Alla lärare behöver rustas för att möta elever i behov av stöd

En kartläggning som Karolinska institutet gjort bland lärare visar att många av dem anser att de inte fått med sig tillräckliga kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autismspektrumtillstånd från sin utbildning. I vårt arbete möter vi pedagoger och skolledare som bekräftar den bilden. Nu är det viktigt att skapa förutsättningar för nuvarande och blivande pedagoger att utveckla den kompetensen.

Vårt uppdrag är att ge förskolor, skolor och vuxenutbildningar verktyg för hur de kan utforma sin verksamhet så att den blir tillgänglig för elever med olika slags funktionsnedsättningar. En stor del av de förfrågningar vi får in handlar om barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behoven av anpassning till deras förutsättningar för lärande och samspel. Vi ser också att det är ett oerhört stort tryck på våra distansutbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket bekräftar att behovet av ökad kunskap är stort.

I våra uppdrag möter vi pedagoger som uttrycker att de hade behövt ha med sig detta från sin utbildning. Vi möter också rektorer som säger att det är svårt att skapa mer utrymme för olika utbildningsinsatser då det är flera olika typer av lärarlyft på gång i dagens verksamheter. Det visar att det finns ett dilemma kring detta som måste lösas – att de pedagoger som idag är verksamma får tid att genomgå den kompetensutveckling de behöver för att kunna uppmärksamma, förstå och anpassa verksamheten till de här barnens, elevernas och vuxenstuderandes behov. De behöver också få förutsättningar för att bearbeta kunskapen i ett kollegialt lärande och prövande i den pedagogiska vardagen. Kunskap är viktigt men man behöver självklart också tid för kartläggning, anpassning, utvärdering samt möjlighet att organisera efter allas unika förutsättningar och behov.

Till det måste vi också lägga behovet av att utveckla lärarutbildningarna så att de pedagoger som kommer ut i förskolan och skolan är bättre rustade för det faktum att alla barn är olika och har olika förutsättningar för lärande och samspel. För att klara det är kunskapen om olika kognitiva förutsättningar och funktioner samt en ibland annorlunda perception och hur skolan kan anpassa sin verksamhet till dessa elevers förutsättningar mycket viktigt.

Genom ökad kunskap bland pedagoger och verksamhetschefer får vi förskolor och skolor som inte bara blir mer tillgängliga för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta bör leda till ökad förståelse och god lärmiljö även för alla andra barn och elever.

Just nu är vi inne i ett arbete för att kunna erbjuda ännu mer kompetensutveckling i form av webbaserade studiepaket och distansutbildningar med olika teman och målgrupper. Så håll utkik på vår webbplats där vi kommer att berätta mer. Alla som har behov av kunskap om olika funktionsnedsättningar behöver ges förutsättningar att ta del av detta.

Thomas Ahlstrand, samordnare

Länk till debattartikel på aftonbladet.se där Karolinska institutet beskriver resultaten av kartläggningen bland lärare. 

Publicerat måndag 26 oktober 2015 Granskat torsdag 7 januari 2016