En likvärdig förskola för ett tryggt Europa

Lärandet börjar tidigt, redan vid födseln startar resan genom socialt samspel. I Sverige vet vi att förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet, social inkludering, hälsa och utveckling. I Europa har utvecklingen kring förskolan äntligen tagit fart och en förskola för alla barn med god kvalitet är numera en viktig prioritet för EUs medlemsländer. Ett mål är att 95% av alla barn från 4 -6 år skall delta i förskoleverksamhet.

Den europeiska förskolans utmaningar handlar främst om att kunna möta mångfald av funktionsvariationer och både personal, förskolechefer och det omgivande samhället behöver arbeta tillsammans strukturerat och systematiskt.

En förskola med kvalitet är ett viktigt verktyg för att öka likvärdighet och motverka riskfaktorer i barns uppväxt. Det menar Europeiska rådet som lyfter fram evidens på området. Både OECD, UNESCO, UNICEF och Europakommissionen har därför som sin prioritet att stödja länders utveckling för att kunna erbjuda en förskola med god kvalitet för alla barn.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 29 europeiska länder. Vi på SPSM representerar Sverige i nätverket. Nätverket har med expertstöd från bland andra Eva Björck Åkesson, professor i specialpedagogik, gjort en forskningsöversikt vad som kännetecknar kvalitet i förskolan. Kvalitetsfaktorer som tidigt lyftes fram var hur barnen upplever sin tillhörighet. Genom en tillgänglig lärmiljö och genom ökad delaktighet för barn och familjer skapas goda förutsättningar för engagemang i lärandet.

Nätverket har utifrån forskningsöversikt tagit fram en modell samt ett verktyg för att förskolorna på ett konkret sätt kan skatta och värdera sin verksamhet. Verktyget fokuserar på att öka förmågan och kapaciteten i lärmiljön för alla barns delaktighet. Verktyget bygger på forskning och rekommendation som tagits fram i projektet.

När nätverket träffades under hösten 2017 presenterade förskolor på Irland och i Spanien och Tyskland hur man arbetar enligt modellen och med verktyget för systematiskt för att öka kvaliteten för barn med olika behov. En viktig lärdom för flera av förskolorna är förmågan att skapa goda relationer med alla barn. En annan lärdom var att etablera ett gott samarbete och vara flexibla i samarbete med vårdnadshavarna för att lära mer om barnets behov.

Även vi i Sverige ska naturligtvis vara stolta över att vi kommit långt och mycket av det som utvecklas på svenska förskolor kan jag stolt säga att vi på SPSM bidragit till. Vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning syftar också till att utveckla inte bara förskolan, utan grund- och gymnasieskolan på ett systematiskt sätt, för att skapa en likvärdig utbildning, vilken är en grundläggande rättighet.

Elisabeths namnteckning

Elisabeth Högberg

Publicerat onsdag 29 april 2020