Problemskapande situationer går att förebygga

Vi vet att barn och elever ibland hamnar i så svåra situationer att det blir någon form av sammanbrott. Dessa sammanbrott kan handla om ett utagerande eller självskadande beteende. Ibland kallar vi det för problemskapande beteende - jag menar att vi hellre ska använda begreppet problemskapande situationer.

Att tala om problemskapande situationer lägger ett tydligare fokus och ansvar på att omgivningen måste fundera på hur vi kan undvika att dessa situationer blir problematiska. Alltså: Lägg ansvaret för förändring i lärmiljön snarare än på barn och elever. Det är det förebyggande arbetet som kan skapa dessa förändringar i lärmiljön och här måste vi alltid fortsätta att arbeta. Vad kan då ett förbyggande arbete kring problematiska situationer inbegripa?

Kunskap
Generell kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning skapar en utgångspunkt och är till hjälp i mötet med barnet eller eleven. Alla på en skola eller förskola bör ha en generell kunskap, sedan måste de som arbetar närmast barnen och eleverna ha mer kunskap på djupet och ännu större kompetens. Det är även viktigt att den teoretiska kunskapen kan omsättas och färga praktiken och bemötandet av barn och elever.

Ökad förståelse och tillit
Inget barn är det andra likt - vi behöver förstå konsekvenserna av funktionsnedsättningen för varje unik individ. Det kan handla om att ett barn eller en elev faktiskt inte kan förändra sitt beteende efter en tillsägning eller inte kan sitta still genom hela samlingen eller lektionen på grund av sin funktionsnedsättning. Vi bör med andra ord inte ställa dessa krav utan måste istället arbeta med anpassningar. Att hålla fast vid ett för högt krav kan medföra att barnet eller eleven hamnar i en svår situation. Var istället flexibel och beredd på att anpassa kraven till vad barnet eller eleven klarar.

Det enskilda barnets bästa ska uppmärksammas i alla beslut och handlingar som rör honom eller henne. Jag vill även här belysa vikten av att barnet eller eleven är delaktiga i beslut som rör honom eller henne. En god relation bygger på tillit och en tro om att barnet eller eleven gör så gott han eller hon kan är en viktig grund. Fokus måste hela tiden vara på hur tilliten och den goda relationen kan bibehållas och stärkas.

Samverka
Tydlig samverkan inom skolan där skolledning och elevhälsan blir viktiga komponenter för att stödja den enskilda läraren. Det är även viktigt att samtlig personal kring elever, även pedagoger på fritidshemmet samt assistenter, ges möjlighet att få stöd. Och, glöm inte vårdnadshavarna, som har stor kunskap om sina barn.

Tillgängliggör lärmiljön
Att ha höga förväntningar på att barn och elever kan, beskrivs ofta som en framgångsfaktor. Men för att kunna ha höga förväntningar som är ändamålsmässiga måste det finnas ett stöd som matchar dessa förväntningar. Det är vi professionella som måste säkerställa att höga förväntningar och stöd/ anpassningar hamnar i balans.

Anpassa de fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöerna för att skapa goda förutsättningar för lärande. Utifrån barnets eller elevens behov och förutsättningar ska fokus på förändring ligga i lärmiljön inte på barnet eller eleven. Ett förbyggande arbete handlar också om att skapa förutsägbarhet och meningsfullhet. Säkerställ att lärmiljön är så pass tydlig så att alla barn och elever vet: Var? Vad? När? Hur länge? Hur mycket? Med vem? Hur? och Varför?

Värdegrundsarbete
Diskutera och ventilera synsätt och värderingar tillsammans. Lyft och vrid på alla tänkbara stenar och bestäm er för en väg framåt. Frågor som ständigt är aktuella: Hur kan vi förändra situationen och sammanhanget? Hur kan vi göra istället? Diskutera och reflektera!

Det här ser enkelt ut på pappret men det är svårare att omsätta i verkligheten. Jag och mina kollegor på SPSM har erfarenhet och perspektiv att dela med oss av i arbetet med att förebygga och utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Så, hör av er!

Linda Petersson

 

Publicerat tisdag 28 april 2020