Se utmaningar som en möjlighet

Efter en lång dags samtal med representanter från hela Europa kring inkludering av nyanlända elever i skolväsendet säger den grekiska representanten: "Inkludering av barn från olika kulturer gynnar alla och för med sig rikedom in i klassrummen".

Förra veckan besökte jag samarbetsorganisation "European Agency for special needs and inclusive education" 20-års jubileum. Organisationen arbetar för att främja kunskap kring inkludering och särskilda behov, och Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges representant.

Temat för vårens konferens var lärdomar och utmaningar kring nyanlända elever i 29 europeiska medlemsländer. Ett aktuellt tema som engagerade samtliga deltagare i olika seminarier, studiebesök och föreläsningar.

Stöd på olika sätt

Vi står i Europa inför stora utmaningar när klassrummen blir alltmer globala. På konferensen blev det tydligt att alla europeiska länder har en lagstiftning som möjliggör alla barns rätt till skolgång. Men för att klara en skola för alla behövs stöd på olika sätt. Det finansiella stödet krävs men framför allt stöd med material, kunskap och förhållningssätt.

För att anpassa skolan till de behov som nyanlända elever har krävs ett aktivt arbete för att göra skolan tillgänglig när det gäller sociala, fysiska och pedagogiska behov. Många på konferensen lyfte behovet av en anpassad läroplan för att stödja skolan att arbeta mer utifrån elevernas behov.

Grekland utvecklar just nu kunskap kring hur drama kan stödja arbetet i klassrum med många språk. Eleverna bär på berättelser som de behöver berätta men inte alltid har ett talat språk att uttrycka sig med. Därför kan drama eller annan alternativ kommunikation vara ett stöd för elever att uttrycka sig och på så sätt skapa delaktighet och gemenskap.

Andra länder berättade om hur IKT har varit ett gott stöd i inkludering i det mångkulturella klassrummet. I Holland finns nationellt stöd med webbaserat undervisningsmaterial. I förberedelseklasser i Holland lägger man även stor vikt vid kulturell förståelse av att leva och bo i Holland. Ett gott exempel som lockade till skratt var att de flesta elever i Holland cyklar till skolan vilket skapat behov av att lära tonåringar att cykla.

Förhållningssätt till olikheter

En skillnad som framkom var att många länder inte erbjuder modersmålsundervisning. Det finns väl underbyggd forskning kring betydelsen av modersmål för utveckling av kunskaper i alla ämnen. Men det är en finansiell fråga för många länder i Europa för att kunna ge detta stöd.

Alla länder var dock överens om att det viktigaste stödet är att arbeta med skolans förhållningssätt till olikheter. Skolan behöver stöd på alla nivåer från elev, lärare, rektor och förvaltning för att utforska möjligheter kring att möta mångfald. Vi behöver fortsätta arbeta för att ge fortbildning och stöd till skolor utifrån deras behov så de kan möta och förstå elevernas behov.

När utmaningar vänds till möjligheter skapas nya tankar som leder oss framåt. De utmaningar som vi nu står i varje dag i klassrum i Europa är en unik möjlighet att i det dagliga livet praktisera inkludering och tolerans. Här behöver vi stödja varandra och arbeta för att skapa tillit mellan människor så vi kan se varandra mer som resurser och möjligheter. Därför tror jag att vi är många som håller med European Agencys representanter i slutsatsen att det är en rikedom att ha barn från olika kulturer i våra klassrum.

Här kan du läsa mer om samarbetsorganisationen European Agency for special needs and inclusive education.

Elisabeth Högberg, nationell samordnare European Agency

Publicerat onsdag 1 juni 2016