Få ber om stöd för matematiksvårigheter

Lärarnas Riksförbund har idag släppt en rapport där behovet av mer specialpedagogisk kunskap och kompetens kring elevers matematiksvårigheter lyfts.

Ämnet är angeläget. Ungefär 10 000 elever lämnar årskurs 9 utan godkänt betyg i matematik. Det motsvarar 500 klasser per år.

Samtidigt ser vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten att vi inte får så många förfrågningar om specialpedagogiskt stöd från skolor när det gäller behov av att öka sin kunskap om hur man anpassar och utformar undervisningen så att den fungerar på ett bra sätt för elever som har matematiksvårigheter. Med tanke på att matematik är det ämne där störst antal elever kämpar för att nå målen står förfrågningarna inte i relation till hur behoven ser ut.

En förklaring är att frågan om en elevs matematiksvårigheter är komplex. Ofta kan svårigheten förekomma tillsammans med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och förfrågan till oss har fokus på det. Oavsett hur en förfrågan ser ut är vårt uppdrag självklart att bidra till att skolan utformar ett stöd som möter elevens behov av pedagogisk anpassning och möter verksamhetens behov av stöd och kompetensutveckling.

Eftersom en elev kan ha behov av stöd av många olika anledningar är det till stor hjälp om skolan gör en ordentlig pedagogisk utredning som ger svar på vad utmaningarna består i. Det handlar inte om att få svar på om en elev har en diagnos eller inte. Det handlar om att få svar på frågan hur skolan kan utforma sin verksamhet så att eleven får förutsättningar att så långt det är möjligt nå målen.

I det arbetet är Specialpedagogiska skolmyndigheten en resurs. Vi finns till för er pedagoger i förskolan, skolan och vuxenutbildningen – använd oss!

Bertil Löfdahl, rådgivare

Rapporten Tid för matematik, tid för utveckling från Lärarbundet

Mer om matematiksvårigheter på vår webb

Frågor och svar om matematiksvårigheter

Mer om specialpedagogiskt stöd

Publicerat måndag 1 februari 2016 Granskat tisdag 22 maj 2018