En tillgänglig skola ger eleven rätt att utvecklas

Att skapa en tillgänglig verksamhet i förskolan eller skolan görs inte på en eftermiddag. Men att lägga ner den tid och energi det kräver är värt det. Det leder till att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda och kan ta plats i förskolans och skolans verksamhet, känna sig trygga och utvecklas som individer. En sådan verksamhet utgår från att alla barn och elever är normala, vanliga - och olika.

Vi har alla olika förutsättningar för lärande och utveckling och den förskola och skola som har det som utgångspunkt är rätt rustad för att ge barn och elever möjlighet att nå sin fulla potential. Det gäller att inte stanna vid bara en aspekt eller söka de enkla svaren och lösningarna. Jag har i flera år arbetat med frågan om hur vi skapar en mer tillgänglig verksamhet i förskolor och skolor. Besöken i förskolor och skolor har varit många och jag har sett hur viktigt samspelet mellan en tillgänglig social, fysisk och pedagogisk miljö är. Om vi nöjer oss med att enbart åtgärda det som gör lokalerna otillgängliga och inte får det att fungera i gemenskapen eller har en pedagogik som utgår från barnens olika behov är risken stor att förskolans och skolans verksamhet inte når hela vägen fram i sitt tillgänglighetsarbete.

Under våren har vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Handikappförbunden lanserat verktyg som konkret visar hur förskolor och skolor kan komma igång. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett värderingsverktyg som hjälper förskolor och skolor att kartlägga sin egen verksamhet. Det gör tydligt vilka områden man måste utveckla och var behoven är störst. Vi har också startat en distansutbildning i hur man leder och planerar arbetet för tillgänglighet. Det är också viktigt är att involvera alla i skolan i det här arbetet. Därför ingår också ett elevmaterial, som Handikappförbunden tagit fram, som lyfter in frågan om tillgänglighet i undervisningen och gör eleverna till medaktörer i det arbetet.

Dagens barn och unga ska inte behöva kämpa så hårt för att få sina rättigheter tillgodosedda. De ska bli givna sina rättigheter och kunna koncentrera sig på att utvecklas och lära sig utifrån sina olika förutsättningar. Min förhoppning är att de här olika verktygen ska hjälpa till att göra det möjligt.

Catrin Tufvesson
Samordnare för tillgänglighet

Publicerat måndag 16 juni 2014 Granskat tisdag 8 december 2015