Arbetet för likvärdigt stöd fortsätter

Nu är det dyslexivecka igen, och i landet sker ett antal aktiviteter på biblioteken bland annat, där främst Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS står för aktiviteterna. Intresseorganisationerna gör stora insatser för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen dyslexi. Vi på SPSM har som uppdrag att stötta och fortbilda lärare, och vi ser att våra insatser gör skillnad.

Vi arbetar vidare med kartläggning och utredning, både på svenska och andra modersmål. Exempelvis har flera hundra modersmålslärare nu fått fortbildning om dyslexi, och specialpedagoger har fått ett verktyg för att göra en pedagogisk bedömning, som gör det lättare att göra utredningar på ett likvärdigt sätt.

Skoldatateken är tack vare våra utvecklingsbidrag väl spridda i landet, och bidrar starkt till både elevers delaktighet och lärares kompetensutveckling. Så på många sätt går det framåt.

Men det finns fortfarande problemområden kvar. Det gäller lärarutbildningarna, både på grundnivå och speciallärarnivå där studenterna inte får tillräcklig kunskap om dyslexi. Det gäller likvärdigheten avseende intyg inför högskolestudier, där det finns stora variationer. Det gäller rätten att använda sina alternativa verktyg i alla provsituationer, och till sist handlar det om rätten att få ett likvärdigt stöd inom hela utbildningsväsendet där det ser olika ut mellan skolor och kommuner vad man har för rutiner för att upptäcka dyslexi, och vilka åtgärder man sätter in för att eleven ska få stöd.

I dessa frågor har vi en god samverkan och samsyn med Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS. Vi arbetar gemensamt för förbättringar inom dessa områden, och vi är envisa och uthålliga. Vår förhoppning är att alla barn och unga som kämpar med läs- och skrivsvårigheter ska möta en utbildningsverksamhet som fungerar för dem.

Gunilla Salo, rådgivare med särskild inriktning på läs- och skrivsvårigheter

Publicerat tisdag 7 oktober 2014 Granskat onsdag 18 november 2015