Låt inte pedagogisk prestige stå i vägen

Vid en av höstens mässor talade jag med en förälder till ett barn med rörelsehinder. Föräldern var inte nöjd med hur barnet bemöttes i skolan och ansåg att skolan hade stora brister i tillgänglighet.

Vid ett flertal tillfällen hade familjen frågat varför inte skolan vände sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för rådgivning och vägledning. Framförallt i frågor som berör funktionsnedsättningens pedagogiska konsekvenser.

Oavsett om den här förälderns uppfattning var riktig eller inte, så påminde samtalet mig om hur viktigt det är att vi inte låter det jag vill kalla för "pedagogisk prestige" försena, eller i värsta fall till och med förhindra, vårt stöd till elever med funktionsnedsättning. Ju tidigare vi sätter in adekvata åtgärder, ju större blir möjligheten att insatserna ger bra resultat.

Alla pedagoger, skolledare och skolchefer vill självfallet att deras verksamhet ska klara av att hantera alla utmaningar som finns i skolvardagen. Ett sådant förhållningssätt är naturligtvis i grunden positivt. Men det innebär också en risk att försöka att hitta lösningar utifrån det kunnande man upplever att man har.

Vi kan dock inte förvänta oss att alla skolor eller skolhuvudmän har den specifika kunskap som kan behövas kring vissa elever med funktionsnedsättning. Det är där vi kommer in i bilden med våra verksamheter och vår kunskap.

Du som jobbar inom skolan, oavsett vilken roll du har, tveka inte att kontakta oss om du har frågor om barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Tillsammans kan vi sedan sortera i vilket behov av stöd som just din verksamhet har och vad vi kan erbjuda.

Tillsammans kan vi bidra till en utbildning för alla, oavsett funktionsförmåga. Tillsammans gör vi en tillgänglig skola möjlig!

Greger Bååth, generaldirektör

Läs om vårt specialpedagogiska stöd

Publicerat fredag 19 december 2014 Granskat fredag 27 november 2015