Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European Agency logga.

European Agencys e-tidning december 2020

Vi hoppas att du och dina nära och kära är friska och mår bra. I det här numret av e-tidningen kan du läsa om European Agencys nya ordförande och senaste halvårsmöte. Du får även information om European Agencys fortsatta samarbete med Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer och en uppdatering om vad som händer i projektet Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning.

 

I Europanyheterna berättar vi om två utbildningsinitiativ från Europeiska kommissionen och en ny rapport från Unesco som handlar om inkludering i skolan och som European Agency har varit med och bidragit till. Du kan även läsa om evenemanget som anordnades när Unescos utbildningsrapport släpptes i Tyskland, liksom om den tillhörande jämställdhetsrapporten för 2020.

Till sist berättar vi om en undersökning om frånvaro i skolan som genomförts i Finland och European Agencys medverkan i Cofaces webbinarium om inkluderande undervisning.

Mer information om European Agency finns på våra nyhetssidor.

Ny ordförande för European Agency

I början av november avtackades Ana Magraner Gil, som hade varit European Agencys ordförande sedan 2017. Under sin tid som ordförande gjorde hon mycket för att utveckla European Agencys roll som företrädare för förändring och för att European Agencys arbete på europeisk och nationell nivå skulle få större erkännande. Företrädarna för European Agencys medlemsländer tackar Ana Magraner Gil för hennes engagemang och hårda arbete under de senaste tre åren.

Ny ordförande för European Agency är Don Mahon. Don Mahon har tidigare arbetat som lärare och rektor i grundskolor och specialskolor och senare som skolinspektör. Han har även suttit med i det irländska specialundervisningsrådet och har tidigare varit Irlands företrädare i European Agency. Vi hälsar Don Mahon välkommen som ordförande för European Agency och ser fram emot att arbeta tillsammans med honom och få ta del av hans erfarenhet och kunskap.

Mer information finns i den här nyhetsartikeln.

Höstens halvårsmöte

European Agencys halvårsmöte hösten 2020 gick av stapeln på webben den 3–4 november. På halvårsmötena träffas företrädarna för European Agencys medlemsländer och fattar beslut om arbetsprogram och budget och annat som rör European Agencys framtid. Vid de här mötena har företrädarna även möjlighet att utbyta information, idéer och praktik om inkludering, och European Agencys personal kan informera om pågående projekt och aktiviteter.

På höstens halvårsmöte informerade personal på European Agency om flera olika pågående projekt. De redogjorde även för arbetet med huvudprinciperna, som handlar om att plocka ut återkommande huvudbudskap från European Agencys arbete som intressenter kan använda sig av för att förbättra den inkluderande undervisningen i sina länder. Mer information finns på webbplatsen.

Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer

European Agency fortsätter sitt arbete inom Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer tillsammans med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Reform). Syftet med initiativet är att främja och förbättra systemen för inkluderande undervisning i de olika länderna. European Agency samarbetar även med utbildningsministerierna i Cypern, Grekland, Polen, Portugal och Tjeckien.

Sedan mars 2020 har tidsplaneringen och aktiviteterna stuvats om och omorganiserats på grund av covid-19-pandemin. Medarbetarna har dock arbetat hårt för att ta fram alternativa planeringar. Du kan läsa senaste nytt om arbetet i alla fem länderna på European Agencys webbplats.

Projektuppdatering: Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning (CROSP)

Under slutet av oktober anordnades flera workshoppar i CROSP-projektet (Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning).

I projektets andra fas arbetar man med kollegialt kunskapsutbyte, där beslutsfattare med gemensamma intressen och kunskaper inom området deltar i förutbestämda aktiviteter och samtal.

Fasen består av två omgångar med workshoppar med fyra huvudteman som har betydelse om man vill förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning, nämligen styrning, finansiering, stärkning av förmågan och kvalitetssäkring.

Du kan läsa mer om workshopparna i nyhetsartikeln.

Nytt initiativ från Europeiska kommissionen om att förbättra utbildningen i Europa

Europeiska kommissionen har tagit fram två nya initiativ med rekommendationer till Europeiska unionens (EU) medlemsstater om hur de kan förbättra sina utbildningssystem. Det är ett meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 och en handlingsplan för digital utbildning 2021–2027. Dessa initiativ har tagits fram som en förberedelse för det tredje europeiska utbildningstoppmötet som går av stapeln på webben i december.

Mer information om initiativen finns på European Agencys webbplats.

Ny rapport från Unesco om arbetet för inkludering i skolan

Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) har gett ut en ny rapport med titeln Towards inclusion in education: Status, trends and challenges [mot inkludering inom utbildning: status, trender och utmaningar]. I rapporten undersöks vad som har hänt inom inkluderande undervisning sedan 1994 då Salamanca-deklarationen och handlingsramen för undervisning av elever med behov av särskilt stöd antogs. Medarbetare från European Agency och andra specialister inom utbildning från hela världen har medverkat, och i rapporten gör man en grundlig undersökning av den inkluderande undervisningen de senaste 25 åren.

Du kan läsa mer om rapporten på European Agencys webbplats. Den fullständiga rapporten finns på Unescos webbplats.

Jämställdhetsrapport 2020

Jämställdhetsrapporten 2020 bygger vidare på Unescos utbildningsrapport från 2020 (GEM), som kom ut i juni. I jämställdhetsrapporten undersöks hur inkludering inom utbildning kan främja jämställdhet. I rapporten tar man upp ett antal problem som fortfarande måste åtgärdas för att motverka ojämställdhet på utbildningsområdet. Mer information finns på European Agencys webbplats.

Förutom i jämställdhetsrapporten visar kampanjen #Iamthe1stGirl framstegen som gjorts på jämställdhetsområdet. I den här kampanjen hyllas flickor runtom i världen som är de första i sin familj att få en utbildning. Deras berättelser lyfts fram på GEM-bloggen.

Du kan läsa jämställdhetsrapporten i sin helhet på Unescos webbplats.

Lanseringen av GEM-rapporten 2020 i Tyskland

Unescos årliga rapport om utbildning och inkludering (GEM) 2020 släpptes i Tyskland vid en webbaserad tillställning den 22 september. European Agency ingick tillsammans med andra experter och intressenter från hela världen i en referensgrupp som har hjälpt till att ta fram denna rapport.

Ungefär 350 personer deltog virtuellt i evenemanget då 2020 års GEM-rapport släpptes i Tyskland. En panel, där bland andra Verity Donnelly från European Agency deltog, diskuterade resultaten i rapporten, liksom inkludering och utbildning i Tyskland. Du kan läsa mer om det tyska evenemanget i nyhetsartikeln.

European Agency arbetar även tillsammans med Unesco för att ta fram en regional version av utbildningsrapporten för Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. Publiceringen av den regionala rapporten är planerad till början av 2021.

Du kan läsa mer om GEM-rapporten på European Agencys webbplats. Den fullständiga rapporten kan hämtas från Unescos webbplats.

Finsk enkät visar på ökad frånvaro i skolan

En enkät visar att problemen med frånvaro i skolan har ökat bland högstadieelever i Finland. I enkäten, som finansierades av finska Utbildningsstyrelsen, fick skolpersonal ge sin bild av frånvaron i skolan under läsåret 2019–2020.

Den ökade frånvaron som rapporteras är kopplad till sjukdom, problem hemma, sociala problem i skolan och covid-19-pandemin. Individanpassad undervisning, multidisciplinärt samarbete och stöd till elevernas familjer uppges vara möjliga sätt att lösa problemet.

Du kan läsa mer om enkäten och resultaten på European Agencys webbplats.

Cofaces webbinarium om inkluderande undervisning och covid-19

På ett webbinarium anordnat av förbundet för familjeorganisationer, Coface, diskuterades hur elever går miste om undervisning, särskilt som en följd av covid-19-pandemin. Webbinariet handlade främst om hur elever med funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt stöd ska inkluderas när skolorna öppnar igen efter att ha varit stängda på grund av covid-19-pandemin.

Under webbinariet lade Coface även fram ett antal rekommendationer om hur man kan göra för att åstadkomma inkluderande undervisning i praktiken. En panel, där bland andra Mary Kyriazopoulou från European Agency deltog, diskuterade rekommendationerna och att stöd för alla elevers behov alltid är viktigt men särskilt utmanande under covid-19-pandemin.

I nyhetsartikeln finns mer information om webbinariet.