Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tidigt stöd är tema för Lika värde

Att vänta med stödinsatser kan leda till att behovet av stöd ökar, men framförallt förlorar individen på det. Tidigt stöd kan handla om att få stöd i unga år, men också att få stöd så snart behovet uppdagas, oavsett ålder. I Lika värde nummer två kan du läsa om tidigt stöd i förskola och gymnasieskola och om ändringar i skollagen.


Utbildning för ökad likvärdighet

I Ragunda kommun finns både ambition och vilja att utveckla förskolan. Som på de flesta håll finns här barn med särskilda behov på flera avdelningar. Att bara sätta in resurspersoner var inte tillräckligt. Därför valde kommunen att utbilda pedagogerna för att få en mer likvärdig förskola.

Foto: Svanthe Harström

De fångar upp behoven tidigt

Polhemsskolan i Lund är en av Sveriges största gymnasieskolor. Där har skolledningen satsat på att höja skolans elevhälsokompetens. Nu är elevhälsoarbetet proaktivt istället för reaktivt och kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. Tanken är att tidigt fånga upp behov av stöd och anpassningar.

Foto: Lennart Perlenhem


Ny garanti i skolan

Den första juli 2019 införs en garanti för tidiga stödinsatser, genom en ändring i Skollagen. Tanken är att elever ska få rätt stöd i rätt tid. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförde tidigare i vår nio konferenser runt om i landet och sammanställer nu stöd till skolorna. I tidningen finns en artikel om garantin och på webben finns bland annat inspelade föreläsningar och presentationer från konferenserna.

Mer i detta nummer

Vad är egentligen bästa tillgängliga kunskap?

"Vad är bästa tillgängliga kunskap och hur hänger det ihop med begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Och hur påverkar det implementeringen av ett vetenskapligt förhållningssätt i skolans praktik? Benämningen bidrar visserligen till ett enklare språk men bidrar den till en enklare implementering?" Krönika av Cecilia Löfberg

Barn och elever i behov ska få rätt stöd i rätt tid. Fredrik Malmberg skriver om vikten av tidiga insatser.

Agera i tid istället för att vänta och se. Krönika av Pia Persson

Ha beredskap för läs- och skrivsvårigheter. Intervju med Ylva Schön, rådgivare.

Barnets engagemang – en positiv drivkraft. Intervju med Madeleine Sjöman, lektor i specialpedagogik, om hennes avhandling.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.


Eleverna har svaren

I en ny rapport delar elever med funktionsnedsättning sin bild av vad de tycker om sin skolsituation. Artikel i tidningen.


Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.