Skoldatatekens kunskap och stöd är nödvändigt

Skoldatateken ifrågasätts, visar en artikel som nyligen publicerades på tidningen Föräldrakrafts webbplats. Anledningen är att en del kommuner misstolkat resultaten i den dyslexirapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade tidigt i höst. Rapporten går igenom vilka av de metoder som används i läs- och skrivträning för elever med dyslexi som har vetenskapligt stöd. Den konstaterar också att det behövs mer forskning om alternativa verktyg.

Det finns kommuner som läser rapporten och tvekar om att fortsätta satsa på skoldatatek eftersom man uppfattar SBU:s rapport som att det inte finns stöd för att alternativa verktyg som talsyntes, appar och läspennor fungerar.

Men SBU har gjort ett klarläggande angående sin rapport för att stävja den typen av missuppfattningar. Myndigheten förtydligar där att metoder som har otillräckligt vetenskapligt stöd inte i sig är dåliga, bara att det saknas tillförlitlig forskning.

Enligt Skolverket ska skolan arbeta både enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom skolan betyder det att de metoder som lärare använder ska grunda sig på bästa tillförlitliga kunskap. Inom utbildningsområdet måste evidens ha en vid innebörd och en bred vetenskaplig grund. Det räcker inte att ställa frågan "Vad fungerar?" Man måste lägga till: "Vad fungerar för vem och i vilket sammanhang?"

I debatten blir ofta argumenten förenklade och alternativen svart-vita. Det finns ingen motsättning mellan träning och kompensation. Inte heller mellan träning som är digitaliserad och träning som sker på andra sätt. De alternativa verktygen ger även eleven möjlighet att ta till sig den kunskap som ligger utom räckhåll vid lässvårigheter. De bidrar till bibehållen motivation och mer tid för läs- och skrivaktiviteter.

Nedläggning av skoldatatek bygger på ett stort missförstånd och kommer att missgynna elever som behöver stöd. Skoldatateken har byggt upp en stor bas av beprövad erfarenhet som entydigt pekar på värdet av alternativa verktyg. De har den kunskap som alla lärare behöver och en primär uppgift är att ge andra lärare utbildning. Det behövs för att uppfylla kraven om extra anpassning när en elev behöver stöd.

Skoldatatekens insatser ger enligt en tidigare utvärdering som Specialpedagogiska skolmyndigheten genomfört ökad måluppfyllelse, ökad självständighet och en inkluderande effekt. Forskningen på området är ung, men pågående. Vi tror på ett genombrott inom en snar framtid.

Stefan Bonn, samordnare för it i lärandet

Läs artikeln om skoldatatek i Föräldrakraft

Läs SPSMs utvärdering av skoldatatekens effekter (PDF-dokument, 660 bytes)

Läs SBU:s klarläggande gällande sin dyslexirapport

Läs blogginlägg om alternativa verktygs roll i undervisningen

Publicerat tisdag 25 november 2014 Granskat torsdag 19 november 2015