Elevhälsa - ett ansvar för alla i skolan

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo skriver i sin krönika den 7/10 att det efter halva tillsynsperioden framkommit ett oroväckande resultat kring elevhälsan. I Skolinspektionens tillsyn och vitesbeslut är elevhälsan är ett vanligt kritikområde och flertalet skolor har svårt att få till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett brett stöd i det här arbetet.

Vi vet, precis som Helén Ängmo skriver, att elever som mår bra lär sig. Och elever som lär sig mår bra. Vi vet att hälsa och lärande hör ihop och forskning är sällan så tydlig som den är i det här fallet. Men att utveckla organisationens förmåga att möta alla elevers olika och specifika behov är ingenting man gör från en dag till en annan. Det krävs en systematik och en struktur för ett gemensamt lärande i de utmaningar skolan möter. Elevhälsan med sina tvärprofessionella kompetenser behöver komma in i skolans arbete i ett tidigt skede för att tillsammans med lärare och övrig skolpersonal samverka i det gemensamma uppdraget kring hälsa och lärande. Rektor behöver leda skolans gemensamma elevhälsoarbete och elevernas delaktighet behöver stärkas. Huvudman behöver säkerställa att det finns tillgång till elevhälsa i den mån att den kan stödja elevernas utveckling mot målen.

Det här läsåret deltar cirka 150 skolor runt om i landet i den nätbaserade kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens- ett processarbete för likvärdig utbildning". Kursen är en del av Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till rektorer och elevhälsoteam som har ett behov av att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. För att komma åt ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver skolans ledning och personal kritiskt granska och analysera sin egen verksamhet. Skolor har olika förutsättningar och utmaningar. Därför behöver varje skola utforska och utveckla sin skolas elevhälsokompetens där kursen erbjuder en struktur för utveckling av det systematiska elevhälsoarbetet på skolan. Intresseanmälan för nästa kursstart september 2017 öppnar den 9/1.

Under höstens sju dialogkonferenser kommer vi tillsammans fortsätta utforska och utveckla vad elevhälsokompetens kan vara. Fyra forskare (Eva Hjörne, Ingrid Hylander, Pia Skott och Monika Törnsén) kommer att reflektera kring elevhälsokompetens utifrån sina olika forskarperspektiv som stöd och inspiration. Petter Iwarsson, skolkurator och sakkunnig på BRIS, kommer lyfta vikten av samtal och relation i arbetet med att höja skolans elevhälsokompetens. Konferenserna bygger på dialog för att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte. 

Möjligheten att söka specialpedagogiskt stöd till elevhälsan finns också. Även bidrag till utvecklingsprojekt genom så kallade SIS-medel går att söka. Här på webbplatsen kommer dessutom information och ytterligare stödmaterial snart att finnas. Håll utkik!

Intresset för att höja skolans elevhälsokompetens är stort och vi ser flertalet skolor som kommit långt i det här arbetet. Det är en process där elevhälsoarbetet behöver vara hjärtat i verksamheten och där vi alla behöver vara delaktiga. Genom erfarenhetsutbyte och genom att lyfta fram lärande exempel som inspiration hjälps vi åt att utveckla en mer hälsofrämjande skola. Alla elever har rätt att både må bra och lära sig - oavsett funktionsförmåga.

Erica Sjöberg, rådgivare 

Publicerat torsdag 13 oktober 2016 Granskat fredag 11 november 2016