Skolan den stora valfrågan

Valåret har börjat och skolan har fått stor plats i debatten så här långt. Det är förstås positivt för alla oss som arbetar med skolfrågor. Jag hoppas att vi i debatten ska få se förslag som på ett kreativt sätt tar hänsyn till att alla inte lär på samma sätt.

En del elever behöver inte mer av samma, utan något annat. Då kan en nyckel vara specialpedagogiken, som utgår från människors olika villkor för lärande och utveckling, i samspel med det omgivande samhället.

Alla elever har rätt att lyckas. Specialpedagogiskt stöd är en variabel som behövs för att alla ska kunna ges möjlighet att nå målen för sin utbildning. Det i sin tur ger förutsättningar att vara delaktig i samhället och arbetslivet. För individen innebär det ökad självständighet, inkomst och bättre hälsa. För samhället innebär det minskade kostnader. En situation där alla är vinnare. Men eftersom de positiva effekterna av en väl fungerade skola för alla syns först efter lång tid, behövs uthållighet och kontinuitet i det pedagogiska arbetet. Politiken kan skapa förutsättningar för detta genom att söka bred enighet i viktiga skolfrågor.

PISA och nationella prov visar resultat för skolan inom vissa kunskapsområden. Självklart måste skolans kunskapsuppdrag vara i fokus, men det finns en viss risk att enskilda skolor och skolvärlden sammantaget fokuserar enbart på det som mäts och att det som inte mäts betraktas som mindre viktigt.

Samtidigt är det med stor sannolikhet så att om skolans utbildning görs mer tillgänglig för alla, bidrar det till en skolmiljö som är en mycket bra grund för att höja skolans samlade kunskapsresultat. Vi ser goda framsteg på olika platser i Sverige och jag hoppas att vi snart får en snöbollseffekt på detta område. Tillgänglig pedagogik och miljö för elever med funktionsnedsättning är, enligt vår erfarenhet, inte bara för elever med särskilda behov, utan för alla elever.

I vår kommer vi tillsammans med Handikappförbunden presentera ett gemensamt paket med konkreta verktyg som skolorna kan använda för att skatta sin egen tillgänglighet och få kunskap och insikt om vad man kan göra för den egna skolan ska fungera bättre för alla elever, oavsett behov. Därför hoppas jag att många pedagoger och skolledare tar chansen att delta på någon av de konferenser och utbildningsdagar vi kommer att arrangera runt om i landet. Alla elever har rätt att lyckas. Vi behöver samarbeta för att det ska ske.

Greger Bååth,
Generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Publicerat tisdag 18 februari 2014 Granskat onsdag 9 december 2015