Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

Nätbaserad kurs om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv, förhållningssätt och kartläggning.

 • 13
  måndag
  september 2021
  -
  26
  fredag
  november 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 272105
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen har fokus på lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Individuella arbetsuppgifter kommer att kopplas till moment 2 och 3 dessa utgår från deltagarnas yrkesvardag. 

Moment 5 innebär en individuell fördjupning utifrån eget önskemål och behov i den egna verksamheten eller att skriva en ansökan om bidrag för att genomföra ett utvecklingsprojekt i verksamheten.

Ansökan om att söka bidrag för utvecklingsprojekt som under hösten 2021 kopplas till kursen syftar till att öka måluppfyllelsen och/eller att öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt inom vuxenutbildningen.  Målgruppen ska vara vuxenstuderande med funktionsnedsättning.  Vill du veta mer se vår webbsida Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen.

 

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion 1vecka.
 • Styrdokument, bedömning och betyg  2 veckor.
 • Lärandestrategier, förhållningssätt och kartläggning 3 veckor.
 • Tidsenlig utbildning, Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), digitalt lärande 2 veckor.
 • Individuell djupdykning  eller skriva ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt, 3 veckor.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna. Beräknad tidsåtgång är från ca 5 tim/vecka men med personlig variation och utifrån de olika momentens innehåll.

Följande litteratur är obligatorisk:

Partanen, P. (2011). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning.

Madeleine Abrandt Dahlgren, Irma Carlsson.  (2009), Lärande på vuxnas vis. Lund: Studentlitteratur

Staffan Selander. (2017). Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande

 

För den som vill fördjupa sig ytterligare:

Fejes, A. (2013), Lärandets mångfald. Lund: Studentlitteratur

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.

Aspelin, J. (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press

Selander, S. & Kress, G. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

 

 

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Åsa Karlberg, asa.karlberg@spsm.se, 0702748123
Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445
Anne-Lie Bazzani, anne-lie.bazzani@spsm.se, 0104736068
Anna Larsson, anna.larsson@spsm.se, 010-4735162
Marie Lindberg Josefsson, marie.lindberg-josefsson@spsm.se, x

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och rektorer inom kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, komvux som särskild utbildning, folkhögskolor eller yrkeskompletterande utbildningar.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du ökad kännedom och kunskap om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Du utvecklar ditt förhållnings- och arbetssätt utifrån ett delaktighetsperspektiv och erbjuds, i ett gemensamt lärande, finna former och verktyg för att kunna möta mångfalden i vuxenstudiesituationer. Du får också möjlighet att söka bidrag för ett utvecklingsprojekt.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • hur du kan skapa verktyg, kartlägga, identifiera, hantera och bygga anpassade lärsituationer utifrån individers delaktighet, olikheter och behov.
 • möjliggöra, designa och genomföra lärsituationer i samverkan med elever i vuxenutbildningen utifrån ett gemensamt lärande och ett specialpedagogiskt perspektiv.

Du har också möjlighet att få bidrag för att genomföra ett utvecklingsprojekt.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Lärandestrategier, Vuxnas lärande

Övrigt

Efter avslutad kurs ges intyg under förutsättning att:

Loggbok är använd kontinuerligt, inlämningar i moment 2,3,4 samt 5 är gjorda, aktivt deltagande i kursforum.Publicerat onsdag 4 augusti 2021