Utvecklingsstörning, utvecklingsmöjligheter

Den nätbaserade baskursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever eller vuxenstuderande med utvecklingsstörning.

 • 28
  tisdag
  augusti 2018
  -
  07
  fredag
  december 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 161850
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen innehåller teori och erfarenhetsutbyte och ger grundläggande kunskaper kring utvecklingsstörning ur olika perspektiv. Den tar upp styrdokument och kunskapsbedömning samt kommunikation, samspel och delaktighet.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Utvecklingsstörning, sett ur olika perspektiv
 • Om lärande
 • Styrdokument
 • Kunskapsbedömning
 • Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Ann-Charlotte Graner, lotta.graner@spsm.se, 010-4735068
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare, specialpedagog eller personal inom elevhälsa i förskola, grundskola med integrerade elever, grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna, och som i ditt arbete möter barn, elever eller vuxenstuderande med utvecklingsstörning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap om utvecklingsstörning, styrdokument, kommunikation och delaktighet samt hur du kan arbeta för att skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med utvecklingsstörning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskaper och förståelse om:

 • utvecklingstörning, sett ur olika perspektiv
 • kommunikation och delaktighet
 • hur du kan skapa en anpassad, tillgänglig och likvärdig utbildning

 

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Ann-Charlotte Graner, lotta.graner@spsm.se, 010-4735068

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Bedömning och betyg, Lärmiljö

Övrigt

Förutsättningar för att erhålla kursintyg är att:

 • aktivt reflektera och diskutera filmer och artiklar samt givna frågeställningar på kursforum inom fastställd tid
 • lämna in loggbok efter varje delmoment
 • besvara kursutvärderingen


Publicerat tisdag 15 maj 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018