Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European Agencys logotyp

European Agencys e-tidning oktober 2019

I den här e-tidningen får du nyheter om European Agencys deltagande i Unescos internationella forum om inkludering och rättvisa inom utbildning och det andra europeiska utbildningstoppmötet.

Du kan läsa om European Agencys stöd till medlemsländer inom ramen för Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer. Därutöver finns även information om den allmänna inbjudan om att skicka in fallstudier rörande inkluderande utbildning i praktiken och om det kommande regionala forumet om IKT för alla.


Mer information om European Agency finns på våra europeiska nyhetssidor.Tre European Agency-skrifter utlagda som en solfjäder

Nytt material från European Agency

Genomgång av litteratur om att förhindra misslyckad skolgång

I projektet Preventing School Failure (PSF) (att förhindra misslyckad skolgång) undersöks tesen om att policy för inkluderande undervisning kan förhindra utslagning i skolan. I litteraturgenomgången ges en överblick över europeisk och internationell forskning om kopplingen mellan misslyckad skolgång och inkluderande undervisning. Här beskrivs de främsta idéerna och tankarna bakom policy och praktik för att förhindra misslyckad skolgång.

Uppföljningsstudie om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning

Syftet med projektet om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande undervisning (2014–2017) var att få fram evidens för vilken praktik som är verkningsfull när det gäller att öka måluppfyllelse och bygga upp förmåga att tillgodose mångskiftande behov hos eleverna. Under senare delen av 2018 besökte en oberoende konsult de skolsamarbetsområden som deltog i det ursprungliga projektet för att utvärdera om projektet har haft någon mer långvarig inverkan. Resultaten från utvärderingen har i publicerats i en ny rapport.


European Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nätverket arbetar för att utveckla samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö. Likvärdiga möjligheter, tillgänglighet och inkluderande undervisning är viktiga frågor i arbetet.