Håll i, håll ut och håll om

Efter flera veckor av undervisning på distans för företrädelsevis gymnasieskolor och vuxenutbildningar börjar nu Skolsverige att skönja nya mönster och andra utmaningar än de som visade sig från början. Vi får rapporter om att det ändå har gått överförväntan med omställning till undervisning på distans. Teknikstrulet har lagt sig och lärare har blivit mer varma i kläderna när det gäller att hålla en lektion digitalt. Däremot visar undersökningar från den senaste tiden bland skolans olika intressegrupper, det vill säga, elever, lärare och skolchefer, att många av utmaningarna kvarstår, inte minst för elever i behov av anpassningar och stöd.

Beroende på vem man frågar i skolkedjan får man delvis olika svar om vad som är mest utmanande här och nu, men en sak har de gemensamt. Situationen med kortsiktiga här-och-nu-lösningar är ny för hela Skolsverige inklusive oss skolmyndigheter, en sektor som vanligtvis står för systematisk planering och kontroll av situationen. Att situationen kräver revideringar, nya regeländringar och arbete med att laga efter läge innebär att undervisningsmetoder och stödsituationer sätts i gungning och måste omprövas.

Alla vet vi vikten av att inte tappa en enda elev, det gäller just nu liksom i skolans normalläge. Men, tyvärr får vi också höra om elever som inte får rätt typ av stöd och lärare som går på knäna. Elever som beskriver att de inte vet vad som förväntas av dem och att den sociala distanseringen börjar tära.

Nu är det därför dags backa bandet till de grundläggande råd som alltid gäller när det gäller att ge stöd till elever med olika funktionsförmågor. Liksom Folkhälsomyndigheten upprepar sitt mantra sedan drygt två månader om att tvätta händerna och att hålla distans tål dessa punkter att upprepas för undervisning på distans:

  • Vi vet att struktur och tydlighet är väldigt viktiga i undervisning på distans.
  • Vi vet att anpassningar för elever behöver följa med i undervisning på distans.
  • Vi vet att täta återkopplingar och lärarens närvaro är viktig i undervisning på distans.
  • Vi vet också om vikten av att upprätthålla relationen i undervisning på distans.

Håll i! Struktur och tydlighet. Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt. Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått. Avgränsa uppgifter till de elever som behöver det. Dela upp längre självständiga uppgifter i mindre stegvisa uppgifter. Återkoppla kontinuerligt med eleverna. Hitta flexibiliteten i strukturen.

Håll ut! Fortsätt arbeta med det som fungerar. Utgå från det enkla "back to basic". Använd de digitala verktyg som eleverna känner till och kan hantera. Fortsätt att samverka arbetslag och elevhälsa för att hålla ut i det systematiska arbetet för elever i behov av stöd. Det kan dyka upp nya behov och nya elever i behov.

Håll om! Upprätthåll relationerna till eleverna och mellan eleverna. Lyssna in och var flexibel. Ta kontakt och fråga dina elever en extra gång, det kostar så lite. Gör ditt bästa i den situation som råder.

Eva Rännars signatur

Eva Rännar

Publicerat onsdag 27 maj 2020