Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan, baskurs

I denna kurs arbetar vi med områdena ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt betyg och bedömning vid funktionsnedsättning.

 • 05
  fredag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Gävle, Uppfinnaren Teknikparken, Nobelsalen, Nobelvägen 2, 802 67 Gävle
 • 16
  fredag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Gävle, Uppfinnaren Teknikparken, Nobelsalen, Nobelvägen 2, 802 67 Gävle
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 165494
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En kurs på basnivå som vänder sig till lärare, elevhälsopersonal och skolledare som vill utveckla sin kunskap kring ett systematiskt kvalitetsarbete för att upptäcka elevers behov tidigt. Kursen kommer att lyfta samarbetet mellan ledning, elevhälsan och lärare med fokus på ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt betyg och bedömning vid funktionsnedsättning.

Kursdeltagarna bidrar med erfarenheter från sina verksamheter i gruppdiskussioner. Det kan vara en fördel om lärare, personal från elevhälsan och skolledare går kursen tillsammans. En arbetsuppgift mellan kurstillfällena ingår. Tidsåtgången för uppgiften kan beräknas till ca en arbetsdag.

Medverkande

Elisabeth Svens, elisabeth.svens@spsm.se, 010 473 55 81
Maria Götesson, maria.gotesson@spsm.se, 010 473 54 01

Målgruppsbeskrivning

Lärare, elevhälsopersonal och skolledare

Syfte

Som deltagare får du vägledning i arbetet med olika former av stödinsatser samt grundläggande kunskaper om bedömning och betygsättning vid funktionsnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Kunskap om innebörden i begreppen, ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

- Kunskap om innebörden av ett systematiskt kvalitetsarbete.

- Verktyg för att kunna påbörja ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

- Kunskap om hur man kan tillämpa undantagsbestämmelsen vid betygsättning.

- Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektiv och jämställdhet.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning, Övergripande, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Maria Götesson, maria.gotesson@spsm.se, 010 473 54 01
Elisabeth Svens, elisabeth.svens@spsm.se, 010 473 55 81

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477
Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Elevhälsa, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 31 maj 2018 Granskat måndag 6 augusti 2018