Hoppa till innehåll

Medfödd dövblindhet steg 2

Den nätbaserade kursen fokuserar på kommunikation. Vi ser på hur våra elevers  spontana eller medvetna gester kan förhandlas till språkliga uttryck, hur vi bygger samspel genom narrativitet och att teckenspråk i taktil form ger möjlighet till kommunikation för personer som har medfödd dövblindhet.

 • 15
  måndag
  mars 2021
  -
  28
  fredag
  maj 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 261588
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I kursen fördjupar du dig i olika begrepp både teoretiskt och praktiskt. Innehållet i de fem momenten handlar om hur du ser och fångar upp elevens gester och uttryck och hur ni tillsammans gör dem språkliga. Kursen kommer framförallt att ha det taktila sinnet i fokus.

Kursen består av fem moment med rubrikerna:

 • Introduktion
 • Kommunikativa uttryck
 • Narrativitet
 • Att skapa mening, förhandling
 • Teckenspråk i taktil form

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum, samt i era arbetslag. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagaren efter varje moment. I vissa moment ingår även skriftliga inlämningsuppgifter där kursledarna ger återkoppling.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01
Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger som finns i direktarbete med barn och elever som har en medfödd dövblindhet, så som lärare, förskollärare, specialpedagoger och speciallärare.

Förkunskaper

Deltagarna ska ha genomgått kursen "Medfödd dövblindhet steg 1" eller har motsvarande förkunskaper.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kommunikation och samspel tillsammans med barn och elever som har medfödd dövblindhet, samt kunskaper om hur du kan tillämpa dessa i ditt dagliga arbete.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskap om:

 • grundläggande begrepp som används inom dövblindområdet med fokus på kommunikation och samspel.
 • hur du använder kunskapen i ditt dagliga arbete med barnet eller eleven som har medfödd dövblindhet.
 • lärande, social och emotionell utveckling för barn och elever som har medfödd dövblindhet.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Ulrica Broddstedt Gulewitsch, ulrica.broddstedt@spsm.se, 010-473 58 01

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur är Kommunikation och medfödd dövblindhet III, Inger Rødbroe & Marleen Janssen, Mo Gård Förlag.

Beställ kurslitteraturen när du gjort din anmälan hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

En förutsättning för att delta på kursen är att deltagaren finns i direktarbete med ett barn eller elev som har medfödd dövblindhet. Det ingår att deltagaren filmar och analyserar sig själv i samspel med barnet, eleven.

Innehållet i kursen presenteras i form av textdokument, föreläsningar, filmer och bygger på den Nordiska Läseplanen medfödd dövblindhet. I den obligatoriska kurslitteraturen finns en DVD-skiva som deltagaren behöver kunna titta på.

Deltagaren behöver avsätta ca tre timmar per vecka för aktivt deltagande.

Kursen avslutas med ett interaktivt möte den 26 maj klockan 9.00-15.00. Kursdeltagaren behöver ha tillgång till en dator med fungerande kamera och mikrofon.Publicerat söndag 17 januari 2021