Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European Agencys logga.

European Agencys nyhetsbrev februari 2021

Hela Europa arbetar just nu hårt för en inkluderande utbildning med kvalitet trots gällande pandemi. Läs mer om Europas utbildningsministrars politiska förklaring om Europas pandemiåtgärder på utbildningsområdet. 

Men även övriga världen kämpar för rätten till undervisning. UNESCO släpper en rapport om läget i delar av Asien kopplat till pandemin som är en intressant läsning. 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education firar i år 25 års jubileum som organisation. Under dessa 25 år har mycket gott arbete skett men arbetet med att skapa en inkluderande utbildning är inte färdigt och det finns fortsatt stora utmaningar i Europa och även i Sverige. Läs om pågående insatser och projekt men även om andra aktörer som verkar för en inkluderande utbildning med kvalitet.

Mer information om European Agency finns på våra nyhetssidor.

NYHETER OM EUROPEAN AGENCY

Vi firar 25-årsjubileum i vårt arbete för inkludering

European Agency inför policy för öppen tillgång i publikationer

Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer

Projektnyheter och publikationer

Projektet Lärares professionella lärande för inkludering (TPL4I)

Projektet Stöd för ett inkluderande skolledarskap (SISL)

INTERNATIONELLA NYHETER

Unescos regionala utbildningsrapport, GEM för Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien 2021

Unescos symposium om att säkerställa rätten till inkluderande undervisning av god kvalitet för personer med funktionsnedsättning

NYHETER FRÅN EUROPA

Konferens om utbildningsministrars hantering av covid-19

Avslutningsmöte i arbetsgruppen för EU Utbildning 2020 gällande gemensamma värden och inkluderande utbildning

Kommissionens handlingsplan för integration och inkludering

Tredje europeiska utbildningstoppmötet

Sista konferensen i InScool-projektet: vägen mot inkludering

Konferens i Polen om skolpersonal och inkluderande undervisning

NYHETER OM EUROPEAN AGENCY

Vi firar 25-årsjubileum i vårt arbete för inkludering

År 2021 har European Agency arbetat för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i inkluderande utbildningssystem för alla elever i 25 år.

Under de här 25 åren har våra medlemsländer deltagit i projekt och aktiviteter som handlat om en rad olika viktiga frågor med koppling till inkluderande undervisning. Syftet med allt arbete har varit att utforska och främja vår vision om ”att alla elever i alla åldrar ska få tillgång till meningsfull utbildning av hög kvalitet i sin närmiljö tillsammans med vänner och jämnåriga”.

Du kan läsa mer om European Agencys historia och om hur vi firar vårt 25-årsjubileum i den här nyhetsartikeln.

European Agency inför policy för öppen tillgång i publikationer

Eftersom European Agency är en plattform för samarbete anser vi att det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till information. I European Agencys nya policy för öppen tillgång bekräftas detta synsätt genom att våra publikationer får större räckvidd och inverkan.

Mer information finns på webbplatsen.

Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer

European Agency fortsätter sitt arbete i Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer (SRSP), tillsammans med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Reform). Syftet med initiativet är att främja och förbättra systemen för inkluderande undervisning i olika länder. European Agency samarbetar även med utbildningsministerierna i Cypern, Grekland, Polen, Portugal och Tjeckien.

Fas 2 i SRSP-arbetet pågår fortfarande i Cypern, där fler möten i arbetsgrupper med ministerieföreträdare och intressenter har anordnats under hösten. Under de här mötena lade European Agency fram förslag till rekommendationer till ny lagstiftning om inkluderande undervisning i Cypern. Mer information finns i den här nyhetsartikeln.

I november förra året deltog European Agency i den andra omgången av webbaserade samrådsmöten i projektet om stöd till förbättring av kvaliteten på den inkluderande undervisningen i Polen, som får stöd från SRSP. Under mötena lade European Agency fram förslag till grundförutsättningar som man kan bygga vidare på vid framtagandet av förslaget till ny lagstiftning om inkluderande undervisning i Polen. Mer information finns i den här nyhetsartikeln.

Projektnyheter och publikationer

Projektet Lärares professionella lärande för inkludering (TPL4I)

De slutliga publikationerna från fas 1 i TPL4I-projektet finns nu på European Agencys webbplats:

  • Den fullständiga rapporten med titeln Teacher Professional Learning for Inclusion: An Analysis of Country Policies in Europe [lärares professionella lärande för inkludering: en analys av nationella styrdokument i Europa] innehåller en analys av olika länders styrdokument, och man undersöker vilka som är de främsta frågorna och utmaningarna för beslutsfattare och de som anordnar professionellt lärande för inkludering för lärare.
  • I den slutliga sammanfattande rapporten från fas 1 ges en kort översikt över vad som framkommit under fas 1. Här beskrivs de trender i policy för lärares professionella lärande som framkom i kartläggningen av styrdokument, och resultaten sätts i samband med European Agencys tidigare arbeten.
  • I metodrapporten planeras arbetet i fas 2 i TPL4I-projektet. Här beskrivs även syftet med projektet och det arbete som utfördes i fas 1, och förslag ges på hur resultaten från projektet kan användas.

Du kan läsa mer om projektet och de tre publikationerna i den här nyhetsartikeln.

Projektet Stöd för ett inkluderande skolledarskap (SISL)

En ny publikation, Inclusive School Leadership: A practical guide to developing and reviewing policy frameworks [inkluderande skolledarskap: praktisk handbok om utarbetande och översyn av policyramar] finns nu att läsa på European Agencys webbplats. Den skrevs i fas 2 i SISL-projektet och kan tjäna som stöd för beslutsfattare som har en vision om mer inkluderande och likvärdig utbildning. I handboken finns en vision, vägledande principer, mål och ramar gällande styrning och ledning av skolledarskap för olika nivåer i utbildningssystemet.

Tanken är att policyramen ska kunna användas i alla länder. Formatet är producerat i en öppen form, vilket innebär att användarna kan anpassa den efter sina förutsättningar. Den kan hjälpa användarna att utarbeta och se över ny och befintlig policy om skolledarskap och att reflektera över hur praktiken ser ut i dag.

Du kan läsa mer om SISL-projektet och läsa publikationerna på European Agencys webbplats.

INTERNATIONELLA NYHETER

Unescos regionala utbildningsrapport för Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien 2021

Unescos utbildningsrapport 2021 för Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien om inkludering och utbildning släpps vid en webbaserad tillställning fredagen den 12 februari.

European Agency har tillsammans med de rapportansvariga och Network of Education Policy Centres (NEPC) varit med och tagit fram rapporten, som fortsätter på huvudtemat från 2020 års utbildningsrapport: ”inkludering och utbildning: alla betyder alla”. I rapporten redogörs för inkluderande undervisning och utvecklingen i 30 utbildningssystem i Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien.

Rapporten innehåller evidensbaserade rekommendationer till beslutsfattare och intressenter inom utbildningsområdet om hur de kan förbättra inkluderingen inom skolan och stärka arbetet mot FN:s hållbarhetsmål nummer 4. Dessutom handlar rapporten om hur covid-19 har påverkat utbildningssystemen och hur länderna i regionen har hanterat pandemin. Särskilt fokus ligger på de elever som redan före pandemin var missgynnade, som flickor, elever med funktionsnedsättning och elever från samhällsgrupper med sämre socioekonomiska förutsättningar.

På webbinariet då rapporten släpps kommer de främsta slutsatserna från den regionala rapporten att redovisas. Dessutom kommer man att berätta om utvecklingen inom inkluderande undervisning i de olika länderna i regionen, och tillställningen utgör även startskottet för en serie webbinarier med anknytning till temana i rapporten. European Agency företräds av Amanda Watkins och Verity Donnelly.

Du kan anmäla dig till webbinariet på bit.ly/2021Eurasialaunch. Den direktsänds på Facebooksidan Gem Report Unesco och riktar sig till olika intressenter inom utbildningsområdet, som beslutsfattare, lärare, föräldrar och elever. Simultantextning på engelska och ryska, samt teckenspråkstolkning på engelska, tillhandahålls.

Unescos symposium om att säkerställa rätten till inkluderande undervisning av god kvalitet för personer med funktionsnedsättning

Den 25–27 november 2020 anordnades ett webbaserat symposium där man uppmärksammande att barn med funktionsnedsättning fortfarande inte inkluderas eller får rättvisa utbildningsmöjligheter. Syftet var att undersöka hur policy och praktik kan tillgodose rätten till inkluderande utbildning för elever med funktionsnedsättning.

Vid symposiet deltog företrädare för Unesco, utbildningsrapporten, intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning samt utbildningsministerier från hela världen. Man talade bland annat om FN:s fjärde hållbara utvecklingsmål, och hur det ska uppnås, och om hur utbildningssystemen ska byggas upp igen så att de blir bättre efter covid-19.

Mer information finns i European Agencys nyhetsartikel.

NYHETER FRÅN EUROPA

Konferens om utbildningsministrars hantering av covid-19

En konferens har hållits där man efterlyste ökade insatser för att skydda de mest sårbara barnen och ungdomarna under covid-19-pandemin. Under konferensen i oktober skrev ministrarna under en politisk förklaring om Europas pandemiåtgärder på utbildningsområdet. I förklaringen bekräftas att man vill säkerställa rätten till utbildning, som finns inskriven i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och den europeiska sociala stadgan.

Mer information finns på European Agencys webbplats.

Avslutningsmöte i arbetsgrupp EU Utbildning 2020 gällande gemensamma värden och inkluderande utbildning

Det fjärde och sista mötet i Europeiska kommissionens Utbildning 2020-arbetsgrupp för gemensamma värden och inkluderande utbildning arrangerades på webben den 18 november. Syftet med mötet var att informera om nyheter rörande förslaget om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 samt om vad det senaste arbetet i arbetsgruppen har lett till.

Mer information om mötet finns på European Agencys nyhetssida.

Kommissionens handlingsplan för integration och inkludering

Europeiska kommissionen har offentliggjort en ny handlingsplan för integration och inkludering för 2021–2027. I planen behandlas de hinder som finns när det gäller delaktighet och inkludering för personer med invandrarbakgrund.

I planen beskrivs nya åtgärder som bygger på det som uppnåtts genom den tidigare handlingsplanen (från 2016). Den planen omfattade endast tredjelandsmedborgare, medan den nya planen även omfattar EU-medborgare med invandrarbakgrund.

Mer information finns på European Agencys webbplats.

Tredje europeiska utbildningstoppmötet

Det tredje europeiska utbildningstoppmötet anordnades den 10 december 2020. I linje med den nyligen offentliggjorda handlingsplanen för digital utbildning var temat för toppmötet omställningen till digital utbildning. Bland talarna fanns företrädare för kommissionen, utbildningsministerier och andra intressenter inom utbildningsområdet från hela Europa. På kommissionens webbplats finns mer information om toppmötet och du kan även se inspelade föreläsningar.

Sista konferensen i InScool-projektet: vägen mot inkludering

Det Erasmus+-finansierade Inclusive Schools-projektet (InScool) hade sin sista webbaserade tillställning den 18 november, då man talade om inkluderande undervisning i skolan. Tillställningen anordnades tillsammans med Lifelong Learning Platform, och man uppmärksammade vad som åstadkommits hittills och diskuterade de utmaningar som återstår när det gäller inkluderande undervisning runtom i Europa.

Efter tillställningen publicerades InScool-projektets slutliga policyrapport om inkluderande undervisning i skolan, där lärdomarna från projektet redovisas. Rapporten innehåller bland annat en metod som skolor och andra intressenter kan använda för att förstå mångfalden i sin del av världen och ta fram en strategi för inkludering.

Du kan läsa mer om tillställningen och policyrapporten på European Agencys webbplats.

Konferens i Polen om skolpersonal och inkluderande undervisning

Den 10 och 11 december anordnades en webbkonferens om en skola som är tillgänglig för alla elever och om att förbereda personal för inkluderande undervisning. Konferensen anordnades av utbildningsministeriet och institutet för utbildningsforskning (IBE) i Polen och var ett kunskapsutbyte för intressenter som arbetar för att förbereda skolor för inkluderande undervisning. Den var särskilt riktad till universitet, lärarutbildningar och skolledare.

European Agencys företrädare Annet De Vroey och Simoni Symeonidou var med på konferensens första dag och berättade om projektet Lärares professionella lärande för inkludering (TPL4I). Information om deras föreläsning och konferensen finns på European Agencys nyhetssida.