Barnkonventionen – värd att firas varje dag!

Idag den 20 november fyller FN:s barnkonvention 26 år, en viktig födelsedag eftersom konventionens budskap handlar om barns och ungas rättigheter. En sådan rättighet är rätten till delaktighet – ett centralt område för Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet.

Om rätten att uttrycka åsikter och känslor

Artikel 12 ger uttryck för en av de grundläggande principerna i konventionen och kanske den artikel som också är mest känd i skolan, det är en av artiklarna som numera finns med i skollagen. Det gäller barns rätt att uttrycka sina åsikter och känslor. FN:s barnkommitté betonar att för att rätten till delaktighet ska uppfyllas krävs att vuxna antar ett barnanpassat förhållningssätt. Att lyssna och respektera deras värdighet och individuella åsikter. Det gäller också att anpassa sina förväntningar till ett barns intressen, kunskapsnivå och sätt att kommunicera.

FN:s barnkommitté lyfter också att barn med funktionsnedsättning löper en särskilt stor risk att utsättas för diskriminering när det gäller barnens möjligheter till deltagande. Det finns med andra ord flera viktiga anledningar att lyfta och på olika sätt främja barns delaktighet.

Vägledning för ökad delaktighet i skolan

I stödmaterialet "Delaktighet – ett arbetssätt i skolan" beskrivs bland annat hur barn och ungas röster blir en del i skolans arbete. I ett delaktighetsarbete är barnens perspektiv självklara och nödvändiga, här finns därför exempel på hur utforskande samtal är ett sätt att ta del av elevernas erfarenheter, tankar och åsikter.

Alla barn och unga har rätt att komma till tals. Det är särskilt viktigt att utveckla strategier och arbetssätt för att barn och unga med en funktionsnedsättning ska kunna uttrycka sin mening eftersom det finns en risk att de kommer till tals i lägre grad än andra. I samtalen med barn och unga med kommunikativ eller kognitiv funktionsnedsättning krävs extra lyhördhet och medvetenhet. Ibland behövs särskilda strategier för att underlätta för barnen att berätta om sina erfarenheter. Att utveckla och säkerställa dessa strategier, för allas rätt att uttrycka sin mening, är ett viktigt arbete framöver.

Att räknas med och att få uttrycka sin mening är grundläggande för att känna sig delaktig och att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för både lärande och utveckling.

Kan bli svensk lag nästa år

Kunskaperna om barns rättigheter och ett starkare barnrättsligt fokus är att vänta år 2016. Statsrådet Åsa Regnér har gett i uppdrag att utreda och föreslå hur barnkonventionen ska bli lag och i februari 2016 ska utredningen vara klar.

Tove Söderqvist Dunkers, FoU-samordnare

Stödmaterialet "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan"

Publicerat fredag 20 november 2015 Granskat torsdag 17 december 2015