Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

European Agencys e-tidning april 2020

I denna e-tidning kan du läsa nyheter om flera olika resurser och rapporter som har publicerats på European Agencys webbplats. Det har kommit nya publikationer från olika projekt. Det finns även nya multimedieresurser på European Agencys webbplats i form av en nedladdningsbar infografik och en ny animerad film.

Nu finns nya publikationer från projekten Lärares professionella lärande för inkludering, Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning och Stöd för inkluderande skolledarskap. 

Du kan läsa mer om European Agencys roll i Unescos rapport om utbildningen i världen 2020 Global Education Monitoring och om European Agencys samarbete med Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer, liksom nyheter om European Agencys samarbete med medlemsländerna.

Mer nyheter om European Agency finns på nyhetssidorna.

 

Nya publikationer från European Agency

Lärares professionella lärande för inkludering

Syftet med European Agencys projekt Lärares professionella lärande för inkludering (TPL4I) är att undersöka vilka policyelement som säkerställer att alla lärare är förberedda för inkluderande undervisning.

Litteraturgenomgången utgör grunden i detta projekt. I den undersöks vad som står om professionellt lärande i policydokument och forskningslitteratur på internationell och europeisk nivå och vilka policyprioriteringar som måste utredas ytterligare.

Det första som gjordes i TPL4I-projektet var att samla in och kategorisera policyinformation om lärares professionella lärande för inkludering i European Agencys medlemsländer och sedan lägga in informationen i ett översiktligt rutnät. Rutnätet utvecklades sedan till ett självutvärderingsverktyg för policy. Verktyget visar olika policyprioriteringar som är viktiga för att få till stånd en policy som främjar lärares professionella lärande för inkludering.

Självutvärderingsverktyget för policy i TPL4I-projektet är en öppen resurs som kan anpassas till de enskilde användarnas behov och situation, förutsatt att ursprunglig källa anges.

Du kan hämta TPL4I-projektets självutvärderingsverktyg för policy från European Agencys webbplats.

Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning

Projektet Förändra och utveckla det specialpedagogiska stödet för inkluderande utbildning (CROSP) handlar om förändringar i systemet med specialundervisning i särmiljöer (särskolor, särklasser och särgrupper) som ska leda till att alla elevers rätt till inkluderande utbildning tillgodoses.

Den första fasen i projektet har resulterat i en rapport med en kartläggning av systemen för specialundervisning i europeiska länder. I den beskrivs situationen och trenderna vad gäller specialundervisning i European Agencys medlemsländer.

Stöd för ett inkluderande skolledarskap

I projektet Stöd för ett inkluderande skolledarskap (SISL) undersöks hur inkluderande ledarskap på skolnivå kan utvecklas och främjas genom policyramar och stödmekanismer på nationell och lokal nivå.

I rapporten om policyalternativ för inkluderande skolledarskap i Europa sammanfattas resultaten från den första fasen i projektet. I projektet har en litteraturgenomgång, en styrdokumentgenomgång och en landsenkät genomförts, och utifrån dessa sammanfattar man i rapporten hur ledarskapsmodeller och viktiga policyredskap kan utarbetas för att skapa en policyram som främjar inkluderande skolledarskap.

 

Nya multimedieresurser

Film: Samarbete för inkluderande undervisning

European Agency har skapat en ny animerad film om samarbete för inkluderande undervisning. Det är en uppföljning till filmen om European Agencys vision om inkluderande utbildningssystem som kom ut förra året.

Den nya filmen visar European Agencys roll som plattform för samarbete och kollegialt kunskapsutbyte när det gäller inkluderande undervisning. Här förklaras hur European Agency stöder medlemsländerna och samarbetar med olika organisationer och intressenter för att se till att alla har tillgång till kvalitetssäkrad utbildning.

De animerade filmerna är undertextade på 25 språk.

Infografik: Inkluderande undervisning i Europa

European Agency har tagit fram ny användbar infografik om inkluderande undervisning i Europa. I infografiken sammanfattas hur och varför lagstiftning, praktik och policy bidrar till European Agencys vision om inkluderande utbildningssystem. Genom illustrationer och ett engagerande format upprepas European Agencys ståndpunkt angående system för inkluderande undervisning.

Infografiken kan laddas ned som tillgänglighetsanpassad pdf-fil. Den kan även ses och spridas via nätet. Infografiken kan visas och laddas ned från European Agencys webbplats.

 

European Agencys roll i 2020 års rapport om global utveckling på utbildningsområdet i Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien

Varje år sedan 2002 tar Unesco fram och ger ut en evidensbaserad rapport om den globala utvecklingen på utbildningsområdet med titeln Global Education Monitoring. Uppdraget är att i rapporten undersöka utvecklingen på utbildningsområdet i FN:s hållbara utvecklingsmål, särskilt mål 4 om utbildning, samt hur det går med att förverkliga strategierna i handlingsplanen för utbildning 2030.

Tillsammans med Unesco och Network of Education Policy Centres arbetar European Agency med att ta fram den regionala utgåvan av 2020 års rapport om inkludering och utbildning i Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien.

Global Education Monitoring-rapporten förväntas komma ut i april i år och den regionala utgåvan senare under 2020 eller 2021. Du kan läsa mer om rapporten och European Agencys roll på nyhetssidan.

 

European Agencys deltagande i Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer

European Agency fortsätter sitt arbete inom ramen för Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer. Man samarbetar med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer och utbildningsministerierna i Cypern, Tjeckien, Grekland och Polen, och syftet är att främja och förbättra ländernas inkluderande utbildningssystem.

 

Tematiska arbetsgrupper inom stödprogrammet i Cypern

I den andra fasen i strukturreformprogrammet i Cypern ska regleringsbreven för lagförslaget som utarbetades i första fasen formuleras. Regleringsbreven innehåller detaljerad information om hur utbildningsreformen ska gå till.

En delegation deltog i arbetsgrupper den 22 och 23 januari och delade med sig av tankar och sakkunskaper om tematiska frågor som rör inkluderande undervisning. Du kan läsa mer om stödprogrammet för strukturreformer i Cypern och arbetsgruppernas möten på European Agencys webbplats.

 

Nordiskt seminarium om demokrati och inkluderande undervisning

Nordiska ministerrådet anordnade ett seminarium om demokrati och inkluderande undervisning i isländska Reykjavik den 9 och 10 december.

Seminariet, där intressenter från hela Norden deltog, handlade om att tillsammans stärka demokratin i skolan och inkluderande undervisning för alla. European Agencys direktör Cor J. W. Meijer och biträdande direktör Amanda Watkins talade båda på seminariet. Mer information finns på European Agencys webbplats.

 

Referensgruppen för inkluderande undervisning i Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har satt samman en ny referensgrupp för inkluderande undervisning i Sverige. I gruppen finns företrädare för flera olika svenska myndigheter med ansvar för utbildning, Skolinspektionen, Friskolornas riksförbund och kommuner.

European Agency och SPSM samarbetar ofta, och Lars-Åke Larsson och Elisabeth Högberg från SPSM är Sveriges företrädare i European Agency. Genom denna nya referensgrupp får många olika intressenter möjlighet att utbyta kunskaper och nyheter om policy och praktik inom inkluderande undervisning.

Du kan läsa mer om gruppen och dess första möte på European Agencys webbplats.