Skoldatatek utvecklar it i lärandet

Svenska elever som använder it mycket har sämre resultat i matematik och läsning, konstaterar en ny Pisa-rapport från OECD. Vår erfarenhet på SPSM är att it i lärandet är en viktig resurs för att göra undervisningen tillgänglig för elever där en funktionsnedsättning skapar hinder i lärandet och för elever i behov av särskilt stöd.

Men det är viktigt att förändra pedagogiken när ny teknik införs. Om digitalisering införs i skolan utan att pedagogerna fått en chans att reflektera över vad det innebär och hur det behöver påverka arbetssätt och förhållningssätt kan skolan missa de goda resultaten som it i lärandet kan ge.

Här spelar skoldatateken en viktig roll. De är övergripande kommunala verksamheter som har uppdraget att ge stöd till skolpersonal att utveckla kompetens och arbetsmetoder kring it. Detta för att ge eleverna bättre möjligheter att nå målen i skolan. Det är lyckosamma satsningar som gjorts både inom kommuner och genom statliga bidrag och många skolledare, pedagoger och inte minst elever vittnar om detta.

Många av dem som arbetar inom skoldatateken är eldsjälar. Med begränsade resurser, både vad gäller ekonomi och personal, skapas stora förändringar för många elever. Elever som genom ett kompetent it-stöd blir delaktiga och får tillgång till utbildning på ett likvärdigt sätt.

Men satsningarna som görs är ofta begränsade och kräver att verksamheten gör prioriteringar. För de flesta blir det då självklart att satsa på det nära elevarbetet och ägna mindre tid åt dokumentation och utvärdering. Valet är inte svårt att förstå, men får förstås konsekvenser eftersom uppföljningen brister.

SPSM har gett ut en rapport, som är en sammanställning av två studier om skoldatateken. Två faktorer som rapporten pekar på som viktiga för utvecklingen av skoldatateken är intresset hos ledningen och vikten av dokumentation och uppföljning. Den visar också att en del skoldatatek dragit ner på verksamheten, medan andra ökat den.

Jag tror att styrkan med att ha ett skoldatatek i kommunen är att skolorna då får hjälp att hänga med i utvecklingen av alternativa verktyg och it. Ett exempel på det är Sundsvalls kommun, som under många år satsat på skoldatateket. I våras fick de det ärofyllda priset Guldtrappan, som delades ut för första gången. En utmärkelse för framgångsrikt digitalt lärande i skolan. Jag tror att satsningen på skoldatateket är en viktig grund för att Sundsvall nu utmärker sig som en kommun i framkant när det gäller digitaliseringen av skolan.

Läs mer på SPSM:s webbplats om skoldatatek

Berit Engberg, enhetschef

Publicerat onsdag 16 september 2015 Granskat torsdag 17 december 2015