Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

Nätbaserad kurs om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv, förhållningssätt och kartläggning.

 • 06
  måndag
  februari 2023
  -
  23
  söndag
  april 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Studie- och yrkesvägledare
 • Aktivitets-ID: 336807
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen har fokus på lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Individuella arbetsuppgifter kommer att kopplas till moment 2,3 och 5 dessa utgår från deltagarnas yrkesvardag. 

Moment 5 innebär en individuell fördjupning utifrån eget önskemål och behov i den egna verksamheten eller att skriva en ansökan om bidrag för att genomföra ett utvecklingsprojekt i verksamheten.

Ansökan om bidrag för utvecklingsprojekt under våren 2023 kopplat till kursen, ska syfta till att öka måluppfyllelsen och/eller att öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt inom vuxenutbildningen.  Målgruppen för projektansökan ska vara vuxenstuderande med funktionsnedsättning.  Vill du veta mer se vår webbsida Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen.

 

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion, 1vecka.
 • Styrdokument, bedömning och betyg, 2 veckor.
 • Lärandestrategier, förhållningssätt och kartläggning, 3 veckor.
 • Tidsenlig utbildning, Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), digitalt lärande, 2 veckor.
 • Individuell djupdykning  eller skriva ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt, 3 veckor.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna. Beräknad tidsåtgång är ca 5 tim/vecka, tiden kan variera. 

Följande litteratur är obligatorisk:

Abrandt Dahlgren,M., Carlsson,I. (2009), Lärande på vuxnas vis. Lund: Studentlitteratur

Partanen, P., (2011). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning.

Selander,S., (2017). Didaktiken efter Vygotskij: design för lärande

 

För den som vill fördjupa sig ytterligare:

Aspelin, J. (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press

Fejes, A. (2013). Lärandets mångfald. Lund: Studentlitteratur

Fejes,A., Muhrman,K.,Nyström,S., (2020). Om vuxenutbildning och vuxnas studier en grundbok. Lund: Studentlitteratur

Selander, S. & Kress, G. (2017). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.


 

 

 

Medverkande

Ann-Mari Andersson, ann-mari.andersson@spsm.se, 010-4735445
Johanna Gidlöf, johanna.gidlof@spsm.se, 010-473 58 42
Marie Lindberg Josefsson, marie.lindberg-josefsson@spsm.se, x
Åsa Dettner, asa.dettner@spsm.se, 0702748123
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal och studie-och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildningen.

 

 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv och funktionsrättsperspektiv.

Som deltagare får du ökad kännedom och kunskap om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv. Du utvecklar ditt förhållnings- och arbetssätt utifrån ett delaktighetsperspektiv och erbjuds, i ett gemensamt lärande, finna former och verktyg för att kunna möta mångfalden i vuxenstudiesituationer. Du får också möjlighet att söka bidrag för ett utvecklingsprojekt.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • hur du kan skapa verktyg, kartlägga, identifiera, hantera och bygga anpassade lärsituationer utifrån individers delaktighet, olikheter och behov.
 • möjliggöra, designa och genomföra lärsituationer i samverkan med elever i vuxenutbildningen utifrån ett gemensamt lärande och ett specialpedagogiskt perspektiv.

Du har också möjlighet att få bidrag för att genomföra ett utvecklingsprojekt.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Lärandestrategier, Vuxnas lärande

Övrigt

Efter avslutad kurs ges intyg under förutsättning att:

Loggbok är använd kontinuerligt, inlämningar i moment 2,3 och 5 är gjorda, aktivt deltagande i kursforum.Publicerat lördag 28 januari 2023