Två kursplaner i samma klassrum. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att öka era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, den nya digitaliseringen, bedömning och anpassningar i lärmiljön.

 • 16
  fredag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 06
  torsdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 166444
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

 

Litteraturlista:

Skolverket, Lgr11, http://www.skolverket.se/publikationer?id=2593

SPSM, Värderingsvertyg för tillgänlig utbildning, https://www.spsm.se/globalassets/tillganglighet/spsm_vv_handledning_tillganglig.pdf

Bedömningsportalen Skolverket: https://bp.skolverket.se/

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar. Skolporten:http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/gemensamma-larvagar-elever-grundsarskolan/

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande: http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:904000/FULLTEXT01.pdf

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/integrerade-elever/

Skolverket (2014). Integrerade elever - stödmaterial. https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3388.pdf%3Fk%3D3388

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen.

Syfte

Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön. Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får en fördjupad kunskap i att arbeta i två kursplaner, pedagogiska planeringar, den nya digitaliseringen, bedömning och anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Du som deltagare får tillsammans med ditt arbetslag kunskaper i arbetet med kursplanerna för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan. Du och ditt arbetslag får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön.

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat onsdag 29 augusti 2018