Två kursplaner i samma klassrum. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att öka era kunskaper kring ert arbete med integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan, den nya digitaliseringen, bedömning och anpassningar i lärmiljön.

 • 13
  fredag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 25
  fredag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 146761
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

 

Litteraturlista:

Skolverket, Lgr11, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2593

SPSM, Värderingsvertyg för tillgänlig utbildning, https://www.spsm.se/globalassets/tillganglighet/spsm_vv_handledning_tillganglig.pdf

Bedömningsportalen Skolverket: https://bp.skolverket.se/

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar. Skolporten:http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/gemensamma-larvagar-elever-grundsarskolan/

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande: http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:904000/FULLTEXT01.pdf

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/integrerade-elever/

Skolverket (2014). Integrerade elever - stödmaterial. https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3388.pdf%3Fk%3D3388

Medverkande

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen.

Syfte

Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får en fördjupad kunskap i att arbeta i två kursplaner, pedagogiska planeringar, den nya digitaliseringen, bedömning och anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Du som deltagare får kunskaper i arbetet med kursplanerna för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan. Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön.

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 010-4735426

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 12 december 2017 Granskat söndag 18 februari 2018