Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

European Agencys e-tidning september 2020

Vi hoppas att du och dina nära och kära är friska och mår bra. I den här e-tidningen berättar vi om European Agencys fortsatta åtgärder i samband med coronapandemin (covid-19). Vi informerar även om den lediga tjänsten som projektledare hos European Agency.

Tidningen innehåller även nyheter om European Agencys fortsatta samarbete med Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer, och då bland annat om arbetet i det nya landet Portugal. Dessutom berättar vi om hur det går med arbetet inom projekten Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet, Nationell översyn och analys av styrdokument, Lärares professionella lärande för inkludering, Förhindra skolmisslyckande och Stöd för ett inkluderande skolledarskap.

Till sist kan du även läsa om European Agencys deltagande i Unescos årliga rapport om utbildning (GEM) med titeln Inclusion and Education [inkludering och utbildning] som nyligen publicerats.

Mer nyheter om European Agency finns på nyhetssidorna.

Uppdatering: European Agencys åtgärder i samband med covid-19

Eftersom många länder har lättat på restriktionerna om fysisk distansering har en del av European Agencys anställda kunna gå tillbaka till sina arbetsplatser igen. Vi har strikta rutiner för att säkerställa att de som vill arbeta på kontoret igen kan göra det tryggt och säkert. Alla som vill kan dock fortfarande arbeta hemifrån.

Alla möten och tillställningar mellan mars och september har ställts in eller flyttats till nätet. Vårens halvårsmöte, som skulle ha gått av stapeln i Belgrad i Serbien i slutet av maj, flyttades även det till webben.

Utöver detta fortsätter European Agency att följa de interna rutiner som infördes i början av krisen. Vi uppmanar alla att fortsätta följa de officiella rekommendationerna för att bromsa spridningen av covid-19.

Ledig tjänst: projektledare

European Agency har just nu en ledig tjänst för en projektledare som ska hjälpa till i flera av European Agencys projekt och aktiviteter som handlar om policy och praktik inom inkluderande undervisning.

Vi söker en projektledare med lämplig utbildning och erfarenhet av forskning inom området inkluderande undervisning. Projektledaren ska bli en del av och bidra till European Agencys mångfaldiga arbetsstyrka.

Projektledaren ska samordna European Agencys projekt och verksamhet men även ansvara för internationella avtal och internationella uppdrag om policy och praktik inom inkluderande undervisning.

Mer information om tjänsten och om hur du söker den finns på European Agencys webbplats.

Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer

European Agency fortsätter sitt arbete i Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer (SRSP), tillsammans med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Reform). Syftet med initiativet är att främja och förbättra ländernas system för inkluderande utbildning.

European Agency arbetar sedan tidigare tillsammans med utbildningsministerierna i Cypern, Grekland, Polen och Tjeckien och har nu även börjat arbeta tillsammans med utbildningsministeriet i Portugal.

Det portugisiska ministeriet har åtagit sig att utforma ett system för att följa upp effekterna av den nya lagen som ska främja inkludering i skolan och utbildningssystemet (lag nr 54/2018 av den 6 juli). GD Reform och European Agency kommer att stödja ministeriet i att uppnå detta ambitiösa mål. GD Reform och European Agency kommer att bistå med specifik teknisk kunskap i utformningen av uppföljningssystemet och av indikatorer som har betydelse både för den portugisiska utbildningssektorn i allmänhet (skolor, lärare och föräldrar) och för de nationella myndigheterna i synnerhet. Du kan läsa mer om arbetet på European Agencys webbplats.

I Cypern anordnade European Agency fyra webbmöten i juni som en del i fas2 i arbetet inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer. Slutresultatet av fas 2 kommer att vara den slutgiltiga lagen om inkluderande undervisning tillsammans med åtföljande förordningar och rekommendationer. Med de fyra mötena ville man hålla arbetet igång i Cypern trots de organisatoriska utmaningarna som covid-19 gett upphov till. Man ville även bidra till den pågående analysen som ska ligga till grund för rekommendationerna. Du kan läsa mer om mötena i nyhetsartikeln.

Uppdateringar om European Agencys projekt och publikationer

Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning

Den rådgivande gruppen i projektet Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning höll ett webbmöte i början av juni där man diskuterade hur covid-19 har påverkat arbetet med specialpedagogiskt stöd.

Förutom att diskutera det framtida arbetet i projektet diskuterade man även de olika ländernas åtgärder under och efter nedstängningen i samband med covid-19. Bland annat redovisade deltagarna i gruppen för vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas i deras respektive länder (Finland, Frankrike, Portugal, Serbien och Tyskland).

Du kan läsa mer om diskussionerna på nyhetssidan. Mer information om projektet finns på webbsidorna för projektet.

Nationell översyn och analys av styrdokument: uppställning från policyanalysen

I samarbete med 20 länder undersökte European Agency mellan 2015 och 2019 ländernas policyramar för inkluderande undervisning inom ramen för den nationella översynen och analysen av styrdokument (CPRA). I år har två länder till (Nederländerna och den flamländsktalande delen av Belgien) genomgått översynen och analysen, liksom det tyska förbundslandet Hessen. De främsta resultaten från analysarbetet i alla 23 länder finns nu att läsa på webbsidorna för CPRA-projektet, liksom metodbeskrivningen för arbetet.

Lärares professionella lärande för inkludering: uppställning från policykartläggningen

Medarbetarna i projektet Lärares professionella lärande för inkludering (TPL4I) har på senaste tiden tillsammans med de 26 deltagande länderna gjort uppställningar över resultaten från kartläggningen av ländernas policy som genomförts genom projektets självutvärderingsverktyg för policy. Uppställningarna innehåller information om den policy i de olika länderna som på något sätt bidrar till lärarnas professionella lärande vad gäller inkludering. All projektredovisning som tagits fram hittills finns på webbsidorna för TPL4I.

Förhindra skolmisslyckande

Den sista publikationen från projektet Förhindra skolmisslyckande är den tematiska analysen av informationen från länderna. I den beskrivs hur ”skolmisslyckande” definieras i de 14 deltagande länderna, och ländernas policy för att förhindra skolmisslyckanden analyseras. Den fullständiga rapporten från projektet togs fram utifrån informationen från länderna. Den tematiska analysen och alla andra publikationer som tagits fram inom projektet finns på webbsidorna för projektet.

Det finns även infografik om policy för att förhindra skolmisslyckande inom ekosystemet i inkluderande utbildningssystem, som kan laddas ned från European Agencys webbplats. Här sammanfattas de områden inom inkluderingspolicy som är särskilt viktiga när det gäller att förhindra skolmisslyckanden. De olika områdena kopplas till mer övergripande policymål som måste vara prioriterade för att skolmisslyckanden ska kunna förhindras. Du får gärna dela den här infografiken i sociala medier med hashtaggen #EASNIE.

Stöd för ett inkluderande skolledarskap

Efter planeringsmötet i februari fortsatte fas 2 i projektet Stöd för ett inkluderande skolledarskap (SISL) med ett webbmöte i juni. Företrädare för de deltagande länderna, nämligen Irland, Malta, Sverige och Ungern, träffade medarbetare från European Agency och diskuterade det första utkastet till en policyram för SISL. Utifrån vad som framkom i diskussionerna kan projektgruppen ta fram en policyram och börja arbeta med självreflektionsverktyget.

Tidskriften Journal of Education Administration har publicerat en artikel med rubriken ”Inclusive school leaders – their role in raising the achievement of all learners” [inkluderande skolledare – deras roll när det gäller ökad måluppfyllelse för alla elever]. I denna artikel beskrivs en modell som bygger på resultaten från fas 1 i SISL-projektet. Här diskuteras även de viktiga frågorna om kompetens, stöd och fortbildningsmöjligheter för inkluderande skolledare liksom policyramar som främjar inkluderande skolledarskap genom hela utbildningssystemet.

Infografik om inkluderande skolledares roll och ansvar i ekosystemet i inkluderande utbildningssystem har också tagits fram i projektet. Denna infografik handlar om skolledares roll och ansvar som länk mellan utbildningspolitiken och det praktiska arbetet i skolorna. Bland annat tar man upp skolledarnas potential att utöka sitt inflytande även till andra områden utanför sin egen skola och att spela en viktig roll när det gäller omställning av hela systemet. Du får gärna dela den här infografiken i sociala medier med hashtaggen #EASNIE.

Unescos utbildningsrapport 2020 om inkludering och utbildning

2020 års utbildningsrapport (GEM) från Unesco (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur) lanserades på webben den 23 juni.

Rapporten har titeln ”Inclusion and education: All means all” [inkludering och utbildning: alla betyder alla] och är inspirerad av Incheon-deklarationen från 2015, och i rapporten redovisas hur långt man har kommit mot att uppnå det fjärde hållbarhetsmålet. Enligt både deklarationen och målet måste alla länder ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

I rapporten undersöks vad det är som hindrar utsatta grupper i olika delar av världen från att få en utbildning, och man analyserar policy och metoder som används för att bryta ned dessa hinder och främja inkludering.

European Agency ingick tillsammans experter och berörda aktörer från hela världen i en referensgrupp som hjälpte till att ta fram denna rapport. Rapporten innehåller hänvisningar till flera av European Agencys resultat, till exempel från kompetensprofilen för lärare, projektet Inkluderande utbildning i förskolan, projektet Stöd för ett inkluderande skolledarskap och uppgifter från European Agency Statistics on Inclusive Education.

European Agency arbetar även tillsammans med Unesco för att ta fram en regional version av utbildningsrapporten för Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. Publiceringen av den regionala rapporten är planerad till december 2020.

Publiceringen av 2020 års rapport åtföljdes av ett antal evenemang, varav det första var själva lanseringen den 23 juni. På lanseringen deltog flera talare från hela världen, bland andra Unescos generaldirektör, några av de som var med och sammanställde utbildningsrapporten samt olika förkämpar för inkludering.

Du kan läsa mer om rapporten på European Agencys webbplats. Den fullständiga rapporten kan hämtas från Unescos webbplats.