Från ord till handling för elevens bästa

I vintras lyssnade jag under ett seminarium på skolledningen från Visättraskolan i Huddinge, en skola med cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan präglas av stor mångfald, både kulturell och språklig. De berättade om arbetssättet på Visättraskolan som har sin grund i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Engagemanget och tydligheten i framförandet inspirerade mig och gjorde mig nyfiken på att ta reda på mer. Hur arbetar skolan för att främja en trygg miljö? Seminariet och min nyfikenhet ledde hur som helst senare till en filminspelning där de berättar om sitt utvecklingsarbete och filmen är en del av vårt stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever.

I filmen får du se både inomhus- och utomhusmiljöer och höra deras berättelse om hur skolan arbetar aktivt för att konkretisera innehållet i den planen. Det gör de bland annat genom vuxenstyrda rastaktiviteter, #roligare raster, och genom att konkretisera begreppet "förtroendefulla relationer". Eleverna har involverats i beslutskedjan genom att de också får sätta ord på vad det begreppet innebär för dem. Skolan har illustrerat och tydliggjort begreppet i en egen film för att implementera deras kollektivt framtagna och gemensamma förståelse bland personal och elever. På så sätt togs elevernas röster tillvara och användes i utvecklingsarbetet.

FN:s konvention om barnets rättigheter och skollagen uttrycker just detta, att alla elever har rätt till att uttrycka sin mening och rätt till en utvecklande och trygg skolmiljö. Tillit skapas genom ett ömsesidigt lärande om varandra. Det kan sägas vara grunden för trygghet, samspel och lärande. Ett sätt att lära känna varandra och främja en trygg skolmiljö är att skolan organiserar för gemensamma aktiviteter. Lärandet för elever med annan språklig bakgrund i allmänhet och nyanlända i synnerhet, villkoras inte enbart av kunskaper i svenska språket, utan av elevens sammantagna möjligheter att vara delaktig och tillgodogöra sig undervisning. Det beror i sin tur på tydlig ledning och vilka förutsättningar som skolan skapar i olika miljöer där eleverna befinner i sig. För Visättraskolan är det här mer än ord i lagtext, det är ett sätt att bygga en trygg lärmiljö och goda grunder till lärande för alla.

Jag tänker att denna grund för lärande är mycket viktig – att få känna sig delaktig i en gemenskap och att vara en del i beslutsprocessen. Gemenskap och begripliga sammanhang, som är filmens titel, är två nyckelbegrepp inom området social lärmiljö. I Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning är en tillgänglig social lärmiljö en viktig pusselbit för elevens lärande. Motivationen för studier höjs om eleven befinner sig i en bra social situation. Utbildningen ska genomsyras av en demokratisk gemenskap, där alla barn och elever ges möjlighet att lära, mötas och delta.

Se gärna filmen där skolledare och personal från Visättraskolan i Huddinge berättar hur de satsar på trygghets- och trivselarbete som en del i elevhälsoarbetet. Filmen är tänkt att kunna inspirera till diskussioner om organisatoriska förutsättningar för lärande och gemenskap i skolans alla miljöer och jag tror att du precis som jag blir nyfiken och inspirerad av deras förhållningssätt och arbete.

Gunillas namnteckning

Gunilla Almgren Bäck, rådgivare

Publicerat onsdag 27 maj 2020