden där de behöver hjälp och stöd, så att de kan berätta vad de behöver för att komma framåt i skolarbetet.

Hur kan skolor arbeta med att upptäcka brister och främja elevers delaktighet? Jennie Reithner, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger råd till skolledning, skolpersonal och elever. 

Likvärdigheten inom komvux ökade med en gemensam digital portal

Tio kommuner i Västmanlands län har skapat en gemensam portal för digitala resurser. Satsningen ger mer likvärdiga förutsättningar för både elever och medarbetare inom Komvux som särskild utbildning.

Många elever med autism kommer inte vidare till gymnasiet

Isidora Stark berättar i en intervju om sin forskning som visar att elever med autism utan intellektuell funktionsnedsättning som grupp har betydligt svårare att klara de kriterier som behövs för att söka sig vidare till gymnasiet. Och störst utmaningar har flickor och elever som också har adhd. Isidora är psykiatriker och doktorand i forskargruppen Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health (PRIME Health) vid Karolinska institutet.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Att vara delaktig är tema för tidningen Lika värde

Det är viktigt att du både känner och 
upplever att du är delaktig.
Det behövs för du ska kunna
lära dig och utvecklas.
Det skriver vi om i nummer 1 
av tidningen Lika värde.

Du kan läsa om skolor
där eleverna kan påverka sin lär-miljö.
De här skolorna arbetar för att 
alla ska acceptera varandra. 

Läs också om kommunen som
arbetar för att alla förskole-barn 
ska vara delaktiga i leken.

Lika värde är Specialpedagogiska 
skolmyndighetens tidning.

Det här kan du läsa mer om i tidningen

Nu får de det special-pedagogiska stödet 
att räcka till

Viggestorps-skolan finns i Finspång.
Förra året stod de inför en utmaning.
Hur skulle de få det 
specialpedagogiska stödet
att räcka till? 

De beslöt sig för att pröva något nytt.
Det blev en flexibel stöd-grupp. 

Eleverna är med i arbetet.
Personalen säger att det behövs
för att lyckas.

Barnen är nu mer 
delaktiga i leken

En del barn har svårt med
socialt samspel.
Karlskoga kommun 
vill att förskole-barnen ska bli
mer delaktiga i gruppen.

Kommunen startade därför
ett utvecklings-projekt.
Det heter Speciella lek-grupper.

De lyckas bra.
Flera barn samspelar nu
även utanför lek-gruppen.
De tar mer kontakt.

Eleverna berättar själva
vad de behöver hjälp med

Hällsbo-skolan finns i Umeå.
Där går elever som har en språk-störning. 

Eleverna får själva fundera på
vad de är bra på.
De får också själva peka ut
var de behöver hjälp
och stöd.

Eleverna kan sen berätta
vad de behöver för att
komma vidare i skol-arbetet.

Jenny ger goda råd

Hur kan du göra dina elever
mer delaktiga?
Hur kan du arbeta med 
att upptäcka brister?

Jennie ger råd till
skol-ledning, personal och
elever.

Jenny Reithner är skol-rådgivare.
Hon arbetar på Specialpedagogiska
skolmyndigheten.

Komvux blev mer likvärdigt
med en gemensam digital portal

En digital portal är en sorts hemsida.
Tio kommuner i Västmanlands län
har skapat en sådan tillsammans.

På portalen har de digitala resurser.
Det kan vara till exempel texter,
bilder och filmer.

Det här är bra för Komvux
i de tio kommunerna.
Alla kan få tag på samma saker.

Det blir mer likvärdigt
för både elever och lärare.

Många elever med autism
kommer inte vidare till gymnasiet

Isidora Stark berättar i en intervju 
om sin forskning.
Den visar att elever med autism
ofta har svårt att klara det som behövs
för att söka till gymnasiet.

Ännu svårare är det för elever
som har både autism och ADHD.

Eleverna i studien har inte IF.
IF = Intellektuell funktions-nedsättning.
Isidora är psykiatriker.
Hon är doktorand i en forskar-grupp
vid Karolinska institutet.

Mer innehåll i tidningen

Som vanligt kan du också läsa
krönikor, nyheter från myndigheten
och korta artiklar från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Vi skickar ut Lika värde
till alla för-skolor med fler än fem anställda.
Alla grund-skolor, gymnasie-skolor,
grund-sär-skolor och gymnasie-särskolor
får också tidningen.

Vi skickar även tidningen till
Komvux och SFI.
Dessutom skickar vi den till
utbildnings-förvaltningar,
utbildnings-nämnder och liknande. 

Publicerat måndag 28 februari 2022