En tillgänglig utbildning, stöd i processen

Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som vill öka tillgängligheten i din förskole- eller skolverksamhet. Kursen behandlar tillgänglighet, delaktighet och barns rättigheter.

 

 • 10
  måndag
  september 2018
  -
  09
  fredag
  november 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 163213
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I den nätbaserade kursen behandlas begreppen tillgänglighet och likabehandling utifrån barn och elevers rättigheter och de dokument som styr skolan.

Tillgänglighet beskrivs utifrån tillgänglighetsmodellen. Modellen beskriver hur den sociala-, pedagogiska- och fysiska miljön samspelar för att skapa förutsättningar för lärande.

I kursen ges även exempel på hur verksamheten kan arbeta med likabehandling samt barnen och elevernas möjligheter att påverka arbetet för en tillgänglig skola.

Under kursens gång kommer alla diskussioner att föras i kursforum. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift. Arbetet med inlämningsuppgiften pågår under alla kursens moment.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Styrdokument
 • Tillgänglighet
 • Barn- och elevperspektiv
 • Handlingsplan

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Medverkande

Maude Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444

Målgruppsbeskrivning

Förskolechefer, rektorer, specialpedagoger, speciallärare, elevhälsopersonal  inom förskole- och skolverksamhet som arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap om tillgänglighetsmodellen samt barn- och elevperspektiv. Du utarbetar ett förslag till handlingsplan för hur verksamheten ska arbeta med tillgänglighet och öka elevernas möjligheter till att vara delaktiga i lärandet och utvecklingen av verksamheten.

Mål

Efter kursen har du som deltagare:

 • identifierat möjligheter att förbättra tillgängligheten för barn och elever i den befintliga lärmiljön
 • kunskap om barn och elevers möjligheter till påverkan och delaktighet i lärandet.
 • utarbetat en handlingsplan för hur din verksamhet ska arbeta med tillgänglighet

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Mona Tafvelin, mona.tafvelin@spsm.se, 010-4735329
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762
Maude Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat fredag 13 juli 2018