Att undervisa elever som har en språkstörning, baskurs

Nätbaserad baskurs där det huvudsakliga innehållet handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

 • 09
  måndag
  april 2018
  -
  27
  söndag
  maj 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 135921
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplan.

Kursen består av fyra moment som behandlar följande områden:

 • Introduktion av kurs
 • Språkstörning. Typisk språkutveckling, vad är en språkstörning, konsekvenser samt flerspråkighet kopplat till språkstörning.
 • Kartläggning av elev och lärmiljö. Här ingår förutsättningar för lärande, fysisk, pedagogisk och social miljö samt elevens egen upplevelse.

 • Anpassning av lärmiljö. Språkstödjande arbetssätt, digitalt lärande, ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betyg samt undantagsbestämmelsen.

Kursen pågår under sju veckor och du förväntas avsätta ungefär fyra timmar per vecka för att hinna ta del av och bearbeta kursinnehållet. I kursen presenteras materialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Medverkande

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärare tillsammans med specialpedagog eller speciallärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • att anpassa och ge adekvat stöd i lärmiljön
 • planeringens betydelse för bedömning av undervisningen

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Eva Prytz, Eva.Prytz@spsm.se, 010 473 6444
Katarina Ekelund, katarina.ekelund@spsm.se, 010-4735588
Katarina Zandén, katarina.zanden@spsm.se, 010-4735006

Upplysningar om administration

Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Delaktighet, IT och lärande, Lärmiljö, Verktyg för kartläggning

Publicerat tisdag 14 november 2017 Granskat tisdag 13 februari 2018