Hoppa till innehåll

Medfödd dövblindhet steg 2

Den nätbaserade kursen fokuserar på kommunikation. Vi ser på hur våra elevers  spontana eller medvetna gester kan förhandlas till språkliga uttryck, hur vi bygger samspel genom narrativitet och att teckenspråk i taktil form ger möjlighet till kommunikation för personer med medfödd dövblindhet.

 • 16
  måndag
  mars 2020
  -
  28
  torsdag
  maj 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 223192
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I kursen fördjupar du dig i olika begrepp både teoretiskt och praktiskt. Innehållet i de fem momenten handlar om hur du ser och fångar upp elevens gester och uttryck och hur ni tillsammans gör dem språkliga. Kursen kommer framförallt att ha det taktila sinnet i fokus.

Kursen består av fem moment med rubrikerna:

 • Introduktion
 • Kommunikativa uttryck
 • Narrativitet
 • Att skapa mening, förhandling
 • Teckenspråk i taktil form

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagaren efter varje moment. I vissa moment ingår även skriftliga inlämningsuppgifter där kursledarna ger återkoppling.

Kursens avslutningsvecka innehåller en gemensam fysisk träff i Stockholm.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98
Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459

Målgruppsbeskrivning

Lärare, assistenter och resurspersoner som arbetar med elever som har medfödd, tidig dövblindhet och har genomgått kursen "Medfödd dövblindhet steg 1" eller motsvarande.

Förkunskaper

Deltagarna ska ha genomgått kursen "Medfödd dövblindhet steg 1" eller den tidigare kursen "Samspel och kommunikation med personer som har tidigt inträffad dövblindhet" eller ha motsvarande förkunskaper.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kommunikation och samspel med barn och elever med medfödd dövblindhet samt kunna använda den kunskapen i ditt dagliga arbete.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskap om:

 • grundläggande begrepp som används inom dövblindområdet med fokus på kommunikation och samspel.
 • hur du använder kunskapen i ditt dagliga arbete med barnet eller eleven med dövblindhet.
 • lärande, social och emotionell utveckling för barn och elever med medfödd dövblindhet.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010-473 51 98

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Lärmiljö, Samspel och kommunikation

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur är Kommunikation och medfödd dövblindhet III, Inger Rødbroe & Marleen Janssen, Mo Gård Förlag.

Beställ kurslitteraturen när du gjort din anmälan hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

En förutsättning att delta är att man är i direktarbete med ett barn eller elev som har medfödd dövblindhet. Det ingår att deltagaren filmar och analyserar sig själv i samspel med barnet, eleven.

Innehållet i kursen presenteras i form av textdokument, föreläsningar, filmer och bygger på den Nordiska Läseplanen medfödd dövblindhet.

Deltagarna behöver avsätta ca tre timmar per vecka för aktivt deltagande.Publicerat tisdag 3 december 2019 Granskat tisdag 14 januari 2020