Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European Agency logga.

European Agencys nyhetsbrev maj 2020

I det här nyhetsbrevet berättar vi om European Agencys åtgärder i samband med coronapandemin (covid-19). Vi hoppas att du och dina nära och kära är friska och mår bra.

Dessutom finns det publikationer från projektet Förhindra skolmisslyckande och datainsamlingsarbetet för European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE). Du kan läsa om projekten Stöd för ett Inkluderande Skolledarskap, Förändra och Utveckla det Specialpedagogiska Stödet och Lärares Professionella Lärande för Inkludering. Det finns ett nytt videoföredrag med European Agencys direktör som berättar mer om European Agencys arbete och mål. Vi berättar även om webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken och fallstudierna som finns där.

På European Agencys webbplats finns ett nytt verktyg för tillgänglighetsförbättringar och automatisk översättning mellan ett stort antal språk.

Du får även en uppdatering om European Agencys samarbete med Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer, liksom nyheter om European Agencys deltagande i en tillställning tillsammans med Europafackets utbildningskommitté. Till sist kan du även läsa om minnestillställningarna inom projektet "Europa börjar vid Lampedusa" och ett program för socialt stöd vid ett grekiskt universitet.

Mer nyheter om European Agency finns på nyhetssidorna.

 

European Agencys åtgärder i samband med covid-19

European Agency följer hela tiden noga utvecklingen vad gäller den globala covid-19-pandemin. Olika nationella regeringar vidtar nya åtgärder för att hantera krisen i princip varje dag.

Att våra medarbetares hälsa skyddas är det viktigaste för oss i de här svåra tiderna. Inom European Agency har vi vidtagit en rad interna åtgärder i enlighet med officiella riktlinjer. Mer information om de här åtgärderna finns på European Agencys webbplats.

Det som behövs i dag är solidaritet, sammanhållning och beslutsamt agerande. European Agency kommer att fortsätta att agera utifrån vad som är bäst för våra medarbetare.

Vi uppmanar alla att följa officiella rekommendationer för att bromsa spridningen av covid-19. Vi kommer att göra nödvändiga uppdateringar allt efter hur situationen utvecklar sig. Under tiden önskar vi dig och din familj hälsa och styrka. Ta hand om er!

 

Uppdateringar om European Agencys projekt och publikationer

Förhindra skolmisslyckande: resultat från projektet och publikationer

European Agency har gett ut tre publikationer som redovisar arbetet i det nyligen avslutade projektet Förhindra skolmisslyckande.

I projektet Förhindra skolmisslyckande undersöktes tesen att policy för inkluderande undervisning kan förhindra utslagning i skolan både på system- och individnivå. I projektet gick man igenom och analyserade europeisk och internationell forsknings- och policylitteratur. För att ta reda på och undersöka vilka nationella styråtgärder som vidtas i dag för att förhindra skolmisslyckanden samlades information från 14 medlemsländer in genom en enkät.

Resultaten från projektet tyder på att det behövs en övergripande policyram för att förhindra skolmisslyckanden. Till exempel måste flera olika policyåtgärder för inkludering vidtas för att länder i större utsträckning ska kunna klara av att förhindra skolmisslyckanden.

Projektet resulterade i tre sinsemellan sammanhängande projektpublikationer riktade till nationella, regionala och lokala beslutsfattare inom området inkluderande undervisning:

Du kan läsa mer om projektet och publikationerna på nyhetssidorna.

EASIE-rapport med statistik från alla länder 2018

Rapporten från European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE) med statistik från alla länder 2018 finns nu på European Agencys webbplats.

I den samlade rapporten för 2018 finns samlad statistik om European Agencys 32 medlemsländer och regioner från 2018 års sammanställning av EASIE-data. Statistiken gäller läsåret 2016/2017 och omfattar uppgifter från förskola (internationell typklassificering av utbildning (ISCED), nivå 02), grundskola (internationell typklassificering av utbildning (ISCED), nivå 1 och 2) och gymnasieskola (internationell typklassificering av utbildning (ISCED), nivå 3).

I den samlade rapporten presenteras statistiken visuellt med diagram, tillsammans med beskrivningar av beräkningarna och resultaten från dem. Formatet med samlad information om alla länder kan användas som underlag för policy på nationell och europeisk nivå och av olika beslutsfattare som arbetar inom området inkluderande undervisning.

Mer information finns på European Agencys webbplats.

Stöd för ett Inkluderande Skolledarskap: planeringsmöte inför fas 2

Efter att den fullständiga rapporten från fas 1 publicerats träffades medarbetarna i projektet Stöd för ett Inkluderande Skolledarskap (SISL) i Bryssel i februari för att diskutera hur fas 2 i projektet ska se ut.

SISL-projektet bygger på arbete som tidigare utförts av European Agency och andra aktörer i Europa och internationellt. I projektet undersöks hur inkluderande ledarskap på skolnivå kan utvecklas och främjas genom policyramar och stödmekanismer på nationell och lokal nivå.

Du kan läsa mer om mötet och projektet i nyhetsartikeln på European Agencys webbplats.

Förändra och Utveckla det Specialpedagogiska Stödet för Inkluderande Utbildning: projektuppdatering

Projektet Förändra och Utveckla det Specialpedagogiska Stödet för Inkluderande Utbildning (CROSP) handlar om förändringar från ett system med specialundervisning i särskolor, särklasser och särgrupper till ett system med undervisning i vanlig klass där allas behov tillgodoses. Fokus i projektet ligger främst på obligatorisk utbildning i grundskolan, och man undersöker ländernas policy och praktik och hur policy och praktik påverkar reformen med övergång från specialundervisning till inkluderande undervisning.

I februari 2020 fattade CROSP-projektets rådgivande grupp beslut om vilka metoder som skulle tillämpas i projektet. Grunden är kollegialt kunskapsutbyte med bland annat ett antal tematiska workshoppar. Under workshopparna ska länderna granska och reflektera över kollegernas och sitt eget sätt att arbeta och samtidigt ge varandra stöd i arbetet med att policyförbättringar. Varje land har ett eget prioriterat ämne som ska diskuteras, och varje tematisk arbetsgrupp får ett antal frågor att resonera kring. Metoden har arbetats fram utifrån diskussioner, frågor som tagits upp och förslag som kommit fram under tidigare planeringsmöten, liksom de främsta resultaten som redovisas i den fullständiga rapporten från fas 1 i CROSP-projektet.

Mer information om projektet finns på webbsidorna för CROSP.

Lärares Professionella Lärande för Inkludering: projektuppdatering

Syftet med projektet Lärares Professionella Lärande för Inkludering (TPL4I) är att undersöka viktiga aspekter i lärarutbildningen och hur lärare kan utbildas för att kunna ta emot alla elever. Planen är att alla European Agencys medlemsländer ska ingå i projektet, där man ska undersöka nationell policy vad gäller professionellt lärande för inkludering.

En litteraturgenomgång och ett verktyg för självutvärdering av policy från projektet publicerades 2019. De finns i tryckt och elektroniskt format.

Kartläggningen av policy i projektet var färdig i april 2020. Kartläggningen redovisas i form av en uppställning med alla deltagande länder som kommer att läggas upp på European Agencys webbplats under de närmaste veckorna.

Under 2020 kommer ytterligare tre publikationer från projektet att tas fram och publiceras på European Agencys webbplats.

  • Metodbeskrivning: Här beskrivs hur projektet utformats och genomförts steg för steg.
  • Fullständig rapport: Här redovisas trender och brister i lärares professionella lärande för inkludering, följt av exempel från nationell policy.
  • Sammanfattande rapport: I detta korta dokument sammanfattas de främsta resultaten från projektet.

Mer information om projektet finns på TPL4I-projektets webbsidor.

 

Uppdateringar om European Agency och medlemsländerna

Nytt tillgänglighets- och översättningsverktyg på European Agencys webbplats

European Agency vill att alla besökare ska kunna ta del av webbplatsen. Därför följer vi gällande tillgänglighetskrav och gör förbättringar hela tiden. Som en del i detta arbete har European Agency nyligen tagit fram ett nytt verktygsfält för tillgänglighet och översättning, som går under namnet Recite Me. Det öppnas om du klickar på Accessibility and translation högst upp på webbplatsen.

I det nya verktygsfältet Recite Me finns flera olika funktioner för översättning och tillgänglighet. Du kan till exempel spela upp och ladda ned text till tal-ljud på flera språk, ändra typsnitt och teckenstorlek och förstora text med förstoringsglaset.

Med den nya översättningsfunktionen ändras texten på webbplatsen och i nedladdningsbara dokument automatiskt till valfritt språk med hjälp av maskinöversättning. Eftersom översättnings- och text till tal-funktionerna är automatiska kan det förekomma fel och motsägelser. Om något förefaller tveksamt bör du titta på den engelska versionen av webbplatsen.

tillgänglighetssidan finns mer information om Recite Me och webbplatsen i allmänhet.

Fallstudier om inkluderande utbildning i praktiken

webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken finns en samling med angelägna och intressanta fallstudier och resurser från olika delar av världen. Nu finns det 24 fallstudier på webbplatsen från Afrika, Asien, Europa och Stillahavsområdet. I dessa beskrivs olika sätt att genom policy skapa inkluderande utbildningssystem.

Dessa fallstudier om inkluderande utbildningssystem kan tjäna som underlag för internationella beslutsfattare som arbetar med att skapa rättvisa och lika möjligheter inom utbildningssystemen globalt.

På webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken, som drivs tillsammans med Unesco, efterfrågas fortfarande fler fallstudier. Nya fallstudier som handlar om viktig policyutveckling i arbetet för att åstadkomma inkluderande undervisning tas gärna emot från alla delar och länder i världen och övervägs för publicering.

Mer information om webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken och fallstudier finns i European Agencys nyhetsartikel.

Film: Inkluderande undervisning i ett internationellt perspektiv

European Agency har nyligen lagt upp en film från det föredrag som European Agencys direktör Cor J. W. Meijer höll vid Eötvös Loránd-universitetet i ungerska Budapest i november 2019. Föredraget handlade om inkluderande undervisning i ett internationellt perspektiv.

I föredraget berättar Cor J. W. Meijer om European Agency och European Agencys arbete, bland annat European Agencys deltagande i europeiska och internationella projekt och samarbeten, som arbetet med Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer. Cor J. W. Meijer diskuterar även hur viktigt det är med inkluderande undervisning generellt.

Filmen finns under rubriken Multimedia på European Agencys webbplats.

European Agencys deltagande i Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer

European Agency fortsätter sitt arbete inom ramen för Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer. Man samarbetar med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer och utbildningsministerierna i Cypern, Tjeckien, Grekland och Polen, och syftet är att främja och förbättra ländernas inkluderande utbildningssystem.

Samråd med intressenter om viktiga aspekter i arbetet med att förbättra den inkluderande undervisningen i Polen

Som en del i projektet till stöd för kvalitetsförbättringar inom den inkluderande undervisningen i Polen, som finansieras genom stödprogrammet för strukturreformer och genomförs i samarbete med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Stöd för strukturreformer), har European Agency deltagit i en serie med tre regionala samrådsmöten i Lublin, Kraków och Katowice.

Mötena anordnades i samarbete med respektive regional utbildningsmyndighet och det polska ministeriet för nationell utbildning. Även lokala skolor och universitet var med och organiserade mötena. Den besökande delegationen bestod av en företrädare för GD Stöd för strukturreformer och medarbetare från European Agency.

Du kan läsa mer om mötena på European Agencys webbplats.

European Agencys deltagande i Europafackets ständiga kommitté för likvärdighet

Den ständiga kommittén för likvärdighet är ett rådgivningsorgan till Europeiska fackliga samorganisationen (EFS, Europafacket). Kommittén arbetar med att se till att rekommendationerna och prioriteringarna rörande lika möjligheter inom utbildning utvecklas åt rätt håll. Den består av företrädare för 132 fackföreningar inom utbildningsområdet från hela Europa.

Som en del i ett tvåårigt projekt om fackföreningar inom utbildningsområdet och inkluderande skolor anordnade kommittén i februari en konferens om mångfald och inkludering. Syftet med konferensen, som gick av stapeln i Bryssel i Belgien, var att diskutera och komma fram till en handlingsplan för Europafacket angående likvärdighet, mångfald och inkludering.

European Agency inbjöds att delta i konferensen som experter i en paneldiskussion om vilken inverkan den politiska utvecklingen och debatten om inkludering i utbildningssystemet och samhället har. European Agencys företrädare Annet de Vroey förklarade hur policy och lagstiftning kan påverka utmaningarna och hindren som elever i behov av särskilt stöd träffar på runtom i Europa.

Du kan läsa mer om konferensen och föredragen på European Agencys nyhetssida.

Europa börjar vid Lampedusa 2020

European Agency fortsatte sitt deltagande i projektet "Europa börjar vid Lampedusa" genom att anordna ett möte för intressenter på sitt kontor i Bryssel.

Projektet drivs av frivilligorganisationen Comitato 3 Ottobre i samarbete med det italienska utbildningsministeriet och Lampedusas och Linosas kommuner. Syftet med projektet är att öka ungdomars kunskaper om migration, kulturellt mottagande och mänskliga rättigheter. Projektet inleddes till minne av den 3 oktober 2013, då 368 migranter avled när deras fartyg kapsejsade precis utanför den italienska ön Lampedusa.

Du kan läsa mer om projektet och mötet i nyhetsartikeln.

Program för socialt stöd vid Patras universitet i Grekland

Vid universitetet i den grekiska staden Patra finns ett program för socialt stöd som ger studenter från utsatta samhällsgrupper lika möjligheter att få en universitetsexamen.

Programmet startades i oktober 2018 och var ett resultat av en konferens om inkluderande undervisning inom högre utbildning som anordnades på universitetet 2016. På den konferensen, som anordnades med stöd från det grekiska utbildningsministeriet, informerade man om den europeiska och internationella agendan för inkluderande undervisning och principerna i den. På konferensen betonade företrädare för European Agency hur viktigt det är med lagstiftning, policy och tillgänglig information för inkludering.

Genom programmet för socialt stöd, EKO, som inrättades som en följd av konferensen och som medfinansieras genom Europeiska socialfonden, får studenter hjälp att förebygga och hantera en rad olika svårigheter. Du kan läsa mer om programmet på European Agencys nyhetssidor.