Glöm inte den viktiga frågan "Varför"

Skolverket och Skolinspektionen har i höst kommit med varsin rapport som på olika sätt fokuserar på stöd till elever med funktionsnedsättning och hur det påverkar elevernas möjligheter till inkluderande undervisning.

Båda rapporterna pekar på dilemman, där risken är att vi lämnar elever och deras föräldrar med ett svårt val. De ställs ofta inför valet mellan en trygg miljö i en liten undervisningsgrupp vid sidan om elevens ordinarie skolmiljö och en van miljö med högre förväntningar på elevens resultat - men utan möjlighet för eleven att få det stöd den är i behov av.

Skolinspektionen fokuserar på särskilda undervisningsgrupper och Skolverket på fristående skolor med målgruppen elever med funktionsnedsättning. Att elever med funktionsnedsättning får sin undervisning i särskilda grupper har i historien präglat skolformerna. Det är först på senare år som skolans styrdokument fått en tydligt inkluderande riktning.

Samtidigt finns i samma styrdokument regleringar som skapar osäkerhet kring hur elevers olikheter och olika förmågor ska mötas. Många har lyft fram kunskapskraven som ett sådant exempel. Det finns elever som på grund av funktionsnedsättning har svårt, och ibland saknar förutsättningar att klara kunskapskraven inom vissa moment, på det sätt styrdokumenten uttrycker att man ska kunna visa att man klarat dem.

Ett annat exempel är den dramatiskt ökade diagnostiseringen och kategoriseringen av elever. Detta har fått till följd att normen för det önskvärda och förväntade har flyttats. En positiv konsekvens är att elevers olika behov har uppmärksammats. Bland annat har rätten till stöd skärpts, delvis som en konsekvens av detta.

Men frågan är hur skolorna möter ambitionen om en inkluderande undervisning, samtidigt som differentieringen av elever ökar. Det sker som en följd av de allt mer förekommande summativa bedömningarna av elever och att allt fler elevers skolsvårigheter förklaras med medicinska diagnoser.

Hur definierar vi det normala och hur hanterar och stöder vi de som avviker från det förväntade? Både definitionen och hanteringen förändras över tid. Orsakerna är flera och en handlar om hur stödsystemen är uppbyggda och finansierade, något som man ofta bortser från.

I Skolinspektionens rapport framkommer att alla elever tycks dela upplevelserna av ett bristfälligt stöd i skolan innan de kom till den särskilda undervisningsgruppen. Vårdnadshavare har upplevt att de varit tvungna att vara pådrivande för att eleverna ska få det stöd de har rätt till. Upplevelsen av den särskilda undervisningsgruppen är positiv, främst när det gäller att förstå elevernas svårigheter och möta deras behov.

Skolverkets rapport pekar på samma problematik. Elever som söker sig till de fristående skolorna som begränsat sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd har inte fått sina rättigheter tillgodosedda på tidigare skolor. Den nya skolan erbjuder mer stöd, mindre grupper och lärare med insikt om elevernas olika förutsättningar.

Det som måste vara i fokus när vi resonerar kring elever som söker och bedöms behöva få sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp är varför. Handlar det om formen, att eleven har behov av enskildhet eller en liten grupp, och att det i den specifika gruppen finns särskild kompetens för att möta elevens behov av särskilt stöd? Eller handlar det om att skolor och skolhuvudmän inte utvecklat det särskilda stöd eleverna behöver?

Hur påverkar det våra skolor i sådana fall om kompetensen och resurserna för att möta elevers olika behov av stöd delegeras till särskilda undervisningsgrupper eller fristående skolor som särskilt riktar sig till elever i behov av särskilt stöd? Vad får det för konsekvenser för den enskilde och hur påverkas möjligheterna till ett inkluderande samhälle? Frågorna är komplexa och diskussionen behöver ständigt hållas aktuell, med ödmjukhet inför olika uppfattningar.

Länk till Skolverkets rapport

Länk till Skolinspektionens rapport 

Kristina Szönyi, FoU-samordnare

Publicerat onsdag 5 november 2014 Granskat torsdag 17 december 2015