Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

Nätbaserad kurs om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv, förhållningssätt och kartläggning.

 • 21
  måndag
  januari 2019
  -
  07
  söndag
  april 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 184359
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen har fokus på lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Individuella arbetsuppgifter kommer att kopplas till moment 2,3 och 5 dessa utgår från deltagarnas yrkesvardag. Moment 5 innebär en individuell fördjupning utifrån eget önskemål och behov i den egna verksamheten.  

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion 1v.
 • Styrdokument, bedömning och betyg  2 v.
 • Lärandestrategier, förhållningssätt och kartläggning 3 v.
 • Tidsenlig utbildning, Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), digitalt lärande 2 v.
 • Individuell djupdykning 3 v.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna. Beräknad tidsåtgång är från ca 5 tim/vecka men med personlig variation och utifrån de olika momentens innehåll.

Följande litteratur kommer vi att använda under kursen:

Partanen, P. (2011). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning.

Roselius, S. & Sipos-Zackrisson, K. (2009), Lärande på vuxnas vis. Lund: Studentlitteratur

Selander, S. & Kress, G. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

För den som vill fördjupa sig ytterligare:

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.

Fejes, A. (2013), Lärandets mångfald. Lund: Studentlitteratur

Aspelin, J. (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press

 

Medverkande

Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308
Fahimeh Beheshti, fahimeh.beheshti@spsm.se, 010-473 5470
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50

Föreläsare

Ann-Brith Eliasson Labraaten, ann-brith.labraaten@spsm.se, 010-4735294

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och rektorer inom kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild undervisning för vuxna, folkhögskolor eller yrkeskompletterande utbildningar.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du ökad kännedom och kunskap om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Du utvecklar ditt förhållnings- och arbetssätt utifrån ett delaktighetsperspektiv och erbjuds, i ett gemensamt lärande, finna former och verktyg för att kunna möta mångfalden i vuxenstudiesituationer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • hur du kan skapa verktyg, kartlägga, identifiera, hantera och bygga anpassade lärsituationer utifrån individers delaktighet, olikheter och behov.
 • möjliggöra, designa och genomföra lärsituationer i samverkan med elever i vuxenutbildningen utifrån ett gemensamt lärande.

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445
Fahimeh Beheshti, fahimeh.beheshti@spsm.se, 010-473 5470
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308

Upplysningar om administration

Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Lärandestrategier, Vuxnas lärande

Övrigt

Efter avslutad kurs ges intyg under förutsättning att:

Loggbok är använd kontinuerligt, inlämningar i moment 2,3 samt 5 är gjorda, aktivt deltagande i kursforum.Publicerat tisdag 13 november 2018 Granskat tisdag 11 december 2018