It-stöd gör stor skillnad för elever

Vi befinner oss i en tid där lärandet håller på att förändras. Elever och lärare får i allt högre utsträckning tillgång till it i form av bärbara datorer, pekplattor och telefoner. Samtidigt har tillgången till internet förbättrats. Det sker också en hel del kompetensutveckling av skolornas personal.

Nya möjligheter att dela, samverka, utforska och kommunicera ökar elevernas möjligheter att möta de krav som ställs i ett framtida samhälle. De variationer och möjligheter som it ger, gör det möjligt för eleverna att ta ett större grepp om sitt eget lärande. Tar vi vara på dessa möjligheter kan det leda till ett ökat engagemang och större motivation.

Förra året fick Sveriges kommuner och landsting, SKL, uppdraget att etablera ett Nationellt forum för skolans digitalisering. Det är en brett sammansatt grupp där bland andra Specialpedagogiska skolmyndigheten är med. Forumet har tagit fram en vision för år 2020:

"Den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Skolan och eleverna använder därför den potential som internet och modern teknik erbjuder till ett breddat och fördjupat lärande."

Forumet har också beskrivit förväntade lägen, bland annat när det gäller likvärdighet:

"Alla elever och all personal i förskolan och skolan har god tillgång till personliga, digitala resurser och verktyg som möter individernas unika behov."

Den formuleringen kan få stor betydelse för enskilda elever.

Det är kring de här elevernas vardag som kraften av ett gott it-stöd är som störst!

Berit Engberg, enhetschef

Publicerat tisdag 27 januari 2015 Granskat tisdag 22 maj 2018