Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

European Agencys nyhetsbrev juni 2021

I denna e-tidning kan du läsa nyheter om flera olika resurser och rapporter som har publicerats på European Agencys webbplats. Det har kommit nya publikationer från olika projekt. Det finns även nya multimedieresurser på European Agencys webbplats i form av en nedladdningsbar infografik.

NYHETER

Nya publikationer från European Agency

Den som inte går i skolan syns inte …

På European Agencys webbplats finns nu ett arbetsdokument om begrepp relaterade till European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE).

Med hjälp av de data som samlas in i EASIE undersöks flera olika rättvisefrågor inom utbildningsområdet. Bland annat undersöks möjligheterna att gå i vanliga skolor och få inkluderande undervisning, med fokus på data om elever som officiellt betecknas som i behov av särskilt stöd.

Datainsamlingen har visat på hur svårt det är för länderna att fastställa vilka elever som borde gå i skolan men som inte gör det. De som arbetar med EASIE har lyft fram tre frågor som behöver undersökas ytterligare tillsammans med medlemsländerna: 

• Vad menas med elever som varken studerar eller arbetar? 

• Vilka är dessa elever och hur ser deras situation ut? 

• Vilka data om elever som varken studerar eller arbetar samlas in eller skulle kunna samlas in? 

Det resulterande dokumentet Out-of-School and Out-of-Data? med begreppsförklaringar, är en vägledning för hur man kan se till att alla barn/elever beaktas i arbetet med i EASIE. Arbetet med EASIE kommer att ge beslutsfattare och andra intressenter en mer omfattande och samlad databas.

En rapport med bakgrundsinformation och information om de enskilda länderna vad gäller dessa frågor har också publicerats. De tre ovan nämnda publikationerna finns på European Agency webbplats.

Publikationsförteckningen 2021

Publikationsförteckningen 2021 är en lista med publikationer från European Agency, bland annat rapporter från projekt om olika ämnen, litteraturgenomgångar, översyner av styrdokument, praktiska verktyg och statistik från medlemsländerna. I formuläret finns klickbara länkar till publikationerna, som finns att tillgå på upp till 26 språk och som kan laddas ned kostnadsfritt från vår webbplats.

En del av publikationerna kan även fås i tryck. Information om det finns i så fall i publikationsförteckningen. Tryckta exemplar skickas ut kostnadsfritt. Kontakta European Agencys sekretariat för beställning.

Ny tecknad film och infografik: Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning

European Agency har publicerat en ny tecknad film och ny infografik i projektet Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning (CROSP).

I filmen och infografiken redovisas viktiga lärdomar från CROSP-projektet. Här förklaras vad specialpedagogiskt stöd är, varför det är viktigt att detta stöd förändras för att åstadkomma inkluderande undervisning och hur policy kan vara till hjälp för att denna förändring ska bli verklighet. Här visas även att särskilt stöd inte alltid är inkluderande, i och med att det kan innebära att vissa elever skiljs från andra elever. Till sist beskrivs några av de många fördelarna med att förändra det specialpedagogiska stödet så att det används för att åstadkomma inkludering i vanliga klasser. Fördelarna gynnar både lärare, elever och elevernas familjer.

Filmen är undertextad på 25 språk. Filmen kan ses, och infografiken laddas ned, på European Agencys webbplats. Använd gärna European Agencys hashtag, #EASNIE, om du delar filmen eller infografiken i sociala medier.

Samarbete med Europeiska kommissionens GD Reform

European Agency fortsätter sitt samarbete med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Reform) och utbildningsministerier för att främja och förbättra inkluderande utbildningssystem i Cypern, Grekland, Polen, Portugal och Tjeckien.

En webbaserad insamling av data från intressenter har genomförts som en del av initiativet för att åtgärda regionala skillnader inom det tjeckiska utbildningssystemet. Syftet med detta är att främja mer inkluderande och rättvisa möjligheter till lärande för alla elever i Tjeckien. Mellan december 2020 och början av februari 2021 genomförde European Agency en serie webbaserade datainsamlingsintervjuer och fokusgrupper, där man ville ta reda på hur intressenterna såg på de övergripande målen för elever i Tjeckien. Läs mer om datainsamlingen.

Som en del i det pågående arbetet i Grekland hade European Agency planerat in ett studiebesök för företrädare från det grekiska ministeriet för utbildnings- och religionsfrågor, där de skulle få träffa policyexperter i Skottland i början av 2020. På grund av covid-19-pandemin sköts dock besöket upp och ersattes med ett virtuellt, webbaserat ”studiebesök” den 18 mars. Syftet med ”studiebesöket” var att utbyta information om inkluderande policy och praktik. Det gav även tillfälle till fördjupade diskussioner om utmaningarna med att omsätta inkluderande policy i praktiken. Mer information om det virtuella studiebesöket finns på European Agencys nyhetssida.

Konferens om inkludering och rättvisa i utbildningssystemet: utmaningar och perspektiv

European Agency har deltagit i en konferens om inkludering och rättvisa i utbildningssystemet, som anordnades av det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På konferensen redogjorde European Agencys företrädare Victoria Soriano för European Agencys arbete med det portugisiska ministeriet och GD Reform. Även företrädare från utbildningsministerierna i alla länder som i dag samarbetar med European Agency och GD Reform lade fram sina perspektiv på processen. Läs mer om konferensen.

Den regionala GEM-rapporten för Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien

 

Unescos regionala utbildningsrapport (GEM) för Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien 2021 släpptes vid en tillställning på webben fredagen den 12 februari. Rapporten, som fortsatte på temat från 2020 års huvudrapport om utbildning: alla betyder alla, är ett samarbete mellan Unescos GEM-rapportavdelning, Network of Education Policy Centers (NEPC) och European Agency.

I ett specialnummer av denna e-tidning, som kom ut i april, finns mer information om rapporten och European Agencys medverkan i den.

European Agencys deltagande i evenemang i Europa

Videokonferens om den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030

European Agency deltog i en webbaserad högnivåkonferens om den europeiska strategin för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 som anordnades tidigare i år. I strategin beskrivs lösningar på de hinder som personer med funktionsnedsättning fortfarande upplever, och syftet med strategin är att förbättra levnadsvillkoren för dessa personer i EU och andra länder. 

Videokonferensen genomfördes den 19 och 20 april 2021 och anordnades av det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. European Agencys företrädare Eloy Rebollo Píriz förklarade vad European Agency kan göra för att förverkliga strategin. Läs gärna mer om strategin och konferensen.

Erasmus+-webbinarium om lärarutbildning

European Agencys direktör Cor J. W. Meijer och biträdande direktör, Amanda Watkins, deltog den 18 mars i ett webbinarium anordnat av Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur som handlade om lärarnas roll.

Deltagarna undersökte lärarnas roll i tre nya dokument från EU: 

• kommissionens meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 och lärarakademierna som omnämns där

rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030)

rådets slutsatser om europeiska lärare och utbildare inför framtiden, som antogs förra året under det kroatiska ordförandeskapet.

Cor J. W. Meijer höll även ett inledningsanförande den 22 mars vid ett möte mellan generaldirektörer för skolor under det portugisiska ordförandeskapet. Mötet handlade om utmaningarna och problemen med rättvisa och inkludering inom utbildningsväsendet.

Här kan du läsa mer om båda tillställningarna.

Nya tankar om utbildning för det 21:a århundradet

European Agency har deltagit i en webbaserad konferens om nya tankar om utbildning för det 21:a århundradet, som anordnades av det italienska utbildningsministeriet.

Konferensen, som ska ge tillfälle till reflektion över åtgärder inom utbildningssystemet, hålls i tre omgångar med tre olika utbildningsrelaterade teman. Den första omgången i december 2020 handlade om pedagogik och didaktik i Italien, och över 11 000 lärare och skolledare deltog. Vid den sista omgången senare i år undersöks utbildningens framtid. 

European Agencys direktör Cor J.W. Meijer deltog i den andra omgången som handlade om pedagogisk omsorg (inkluderande undervisning), som ägde rum den 30 januari. Syftet med denna omgång var att diskutera inkludering i skolan. 

På European Agencys nyhetssida hittar du mer information och inspelningar från konferensen.

Forumet Accessible Europe: ICT 4 All

Det tredje forumet Accessible Europe: ICT 4 All ägde rum virtuellt den 23–25 mars. Forumet anordnades av Internationella teleunionen (ITU) och Europeiska kommissionen inom ramen för Portugals EU-ordförandeskap. På tillställningen deltog över 35 talare från olika institutioner i hela Europa, som ministerier och organisationer för telekommunikations-, funktionsnedsättnings- och tillgänglighetsfrågor, samt företrädare för European Agency. 

Mer information finns på nyhetssidan.

NYHETER FRÅN EUROPA

Ny EU-strategi för barnets rättigheter

Europeiska kommissionen har antagit en strategi för barnets rättigheter med åtgärder mot fattigdom och social utestängning. Syftet med strategin, som antogs den 24 mars, är att skydda och främja barns rättigheter och skapa bästa möjliga liv för barn i både i EU och resten av världen.

I strategin föreslås åtgärder inom sex tematiska områden. Ett av de tematiska områdena handlar om att ge barn möjlighet att förverkliga sin fulla potential oavsett social bakgrund. För att arbeta mot detta mål gav kommissionen även ut ett förslag till rådets rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti. Tanken är att barngarantin ska främja lika möjligheter för en stor del av de europeiska barn som riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning. 

Läs mer om strategin.

Europeiska kommissionens kompendium om inspirerande praktik inom inkluderande undervisning och medborgarutbildning

Utbildning 2020-arbetsgruppen som arbetar med att främja gemensamma värden och inkluderande utbildning, där European Agency ingår, har tagit fram ett antal exempel på inspirerande praktik inom inkluderande undervisning. Syftet med detta kompendium om inspirerande praktik inom inkluderande undervisning och medborgarutbildning är att förse beslutsfattare och andra intressenter med idéer som kan hjälpa dem att förbättra inkluderingen i sina utbildningssystem. Här ges 131 exempel på bra praktik från en rad olika ställen runtom i Europa.

Läs mer om kompendiet

Europeiska unionens Ministerråds resolution om utbildning

Rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030) godkändes den 18 februari 2021. I den finns fem strategiska prioriteringar för att förbättra utbildningssystemen. Bland annat vill man ”förbättra kvalitet, rättvisa, inkludering samt framgång för alla inom utbildningen” och ”göra livslångt lärande och rörlighet till verklighet för alla”. Resolutionen innehåller även åtgärder och mål som ska leda till att prioriteringarna uppnås.

Läs mer om resolutionen.

Publikationer om förskoleverksamhet och barnomsorg

Europeiska kommissionen anordnade den 3 mars 2021 en webbaserad tillställning om förskoleverksamhet och barnomsorg med fokus på inkludering och professionalisering av personalen. På tillställningen lades de slutliga resultaten från Utbildning 2020-arbetsgruppen för förskoleverksamhet och barnomsorg fram. Det rörde sig bland annat om en verktygslåda för inkluderande förskoleverksamhet och barnomsorg med praktiska lösningar som kan hjälpa beslutsfattare att gå mot ett mer inkluderande system för utbildning och omsorg i tidiga år, liksom en rapport om hur man kan rekrytera, utbilda och motivera högkvalificerad personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Det finns även en slutrapport om arbetsgruppens resultat.

Du kan läsa mer och se en inspelning från tillställningen på European Agencys webbplats.

Lämna ingen utanför: en ny rapport om att uppnå Agenda 2030-målen för hållbar utveckling i Sverige

I en ny rapport beskrivs utmaningar för att uppnå målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling i Sverige. Rapporten heter Lämna ingen utanför: Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och syftar främst till att synliggöra de grupper för vilka målen om hållbar utveckling inte nås. Bland dessa grupper är det en större andel individer som inte får sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Du kan läsa mer om rapporten på European Agencys webbplats.

Nya verktyg för inkluderande undervisning i Italien

Nya mallar för individuella utbildningsplaner har tagits fram i Italien till följd av en förordning med stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Meningen är att mallarna ska hjälpa pedagoger att skapa lärmiljöer där alla elever deltar. 

Mer information om mallarna och tillhörande dokument finns på European Agencys webbplats.

 

Mer information om European Agency finns på våra nyhetssidor.