Ibland är olika sätt det mest rättvisa

Bedömning handlar dels om att ta reda på vad eleven lärt sig, men den ska också vara formativ. Bedömningen av en elevs prestationer är formativ när den används för att vägleda eleven vidare i kunskapsprocessen och visa på elevens utvecklingsmöjligheter.

Eleverna ska få förutsättningar att förvärva kunskaper och utveckla färdigheter, oavsett funktionsförmåga. Vi måste också ge alla elever möjlighet att visa sina kunskaper på ett för dem rättvisande sätt.

Utmaningen för lärare som har elever med funktionsnedsättning i sin undervisning är att skapa alternativ för dessa elever. De får oftast samma uppgifter som andra utan andra anpassningar än kanske lite längre tid. Alternativen till skriftliga prov och återkopplingar skulle exempelvis behöva utvecklas. Vi bör motverka uppfattningen att likvärdighet betyder att man måste göra på samma sätt för att det ska bli rättvist. Ibland är olika sätt det mest rättvisa. Det kan finnas flera vägar till målet.

Vi får ofta frågor om läraren kan undanta vissa krav med anledning av en elevs funktionsnedsättning. Den möjligheten finns. Men först måste vi skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla likvärdiga kunskaper. Vi får inte använda undantagsmöjligheten som en ursäkt för att inte utforma en tillgänglig undervisning och bedömning.

Ansvaret för bedömningen ligger hos läraren. Den ska sätta sig in i och tolka läroplanen, ämneskursplanerna och kunskapskraven. Till sin hjälp har man speciallärare, specialpedagoger, rektor och förstås sina kollegor. Om det behövs ytterligare stöd så finns SPSM som en samarbetspartner. Vi har stor kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar, använd gärna oss! Våra rådgivare runt om i landet kan ge stöd när det handlar om elever med funktionsnedsättning. Tillsammans gör vi en likvärdig utbildning möjlig!

Greger Bååth
Generaldirektör

Fotnot. Texten är också publicerad i SPSM:s tidning Lika värde, nr 3 2013.

Prenumerera på Lika värde

Publicerat torsdag 19 september 2013 Granskat torsdag 7 januari 2016