Skolan har ansvaret för elever i behov av särskilt stöd

Regeringen avser att ta bort läx-rut från årsskiftet. I debatten, bland annat i P1 morgon 20 november, lyfts berättelser om att elever i behov av särskilt stöd och elever med funktionsnedsättningar når kunskapskraven tack vare läxläsningshjälp. I de fall där det är så, har skolan flyttat det ekonomiska ansvaret för det särskilda stödet eleven behöver från sin egen budget till förälderns.

Skolan har också flyttat det pedagogiska ansvaret för det särskilda stödet från sina egna pedagoger till de läxläsningsföretag som finns på marknaden. Resultatet av detta är att särskilt stöd i dessa fall är beroende av hemmens ekonomi och företagens kompetens.

Skollagen är tydlig om elevers rätt till särskilt stöd. Undervisningen i skolan ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (3kap3§) och den elev som är i behov av särskilt stöd ska ha ett sådant stöd (3kap 8§). Undervisningen ska dessutom uppväga skillnaderna mellan olika elever förmåga att nå kunskapskraven (1kap 4§). Detta är en rättighetslagstiftning för eleven och inget skolan kan frånsäga sig ansvaret för.

Om det är läxhjälpen man hittills köpt som gör att eleven når kunskapskraven bör föräldrarna skyndsamt begära en träff med rektor och kräva att ett åtgärdsprogram upprättas för eleven där detta stöd skrivs in. Skolan kan givetvis om de så vill köpa in tjänsten av företaget eller genomföra ett likvärdigt stöd i egen regi. Läxläsning regleras inte av varken skollag eller läroplan. Det är inte lästa läxor eller ej som ska avgöra om en elev når kunskapskraven. För särskilt stöd har skolan och elevhälsan ett särskilt ansvar som inte ska läggas på någon annan.

Lyssna på inslaget om läxhjälp i P1 Morgon

Wern Palmius, rådgivare

Publicerat torsdag 20 november 2014 Granskat onsdag 18 november 2015