Vinst för samhället att investera i eleverna

– Det är ingen brist på resurser, men rikligt med felanvända resurser. Så uttryckte sig nationalekonomen Ingvar Nilsson på ett seminarium om teknikstöd i skolan, anordnat av Hjälpmedelsinstitutet.

Han konstaterar att teknikstöd i skolan är en lönsam satsning. Tillsammans med Eva Nilsson Lundmark och Anders Wadeskog, har han gjort en analys av eventuella samhällsekonomiska vinster av ett fungerande teknikstöd i skolan för elever i behov av kognitivt stöd.

Analysen visar att om en elev med kognitiva svårigheter utrustas med rätt teknikstöd i skolan, är kostnaden för det stödet betydligt mindre än vad det kostar om han eller hon blir arbetslös.

Men det är skolan som har kostnaderna medan det är socialtjänsten som får vinsterna om det går bra. Det kräver en diskussion om hur resurser ska fördelas. Man får helt enkelt ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen.

Initiativet Unos uno, en dator till varje elev, som drivs av elva skolhuvudmän och SKL, har kommit med sin tredje årsrapport. Den visar att i skolor som har en dator per elev blir läraren mer tillgänglig för eleven och den enskilde eleven blir mer synlig för läraren. Det tycker jag är värt att notera, inte minst för elever i behov av särskilt stöd.

På den negativa sidan finns ökade kostnaderna för skolan, som Sveriges radio rapporterar om idag. I en intervju konstaterar Matilda Wiklund, forskare vid Örebro universitet som under tre års tid följt Unos uno-initiativet, att det lätt kan bli fel när skolan saknar en pedagogiskt genomtänkt idé om hur datorerna ska användas. Kostnaderna för datorerna tas ofta från skolornas egen budget, och då kan det gå ut över lärartätheten.

Kan det där med gungor och karuseller passa in även här? Kanske blir kostnaden större i skolan med satsningen på teknikstöd i skolan, men minskar för samhället i stort om eleverna blir bättre rustade för övergången till arbetslivet?

En av Unos unos viktigaste slutsatser är att it i skolan inte är ett it-projekt. För att nå sin fulla potential i skolan måste it ingå i ett större förändringsprojekt, där ledarskapet har en avgörande roll för hur stor nyttan ska bli.

Läs mer om Unos uno på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) webbplats

Läromteknikstöd.se  kan du ta del av ett utbildningsmaterial om teknikstöd i skolan för elever med kognitiva svårigheter.

Du kan också läsa mer om teknikstöd i olika former, eller alternativa verktyg som vi kallar det, på vår webbplats.

Berit Engberg
Samordnare för it i lärandet

Följ mig på twitter: @beritengberg

Publicerat onsdag 7 maj 2014 Granskat torsdag 17 december 2015