Vi måste hitta sätt att få in eftertanke före

Skolor vi möter har kommit olika långt i sitt elevhälsoarbete men de har alla en stor ambition och vilja att komma ifrån det som många beskriver som brandkårsutryckningar och akuta individärenden. Men hur gör man den förflyttningen?

I skollagen står det att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Det har med all rätt diskuterats om hur begreppen ska användas och definieras. Det har även diskuterats om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska göras istället för eller på bekostnad av det åtgärdande arbetet - för var hittar man tiden? Flera skolor har även delat med sig av hälsofrämjande modeller och arbetssätt som inspirerar. Stort fokus har även lagts på att reda ut vad som är förebyggande och vad som är hälsofrämjande – är det inte olika sidor av samma mynt? Men, vad händer om vi i tanken istället sätter fokus på det lilla ordet främst i lagtexten?

Betydelsen av att elevhälsans uppdrag i huvudsak ska vara förebyggande och hälsofrämjande får konsekvenser för den samlade elevhälsans arbete men också för hela skolans arbetssätt och organisa­tion.

Att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande innebär bland annat att utgå från ett salutogent förhållningssätt där det i samtal handlar om att reflektera kring vad som gör att elever lyckas och mår bra snarare än varför de misslyckas eller mår dåligt. Det innebär inte att man ska bortse från problem eller svårigheter, utan snarare om hur man kan hantera svårigheter på ett annat sätt. Det förebyggande arbetet handlar om att ringa in riskfaktorer och så långt som möjligt förhindra att de uppstår. Lagtexten handlar därför om att elevhälsan ska vara en resurs i arbetet att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

För att uppdraget ska vara möjligt behöver elevhälsan vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten där rektor har en viktig roll som ledare för hälsofrämjande skolutveckling. Det åtgärdande arbetet ska inte avvecklas utan skolan behöver hitta former för att utveckla förmågan att möta elevers både olika och specifika behov.

Skolor som tidigare deltagit i kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning" lyfter att det tar tid att organisera och skapa förutsättningar för att göra samverkan möjlig, både inom elevhälsan och mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal. Deltagarna beskriver även att det tar tid att bygga upp ett gemensamt förhållningssätt och strukturer på skolan som ger stöd för det vardagliga arbetet. För att lyckas med att utveckla verksamhetens förmåga att möta elevers olika och specifika behov behövs gemensamma reflektions­utrymmen. Det beskrivs som en utmaning i skolans värld, där tid är en bristvara.

I filmen "I dialog med Petter Iwarsson - Vad kan elevhälsokompetens vara?" som ligger här på vår webbplats säger Petter så här: "Arbetet med att närma sig en skola för alla barn är för svårt för att bedrivas utan eftertanke. Vi måste hitta sätt att få in eftertanke före"

Och kanske är det precis så att när tid är en bristvara blir det ännu viktigare att priori­tera eftertanke före, för att tillsammans hinna reflektera och kunna fatta kloka beslut. I arbetet att närma sig en skola för alla barn blir ett återkom­mande analysarbete nödvändigt. Genom att systematiskt för­ändra och förbättra verksamheten kan skolor göra förflyttningen till att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Sarahs namnteckning

Sarah Neuman, rådgivare

Publicerat onsdag 27 maj 2020